ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI I ANALIZA MARKETINGOWA PRZEDSIĘBIORSTWA

KLUCZE DO ODPOWIEDZI DOSTĘPNE SĄ W PAKIECIE SZKOLENIOWYM

1.    Nadrzędnym celem bezpośrednim i pośrednim realizowanej przez przedsiębiorstwo strategii rozwojowej powinna być:
a) maksymalizacja jego wartości rynkowej,
b) maksymalizacja korzyści właścicieli,
c) maksymalizacja zysku,
d) zapewnienie budżetowi państwa maksymalnie dużych wpływów podatkowych.

2.    Celami strategii finansowej przedsiębiorstwa dążącego do maksymalizacji swojej wartości rynkowej są:
a) zapewnienie płynności zaangażowanych środków finansowych,
b) poprawa jakości oferowanych produktów,
c) powiększenie aktywów majątkowych o charakterze rzeczowym,
d) zapewnienie jak największej rentowności przedsiębiorstwa w danych warunkach rynkowych.

3.    Realizowane przez przedsiębiorstwo strategie marketingowe można rozpatrywać w następujących kategoriach:
a) podnoszenia efektywności wykorzystywanych zasobów przedsiębiorstwa oraz ugruntowania jego pozycji na rynku,
b) zapewnienia środków finansowych na działania w zakresie kreowania pozytywnego wizerunku firmy,
c) określania najbardziej efektywnej struktury organizacyjnej w danych warunkach rynkowych,
d) uzyskiwanie przez przedsiębiorstwo przewagi konkurencyjnej na rynku.

4.    Prawidłowo sformułowane przez przedsiębiorstwo cele muszą być:
a) ambitne,
b) precyzyjne,
c) określone w czasie,
d) ogólne, aby zminimalizować ryzyko błędu.

5.    Analiza SWOT w zarządzaniu marketingowym ma miejsce na etapie:
a) kontroli,
b) wdrażania,
c) planowania,
d) nie ma zastosowania w zarządzaniu marketingowym.

6.    Podstawowymi obszarami analizy strategicznej przedsiębiorstwa są:
a) makrootoczenie,
b) otoczenie konkurencyjne,
c) wewnętrzne zasoby firmy,
d) oczekiwania właścicieli.

7.    Planowanie strategiczne obejmuje:
a) wyznaczanie zadań krótkookresowych przedsiębiorstwa,
b) ustalenie środków i metod prowadzących do uzyskania przewagi konkurencyjnej,
c) analizowanie otoczenia, w którym przedsiębiorstwo funkcjonuje,
d) planowanie poziomu rentowności działania firmy.

8.    Zasadniczymi funkcjami zarządzania finansami przedsiębiorstwa są:
a) alokacja środków,
b) planowanie finansowe,
c) pozyskiwanie środków,
d) zarządzanie kapitałem obrotowym.

9.    Kluczowymi problemami w ocenie opłacalności projektu inwestycyjnego są:
a) wyznaczenie właściwego poziomu stopy dyskontowej,
b) analiza wrażliwości projektu inwestycyjnego,
c) oszacowanie spodziewanych przepływów finansowych związanych z przeprowadzaną inwestycją,
d) uzyskanie zgody właściciela na przeprowadzenie projektu inwestycyjnego.

10.    Rynek kapitałowy:
a) stanowi potencjalne źródło pozyskiwania funduszy na rozwój przedsiębiorstwa,
b) uznawany jest za najbardziej obiektywny sposób ustalenia wartości przedsiębiorstwa,
c) ułatwia dokonanie fuzji i przejęć,
d) daje gwarancję wzrostu łącznej wartości przedsiębiorstw po połączeniu w stosunku do wartości tych przedsiębiorstw przed połączeniem.  

11.    Ustalenie potencjalnej sprzedaży na rynku docelowym:
a) nie ma znaczenia dla analizowania skuteczności strategii marketingowej,
b) ułatwia stwierdzenie, czy dana strategia marketingowa przynosi sukces,
c) może odbywać się poprzez szacowanie liczby nabywców i liczby jednostek produktu jakie mogą oni nabyć,
d) daje informację, jaki najwyższy poziom sprzedaży produktu jest możliwy do osiągnięcia z uwzględnieniem wpływu działalności konkurentów.

12.    Metodami prognozowania opartymi na przewidywaniu są:
a) opinie kierownictwa przedsiębiorstwa,
b) model tendencji rozwojowej,
c) testy rynkowe,
d) prognoza wieloczynnikowa.

13.    Wg teorii hierarchii potrzeb ludzkich opracowanej przez Maslowa ludzie zaspokajają potrzeby:
a) społeczne po bezpieczeństwa,
b) fizjologiczne przed bezpieczeństwa,
c) bezpieczeństwa przed fizjologicznymi,
d) jako ostatnie – szacunku.

14.    Częścią marketingu-mix nie jest:
a) produkt,
b) promocja,
c) cena,
d) rynek docelowy.

15.    Segmenty rynku:
a) powinny być jednorodne wewnętrznie,
b) mogą się nieznacznie różnić między sobą,
c) ich wielkość nie ma znaczenia,
d) powinny obejmować liczbę nabywców, która zapewni zyskowność produkcji.

16.    Zewnętrznym źródłem środków własnych jest:
a) emisja obligacji,
b) emisja akcji,
c) kredyt bankowy,
d) amortyzacja.

17.    Zarządzanie kapitałem obrotowym oznacza m.in.:
a) zarządzanie należnościami przedsiębiorstwa,
b) zarządzanie zapasami,
c) zarządzanie środkami pieniężnymi,
d) zarządzanie długiem.

18.    Zarządzanie należnościami przedsiębiorstwa:
a) musi być powiązane z polityką kredytowania odbiorców,
b) w dużym przedsiębiorstwie może oznaczać konieczność wprowadzenia systemu scoringowego odbiorców,
c) nie ma wpływu na poziom środków pieniężnych w przedsiębiorstwie,
d) może być wspomagane przez raporty od podmiotów zewnętrznych (wywiadowni gospodarczych).

19.    Na zarządzanie zasobami ludzkimi mają wpływ:
a) sytuacja na rynku pracy,
b) kultura organizacyjna przedsiębiorstwa,
c) polityka fiskalna państwa,
d) postęp technologiczny.

20.    Narzędziem controllingu operacyjnego jest:
a) zrównoważona karta wyników,
b) analiza ekonomiczno-finansowa,
c) benchmarking,
d) budżetowanie.

21.    Controlling strategiczny:
a) zmierza do sprawnego ukształtowania procesów planowania oraz kontroli na poziomie zarządzania strategicznego,
b) zmierza do stworzenia przedsięwzięć wspierających realizowanie strategii, które podnoszą sprawność funkcjonowania przedsiębiorstwa,
c) czasami może dotyczyć krótszego okresu czasu,
d) zawsze dotyczy dłuższego okresu czasu.

22.    Do podstawowych funkcji planowania personelu należy:
a) dostosowywanie wielkości i struktury zatrudnienia do obecnych i przyszłych potrzeb,
b) optymalizacja organizacyjnego zasobu wiedzy,
c) administracja sprawami osobowymi,
d) określenie kompetencji ludzi niezbędnych do efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa obecnie i w przyszłości.

23.    Zarządzanie projektem jest procesem, którego podstawowymi składowymi są:
a) podjęcie projektu,
b) planowanie,
c) realizacja,
d) zamknięcie projektu.

24.    Model zmian polityki strategicznej przedsiębiorstwa, w którym zakłada się relatywnie duży zakres zmian w polityce przedsiębiorstwa oraz relatywnie duży stopień zaangażowania członków organizacji:
a) określany jest jako model zarządzania wartościami,
b) określany jest jako model dyrektywny,
c) wymaga wyłącznie współdziałania kierowników,
d) wymaga uznania, że pracownicy są inteligentni i dobrze poinformowani.

25.    Zaletami skutecznej delegacji zadań są:
a) przyspieszenie podejmowania decyzji,
b) częstsze podejmowanie trafniejszych decyzji,
c) skłonienie podwładnych do przyjmowania obowiązków i wydawania sądów,
d) utrata zaufania kierowników do podwładnych.

26.    Słabościami zarządzania poprzez cele jest:
a) niemożność skwantyfikowania wszystkich osiągnięć,
b) możliwa trudność w skoordynowaniu ogólnych celów przedsiębiorstwa z celami jego członków,
c) przeniesienie akcentu z osądzania pracowników na pomaganie im,
d) możliwy brak pełnej odpowiedzialności za osiągane wyniki wskutek np. nieoczekiwanych posunięć konkurencji.
27.    Producent, który sprzedaje produkt bezpośrednio ostatecznym nabywcom, a także wykorzystuje do tego celu jednego pośrednika, korzysta z:
a) dystrybucji intensywnej,
b) dystrybucji selektywnej,
c) dystrybucji wyłącznej,
d) dystrybucji wielokanałowej.

28.    Zmniejszenie sumy należności przyznawane nabywcy produktu w zamian za płatność gotówkową przy kredytowych warunkach płatności to:
a) rabat ilościowy,
b) skonto,
c) marża,
d) bonifikata promocyjna.

29.    Nabywcy są bardziej wrażliwi na zmianę ceny:
a) produktów drogich i produktów nabywanych rzadko,
b) produktów drogich i produktów używanych często,
c) produktów tanich i produktów używanych często,
d) produktów tanich i produktów nabywanych rzadko.

30.    Znak towarowy:
a) to inaczej znak fabryczny,
b) może być zbywany,
c) zarejestrowany w jednym kraju, jest chroniony we wszystkich innych,
d) nie może pokrywać się z zarejestrowaną nazwą przedsiębiorstwa.

31.    Do produktów przemysłowych zalicza się:
a) produkty specjalne,
b) produkty nieposzukiwane regularnie,
c) materiały pomocnicze do działalności operacyjnej,
d) minerały.

32.    Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa:
a) może być przedstawiona w formie regulaminu organizacyjnego,
b) może być oceniania wg kryterium rozpiętości kierowania,
c) przedstawia przepływy informacyjne między elementami struktury,
d) nie jest zależna od otoczenia przedsiębiorstwa.

33.    Misja przedsiębiorstwa:
a) pozwala odróżnić przedsiębiorstwo od innych,
b) w wymiarze zewnętrznym ma marketingowy charakter,
c) formułowana jest w krótkim horyzoncie czasowym,
d) jest zbiorem szczegółowych celów.

34.    Zestaw szczególnych cech i właściwości odróżniających przedsiębiorstwo od innych podobnych do niego podmiotów to:
a) znak towarowy,
b) marka przedsiębiorstwa,
c) tożsamość korporacyjna,
d) tożsamość wizualna.

35.    Plan finansowy każdego przedsiębiorstwa powinien zawierać:
a) prognozę bilansu,
b) prognozę rachunku wyników,
c) prognozę rachunku przelewów finansowych,
d) preliminarz obrotów gotówkowych.

36.    Producent specjalizujący się w obsłudze wąskiego, ściśle zdefiniowanego rynku określany jest mianem:
a) pretendenta,
b) lidera,
c) naśladowcy,
d) eksploratora luki rynkowej.

37.    Plan marketingowy pod względem rzeczowym nie zawiera:
a) oczekiwanych wyników,
b) strategii marketingowej,
c) procedur kontrolnych,
d) analizy odchyleń.

38.    Wahania cykliczne w sprzedaży można określić dysponując:
a) ostatnim sprawozdaniem finansowym przedsiębiorstwa,
b) danymi miesięcznymi o sprzedaży z ostatnich dwóch lat obrotowych,
c) danymi miesięcznymi o sprzedaży z ostatnich kilku lat obrotowych,
d) sprawozdaniami finansowymi przedsiębiorstwa z ostatnich kilkunastu lat obrotowych.

39.    Prognoza:
a) im jest bardziej ogólna, tym większa jest szansa na jej większą trafność,
b) jej margines błędu zależy od badanego zjawiska w określonym środowisku,
c) może być zakłócona przez działania konkurencji,
d) uzyskana daną metodą nie musi być weryfikowana inną metodą, jeśli jej wyniki są zgodne z oczekiwaniem
kierownictwa.

40.    Budżet marketingowy:
a) jest ustalany najczęściej w odniesieniu do wartości sprzedaży,
b) oparty na zadaniach, które należy wykonać, aby wdrożyć określoną strategię marketingową określany jest mianem budżetu zadaniowego,
c) ustalany jako stały procent od sprzedaży może z biegiem czasu prowadzić do pełnego, choć nie zawsze uzasadnionego dokonywania wydatków,
d) nie daje możliwości kontroli wdrażania planów.

41.    Etapami procesu kontroli działalności marketingowej są:
a) weryfikacja celów marketingowych, uchwycenie rozbieżności między planem a wykonaniem, pociągnięcie do
odpowiedzialności za ewentualne rozbieżności,
b) uchwycenie rozbieżności między planem a wykonaniem, weryfikacja celów marketingowych, wyciagnięcie
konsekwencji wobec autorów nietrafnego planu marketingowego,
c) analiza i weryfikacja celów marketingowych, określenie standardów oceny wykonania zadań, ocena wyników w stosunku do standardów, działania korygujące jeśli są konieczne,
d) działalność marketingowa ze względu na trudno mierzalny obszar działania nie podlega kontroli realizacji celów.

42.    Niewiele szczebli zarządzania, stosunkowo duże komórki organizacyjne, stosunkowo duża rozpiętość kierowania, to najtrafniejsze charakterystyki struktury:
a) sformalizowanej,
b) scentralizowanej,
c) złożonej,
d) płaskiej.

43.    Zasada optymalnej specjalizacji przy określaniu zadań dla poszczególnych stanowisk w strukturze organizacyjnej polega na:
a) przystosowaniu zadań i czynności na danym stanowisku do urządzeń i narzędzi, kwalifikacji pracownika oraz warunków otoczenia,
b) przystosowaniu zadań do kwalifikacji pracownika tak, aby mógł on wykonać je na odpowiednim poziomie, jednocześnie by jego kwalifikacje były maksymalnie wykorzystane,
c) wyraźnym rozgraniczeniu zadań poszczególnych stanowisk,
d) wynikaniu zadań i czynności stanowisk z całego układu celów organizacyjnych i powiązaniu ich z celami i zadaniami innych części struktury.

44.    Do podstawowych kryteriów oceny sformułowanej strategii można zaliczyć:
a) wewnętrzną spójność i zgodność,
b) satysfakcjonujący poziom ryzyka,
c) odpowiedniość w stosunku do dostępnych zasobów,
d) brak horyzontu czasowego.

45.    Silnymi stronami organizacji:
a) są zasoby niezależnie od stopnia ich kontroli przez organizację, które wyróżniają ją w sposób pozytywny w otoczeniu,
b) pozytywny image,
c) wysokie kwalifikacje kadry kierowniczej,
d) „wypadnięcie z gry” dotychczasowego konkurenta.

46.    W cyklu życia produktu, spowolnieniem tempa wzrostu oraz dobrze i rytmicznie zaspokajanym rynkiem charakteryzuje się faza:
a) rozwoju,
b) wzrostu,
c) dojrzałości,
d) nasycenia.

47.    Kontrola funkcjonalna w odróżnieniu do kontroli instytucjonalnej charakteryzuje się:
a) realizacją kontroli przez zarządzającego,
b) operowaniem głównie kontrolą bieżącą,
c) obligatoryjnością kontroli,
d) ustalonym z góry i formalnie ujętym sposobem postępowania.

48.    Ocena podpisywanego kontraktu pod kątem zgodności z przepisami prawa oraz panującymi zwyczajami, to kontrola:
a) rzeczowa,
b) merytoryczna,
c) dokumentacyjna,
d) formalna.

49.    Controller w odróżnieniu od menedżera:
a) dostarcza porad ekonomicznych,
b) stosuje środki sterowania w przypadku odchyleń od celu,
c) wdraża uzgodnione decyzje,
d) określa wielkości do budżetu.

50.    W rozumieniu controllingu jako podsystemu zarządzania, który koordynuje dostarczanie informacji z jej wykorzystywaniem, zadanie to może być realizowane poprzez:
a) planowanie,
b) dostarczanie informacji,
c) kontrolę,
d) koordynację.

51.    Do zadań controllingu strategicznego należą:
a) analiza realności długofalowych celów przedsiębiorstwa i ich ewentualna weryfikacja,
b) wsparcie przy opracowaniu budżetów dla ośrodków odpowiedzialności w przedsiębiorstwie,
c) sporządzanie sprawozdań przydatnych do bieżącego podejmowania decyzji,
d) współudział w tworzeniu systemu informacji dla kierowników wszystkich szczebli.

52.    Zarządzanie strategiczne opiera się na zasadzie:
a) globalizacji działań przedsiębiorstwa,
b) kreatywności działań,
c) kompleksowości rozwiązywania problemów,
d) poszukiwaniu jak najkorzystniejszych warunków dla osiągania sukcesów.

53.    Strategia wiodąca:
a) powstaje na bazie celów strategicznych,
b) podporządkowane są jej strategie funkcjonalne,
c) obejmuje kształtowanie instrumentów i technik przedsiębiorstwa w trakcie bieżącej działalności,
d) odzwierciedla istotą funkcjonowania przedsiębiorstwa.

54.    Powszechnie wyróżnianymi elementami controllingu sprzedaży są:
a) analiza wielkości zamówień na produkty przedsiębiorstwa,
b) analiza klientów,
c) penetracja rynku,
d) kontrola kosztów marketingu.

55.    Działalnościami podstawowymi kreującymi wartość w koncepcji łańcucha wartości są:
a) zaopatrzenie w surowce i materiały,
b) zarządzanie zasobem ludzkim,
c) logistyka zewnętrzna,
d) marketing i zbyt.