RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO – CZEŚĆ I

KLUCZE DO ODPOWIEDZI DOSTĘPNE SĄ W PAKIECIE SZKOLENIOWYM


1.    Do wykazywanych w bilansie wartości niematerialnych i prawnych zalicza się:
a) wytworzone przez jednostkę know-how,
b) koszty zakończonych prac badawczych i rozwojowych,
c) nabytą wartość firmy,
d) nabyte znaki towarowe.

2.    W zależności od okoliczności, budynek może być uwzględniony w bilansie wśród:
a) wartości niematerialnych i prawnych,
b) środków trwałych,
c) środków trwałych w budowie,
d) inwestycji.

3.    Aktywa netto w bilansie stanowią równowartość:
a) kapitału własnego,
b) kapitału podstawowego,
c) aktywów trwałych pomniejszonych o aktywa obrotowe,
d) aktywów ogółem pomniejszonych o zobowiązania i rezerwy ogółem.

4.    Do pozostałych przychodów operacyjnych nie zalicza się:
a) zysku osiągniętego ze sprzedaży składnika wartości niematerialnych i prawnych,
b) przychodów ze sprzedaży zbędnych materiałów,
c) odsetek od lokat bankowych,
d) dotacji z tytułu przyznanego jednostce prawa wieczystego użytkowania gruntu.

5.    Straty nadzwyczajne obejmują negatywne skutki finansowe między innymi takich zdarzeń, jak:
a) huragan,
b) wypadek samochodowy,
c) kradzież z włamaniem,
d) awaria maszyny produkcyjnej.

6.    Do jednostek podporządkowanych zalicza się:
a) jednostki stowarzyszone,
b) jednostki współzależne,
c) jednostki zrzeszone,
d) jednostki zależne.

7.    Za zgodność sprawozdania finansowego z wymogami ustawy o rachunkowości odpowiedzialność ponoszą:
a) sam prezes wieloosobowego zarządu, którego ustawa określa mianem kierownika jednostki,
b) wszyscy członkowie zarządu,
c) wszyscy członkowie rady nadzorczej,
d) przede wszystkim główny księgowy, które to sprawozdanie sporządził.

8.    Obowiązująca w rachunkowości zasada kontynuacji:
a) nakazuje stosować w kolejnych latach te same zasady (politykę) rachunkowości,
b) jest synonimem zasady ciągłości,
c) zapewnia porównywalność sprawozdań finansowych jednostki sporządzonych za różne okresy,
d) dotyczy zdolności jednostki do prowadzenia działalności w przyszłości w niezmniejszonym istotnie zakresie.

9.    Księgi rachunkowe zamyka się na dzień:
a) poprzedzający zmianę formy prawnej,
b) kończący rok obrotowy,
c) kończący realizację planu restrukturyzacji lub programu naprawczego,
d) poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji.

10.    Składnikiem ksiąg rachunkowych nie jest:
a) zestawienie zmian w kapitale własnym,
b) dziennik,
c) zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej,
d) rachunek przepływów pieniężnych.

11.    Zgodnie z ustawą o rachunkowości, częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji wynosi:
a) zawsze nie rzadziej niż raz na rok,
b) w odniesieniu do pewnych składników aktywów przynajmniej raz na dwa lata,
c) w odniesieniu do pewnych składników aktywów przynajmniej raz na cztery lata,
d) w odniesieniu do pewnych składników aktywów przynajmniej raz na pięć lat.

12.    Stosowana do wyceny bilansowej składników aktywów cena nabycia:
a) jest kategorią węższą od ceny zakupu,
b) jest tym samym, co cena zakupu,
c) jest kategorią szerszą od ceny zakupy,
d) obejmuje koszty zakupu.

13.    Umorzenie wartości początkowej środków trwałych:
a) jest efektem dokonywania odpisów amortyzacyjnych,
b) jest efektem dokonywania odpisów aktualizujących,
c) wyraża trwałą utratę wartości składnika na skutek jego częściowego przypadkowego zniszczenia,
d) wyraża utratę wartości składnika na skutek jego używania lub upływu czasu.

14.    Cena rynkowa lub inaczej określona wartość godziwa może być zastosowana do bilansowej wyceny:
a) środków trwałych,
b) wartości niematerialnych i prawnych,
c) nieruchomości inwestycyjnych,
d) zapasów.

15.    Wartość nominalna odnosi się do bilansowej wyceny:
a) wszystkich pozycji kapitału własnego,
b) kapitału podstawowego (zakładowego),
c) udziałów / akcji własnych,
d) kapitału zapasowego.

16.    Bilansowe rezerwy:
a) wykazywane są w pasywach,
b) stanowią specyficzny rodzaj zobowiązań,
c) są nazywane również kapitałem rezerwowym,
d) są wykazywane w wartości oszacowanej.

17.    W wartości ujemnej w bilansie wykazuje się między innymi:
a) odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego,
b) kapitał zapasowy,
c) udziały (akcje) własne,
d) należne wpłaty na kapitał podstawowy.

18.    Amortyzacji zazwyczaj nie podlegają:
a) budynki i budowle,
b) grunty,
c) patenty i koncesje,
d) wartość firmy.

19.    Wykazywane w bilansie koszty zakończonych prac rozwojowych można amortyzować przez okres:
a) 2 lat,
b) 4 lat,
c) 6 lat,
d) 10 lat.

20.    Wykazywana w bilansie wartość firmy:
a) odzwierciedla wypracowaną przez jednostkę renomę (reputację),
b) często pojawia się w następstwie przejęcia innej jednostki,
c) bywa, że jest wartością ujemną,
d) jeśli jest dodatnia, to może nie być amortyzowana.

21.    W zależności od okoliczności, koszty emisji akcji poniesione przy podwyższaniu kapitału zakładowego:
a) zmniejszają kapitał zapasowy spółki,
b) stanowią dla spółki pozostałe koszty operacyjne,
c) stanowią dla spółki koszty finansowe,
d) stanowią dla spółki straty nadzwyczajne.

22.    W zależności od okoliczności, w przypadku umorzenia akcji własnych, ujemna różnica między wartością nominalną tych akcji a ceną ich nabycia:
a) zmniejsza kapitał zapasowy spółki,
b) stanowi dla spółki stratę z lat ubiegłych,
c) stanowi dla spółki koszty finansowe,
d) stanowi dla spółki straty nadzwyczajne.

23.    Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się:
a) w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego,
b) w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty,
c) w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych,
d) w związku z występowaniem ujemnych różnic przejściowych.

24.    Wykazywany w rachunku zysków i strat podatek dochodowy obejmuje:
a) bieżący podatek dochodowy,
b) odroczony podatek dochodowy,
c) podatek dochodowy od osób fizycznych będących pracownikami jednostki,
d) podatek od towarów i usług (VAT) związany z zakupami jednostki.

25.    Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:
a) są wykazywane w bilansie po stronie aktywnej, wśród długoterminowych lub krótkoterminowych rozliczeń
międzyokresowych,
b) są wykazywane w bilansie po stronie pasywnej, na przykład wśród rezerw na zobowiązania,
c) mogą dotyczyć przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych,
d) są kosztami już poniesionymi, ale dotyczącymi przyszłych okresów sprawozdawczych.

26.    Rozliczenia międzyokresowe przychodów:
a) są wykazywane wśród rozliczeń międzyokresowych po stronie pasywnej bilansu,
b) są wykazywane wśród rozliczeń międzyokresowych po stronie aktywnej bilansu,
c) mogą dotyczyć otrzymanej przez jednostkę darowizny lub dotacji,
d) mogą dotyczyć ujemnej wartości firmy.

27.    Na wynik finansowy netto składają się między innymi:
a) wynik działalności operacyjnej,
b) wynik działalności finansowej,
c) wynik działalności inwestycyjnej,
d) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego.

28.    Przychody i koszty finansowe:
a) kształtują wynik z działalności finansowej,
b) kształtują wynik operacji finansowych,
c) dotyczą tych samych tytułów operacji, co wpływy i wydatki działalności finansowej,
d) są uwzględnione zarówno na poziomie wyniku z działalności gospodarczej, jak i na poziomie wyniku brutto.

29.    Koszty finansowe mogą dotyczyć:
a) różnic kursowych,
b) dywidend,
c) odsetek,
d) strat ze zbycia inwestycji.

30.    Ujemna wartość firmy:
a) może powstać, gdy połączenie jednostek rozliczane jest metodą łączenia udziałów,
b) może powstać, gdy połączenie jednostek rozliczane jest metodą nabycia,
c) powinna być amortyzowana przez okres nie dłuższy niż 5 lat,
d) wykazywana jest w bilansie wśród wartości niematerialnych i prawnych.

31.    Wartość firmy:
a) może powstać, gdy połączenie jednostek rozliczane jest metodą nabycia,
b) może powstać, gdy połączenie jednostek rozliczane jest metodą łączenia udziałów,
c) wykazywana jest w bilansie wśród wartości niematerialnych i prawnych i w uzasadnionych przypadkach okres jej amortyzacji można wydłużyć do 30 lat,
d) jest ustalana między innymi w oparciu o wartość godziwą aktywów netto przejmowanej jednostki.

32.    Wartość firmy powstała przy przejęciu jednej spółki przez drugą jest ustalana w oparciu o:
a) cenę przejęcia,
b) wartość księgową aktywów netto spółki przejmującej,
c) wartość godziwą aktywów netto spółki przejmowanej,
d) wartość godziwą aktywów netto spółki przejmującej.

33.    Sprawozdania finansowe wszystkich jednostek zobowiązanych do stosowania ustawy o rachunkowości obejmują:
a) dodatkowe informacje i objaśnienia,
b) sprawozdanie zarządu z działalności jednostki,
c) rachunek przepływów pieniężnych,
d) rachunek zysków i strat.

34.    Dane liczbowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym:
a) trzeba wykazywać z dokładnością co do grosza,
b) można wykazywać w zaokrągleniu do pełnych złotych,
c) można wykazywać w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych,
d) w ustawie o rachunkowości brak jest stosownych wytycznych regulujących kwestię dokładności prezentowania danych liczbowych w sprawozdaniu finansowym.

35.    Aktywa w bilansie wykazuje się w wartości:
a) księgowej,
b) brutto,
c) netto,
d) uwzględniającej ewentualne odpisy amortyzacyjne i aktualizujące.

36.    Sporządzanie przez kierownika sprawozdania z działalności jednostki obligatoryjne jest dla:
a) spółek akcyjnych i spółek komandytowych,
b) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek komandytowo-akcyjnych,
c) spółdzielni i przedsiębiorstw państwowych,
d) spółek partnerskich i spółek jawnych.

37.    Podmiot badający sprawozdanie finansowe jednostki:
a) może zostać wybrany przez zarząd spółki,
b) może zostać wybrany przez walne zgromadzenie spółki,
c) może zostać wybrany przez radę nadzorczą spółki,
d) może zawrzeć umowę o badanie z zarządem spółki.

38.    Zarząd spółki składa we właściwym rejestrze sądowym między innymi następujące dokumenty:
a) sprawozdanie z działalności jednostki,
b) roczne sprawozdanie finansowe,
c) odpis uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku lub pokryciu straty,
d) opinię i raport biegłego rewidenta.

39.    Stosowana do wyceny pewnych grup aktywów finansowych i zobowiązań finansowych efektywna stopa procentowa:
a) wykorzystywana jest przy ustalaniu skorygowanej ceny nabycia tych składników,
b) wykorzystywana jest przy ustalaniu nominalnej ceny nabycia tych składników,
c) nazywana jest również wewnętrzną stopą zwrotu,
d) nazywana jest również realną stopą procentową.

40.    Okolicznościami obligującymi spółkę do sporządzania sprawozdań według MSSF są między innymi następujące fakty:
a) bycie emitentem papierów wartościowych ubiegającym się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów EOG,
b) bycie spółką publicznie odpowiedzialną,
c) sporządzanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
d) bycie spółka akcyjną.

41.    Części zapasowe do maszyn i urządzeń wykorzystywanych w produkcji są ujęte w bilansie wśród:
a) środków trwałych,
b) środków trwałych w budowie,
c) materiałów,
d) towarów.

42.    Prawdziwymi sformułowaniami dotyczącymi zapasów są stwierdzenia, iż:
a) materiały są składnikami nabywanymi przez jednostkę w celu ich zużycia,
b) półprodukty są składnikami nabywanymi przez jednostkę w celu ich zużycia lub ewentualnej sprzedaży,
c) towary są składnikami wytworzonymi przez jednostkę w celu ich sprzedaży,
d) produkty gotowe są składnikami nabytymi przez jednostkę w celu ich sprzedaży.

43.    Tak zwany normalny poziom zdolności produkcyjnych stanowiący podstawę ustalania kosztu wytworzenia produktu:
a) równy jest maksymalnemu poziomowi potencjału produkcyjnego
b) równy jest rzeczywistemu poziomowi produkcji
c) równy jest oczekiwanemu poziomowi produkcji
d) uwzględnia przestoje w produkcji spowodowane na przykład planowanymi remontami

44.    Ustawa o rachunkowości dopuszcza stosowanie następujących metod wyceny rozchodu zapasów:
a) w drodze szczegółowej identyfikacji cen rzeczywistych,
b) FIFO,
c) LIFO,
d) AVCO.

45.    Bilansowe inne środki pieniężne obejmują między innymi:
a) lokaty bankowe założone na okres do 3 miesięcy,
b) pożyczki udzielone na okres do 3 miesięcy,
c) weksle obce, których termin wykupu wynosi do 3 miesięcy,
d) czeki obce, których termin zapłaty wynosi do 3 miesięcy.

46.    W zależności od formy prawnej podmiotu, kapitał podstawowy może być nazywany:
a) kapitałem zakładowym,
b) funduszem udziałowym,
c) funduszem specjalnym,
d) funduszem założycielskim.

47.    W zależności od formy prawnej podmiotu, kapitał zapasowy może być nazywany:
a) kapitałem rezerwowym,
b) funduszem rezerwowym,
c) funduszem zasobowym,
d) funduszem przedsiębiorstwa.

48.    Kapitał z aktualizacji wyceny powstaje w wyniku aktualizacji wyceny między innymi następujących składników bilansu:
a) aktywów finansowych zaliczonych do inwestycji długoterminowych,
b) zapasów,
c) wartości niematerialnych i prawnych, a konkretnie wartości firmy,
d) środków trwałych.

49.    Bilansowe pozostałe kapitały rezerwowe:
a) tworzone są obligatoryjnie w spółkach kapitałowych na wypadek przyszłych strat,
b) mogą być przeznaczone na podwyższenie kapitału podstawowego,
c) mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy,
d) tworzy się je w ciężar kosztów finansowych.

50.    Spółki tworzą i wykazują w bilansie rezerwy między innymi z tytułu:
a) przewidywanych w przyszłości napraw gwarancyjnych dotyczących już sprzedanych produktów,
b) udzielonych gwarancji i poręczeń,
c) niewykorzystanych urlopów pracowniczych,
d) planowanego nabycia składników środków trwałych.

51.    Przykładowymi wykazywanymi w bilansie funduszami specjalnymi są:
a) fundusz załogi,
b) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
c) fundusz z aktualizacji wyceny,
d) fundusz rekultywacji.

52.    Zmiana stanu produktów:
a) jest pozycją charakterystyczna dla wariantu kalkulacyjnego rachunku zysków i strat
b) w zależności od znaku, jaki przyjmuje, jest prezentowana albo wśród przychodów, albo wśród kosztów
c) jest pozycją, której wartość zależy od zmian wartości bilansowej produktów gotowych
d) jest pozycja, której wartość zależy od zmian wartości bilansowej aktywnych i pasywnych rozliczeń międzyokresowych kosztów

53.    Amortyzacja nie jest kosztem rodzajowym, tylko pozostałym kosztem operacyjnym, jeśli dotyczy:
a) budynku wykorzystywanego przez administrację spółki, w tym zarząd,
b) środków transportu wykorzystywanych przez dyrekcję spółki,
c) nabytego znaku towarowego,
d) wartości firmy.

54.    W prezentowanej w rachunku zysków i strat kosztowej pozycji podatki i opłaty wykazuje się:
a) opłaty skarbowe i podatek od towarów i usług,
b) cło i podatek akcyzowy,
c) podatek od nieruchomości i opłaty notarialne,
d) opłaty sądowe i podatek dochodowy.

55.    W prezentowanej w rachunku zysków i strat pozycji pozostałe koszty rodzajowe wykazuje się koszty:
a) reklamy,
b) ubezpieczeń majątkowych,
c) szkoleń pracowników,
d) składek członkowskich.

56.    Wynik brutto ze sprzedaży:
a) nazywany jest w skrócie wynikiem brutto lub wynikiem przed opodatkowaniem,
b) jest pośrednim poziomem wyniku finansowego występującym w kalkulacyjnym i porównawczym rachunku zysków i strat,
c) uwzględnia koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu,
d) nie uwzględnia pozostałych kosztów operacyjnych.

57.    Porównując wartości prezentowane w porównawczym i kalkulacyjnym rachunku zysków i strat:
a) suma kosztów podstawowej działalności operacyjnej prezentowana w obydwu wariantach musi być taka sama,
b) suma pozostałych kosztów operacyjnych prezentowana w obydwu wariantach musi być taka sama,
c) suma kosztów finansowych prezentowana w obydwu wariantach musi być taka sama,
d) wynik (zysk lub strata) ze sprzedaży prezentowany w obydwu wariantach musi być taki sam.

58.    Do wydatków związanych z działalnością operacyjną zalicza się między innymi wydatki z tytułu:
a) podatku dochodowego,
b) podatku od towarów i usług,
c) zakupu maszyny produkcyjnej,
d) zakupu licencji na program komputerowy.

59.    Do wpływów związanych z działalnością finansową zalicza się między innymi wpływy z tytułu:
a) otrzymanych dywidend,
b) emisji akcji,
c) zaciągniętego kredytu,
d) otrzymanych odsetek od udzielonych pożyczek.

60.    Do wpływów związanych z działalnością inwestycyjną zalicza się między innymi wpływy z tytułu:
a) sprzedaży środka transportu,
b) emisji akcji,
c) emisji obligacji,
d) sprzedaży akcji obcych.

61.    Do ekwiwalentów środków pieniężnych zalicza się między innymi:
a) krajowe środki płatnicze,
b) waluty obce,
c) lokaty bankowe założone na okres nie przekraczający 3 miesięcy,
d) akcje obce.

62.    Do wydatków związanych z działalnością finansową zalicza się między innymi wydatki z tytułu:
a) wypłaty dywidendy,
b) zakupu akcji obcych,
c) wykupu akcji własnych,
d) zakupu pochodnych instrumentów finansowych.

63.    Do wydatków związanych z działalnością inwestycyjną zalicza się między innymi wydatki z tytułu:
a) udzielonej pożyczki,
b) montażu i uruchomienia nabytej maszyny produkcyjnej,
c) wykupu akcji własnych,
d) odsetek od zaciągniętych kredytów.

64.    Do wpływów związanych z działalnością operacyjną zalicza się między innymi wpływy z tytułu:
a) sprzedaży zbędnych materiałów,
b) sprzedaży środka transportu,
c) sprzedaży zbędnej maszyny produkcyjnej,
d) praw autorskich.

65.    Przykładowymi wykazywanymi w rachunku przepływów pieniężnych środkami pieniężnymi o ograniczonej możliwości dysponowania są:
a) środki zgromadzone na rachunku bankowym przypisane do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
b) środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na pokrycie przewidywanej straty,
c) akredytywy,
d) otrzymane z tytułu planowanego przetargu wadia.

66.    Do powodów rozbieżności pomiędzy wartością prezentowanej w rachunku przepływów pieniężnych pozycji przepływy pieniężne netto razem a wartością bilansowej zmiany stanu środków pieniężnych zalicza się:
a) zmianę stanu krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych,
b) zmianę stanu długoterminowych rozliczeń międzyokresowych,
c) zrealizowane różnice kursowe,
d) niezrealizowane różnice kursowe.

67.    Kosztami okresu są:
a) wszystkie koszty sprzedaży,
b) wszystkie koszty ogólnego zarządu,
c) wszystkie koszty produktów (koszty wytworzenia produktów),
d) tylko ta część kosztów produktów, która dotyczy wyrobów sprzedanych.

68.    Nośnik kosztów:
a) jest alternatywnie nazywany obiektem kosztów,
b) służy za klucz rozliczeniowy kosztów,
c) jest nim na przykład maszyna produkcyjna,
d) jest nim na przykład kilowatogodzina.

69.    Rachunek kosztów działań:
a) jest nazywany w skrócie ABC,
b) charakteryzuje się procesowym podejściem do czynności realizowanych w przedsiębiorstwie,
c) jest modelem, który identyfikuje przyczynowe relacje pomiędzy ponoszonymi kosztami a obiektami kosztowymi,
d) uważa się, że może stanowić solidną podstawę budowy nowoczesnego systemu zarządzania kosztami.

70.    Dopuszczalnymi metodami amortyzacji są metody:
a) progresywna,
b) degresywna,
c) liniowa,
d) naturalna.

71.    Prawdziwymi sformułowaniami dotyczącymi zachowywania się kosztów w krótkim okresie czasu są stwierdzenia, iż:
a) jednostkowy koszt zmienny ma wartość stałą, niezależnie od wielkości produkcji,
b) jednostkowy koszt zmienny ma wartość zmienną, a konkretnie rośnie w sposób liniowy wraz ze wzrostem produkcji,
c) jednostkowy koszt stały ma wartość stałą, niezależnie od wielkości produkcji,
d) jednostkowy koszt stały ma wartość zmienną, a konkretnie maleje w sposób nieliniowy (degresywnie) wraz ze wzrostem produkcji.

72.    Prawdziwymi sformułowaniami dotyczącymi rachunku kosztów pełnych są stwierdzenia, iż:
a) stałe pośrednie koszty produkcyjne odnoszone są na produkcję w toku bądź na wyroby gotowe,
b) stałe pośrednie koszty produkcyjne odnoszone są bezpośrednio na wynik finansowy,
c) zmienne bezpośrednie koszty produkcyjne odnoszone są na produkcję w toku bądź na wyroby gotowe,
d) zmienne bezpośrednie koszty produkcyjne odnoszone są bezpośrednio na wynik finansowy.

73.    Prawdziwymi sformułowaniami dotyczącymi rachunku kosztów zmiennych są stwierdzenia, iż:
a) stałe pośrednie koszty produkcyjne odnoszone są na produkcję w toku bądź na wyroby gotowe,
b) stałe pośrednie koszty produkcyjne odnoszone są bezpośrednio na wynik finansowy,
c) zmienne bezpośrednie koszty produkcyjne odnoszone są na produkcję w toku bądź na wyroby gotowe,
d) zmienne bezpośrednie koszty produkcyjne odnoszone są bezpośrednio na wynik finansowy.

74.    Próg rentowności:
a) jest nazywany również punktem krytycznym bądź punktem równowagi
b) jest osiągany w sytuacji, gdy marża na pokrycie jest równa kosztom stałym
c) jest to wielkość sprzedaży, przy której przychody ze sprzedaży są równe całkowitym kosztom podstawowej działalności operacyjnej
d) jest modelem bazującym na podziale kosztów na bezpośrednie i pośrednie

75.    Dźwignia operacyjna:
a) działa silniej w przedsiębiorstwach mających większy udział kosztów zmiennych w stosunku do kosztów stałych,
b) jej stopień jest mierzony relacją marży na pokrycie do wyniku ze sprzedaży,
c) jej efekt jest tym mocniejszy, im bardziej przekroczony jest próg rentowności,
d) jest narzędziem pozwalającym kierownictwu przedsiębiorstwa relatywnie szybko określić, jaki wpływ na zysk będą miały zmiany w wielkości sprzedaży.

76.    Przykładowymi miernikami oceny efektywności ośrodków inwestycji są:
a) wynik ze sprzedaży,
b) poziom kosztów dyskrecjonalnych,
c) stopa zwrotu aktywów,
d) nadwyżka wyniku na działalności operacyjnej, zwana w skrócie RI.

77.    Wynik określany jako EBIT:
a) jest odpowiednikiem wyniku brutto, czyli wyniku przed opodatkowaniem,
b) jest odpowiednikiem wyniku z działalności gospodarczej,
c) uwzględnia koszty ogólnego zarządu,
d) uwzględnia przychody ze sprzedaży zbytecznych materiałów.

78.    Budżet wiodący:
a) obejmuje zarówno działalność operacyjną, jak i inwestycyjną i finansową przedsiębiorstwa,
b) jest nazywany alternatywnie budżetem finansowym,
c) składa się z wielu budżetów cząstkowych,
d) może być sporządzany na okres jednego roku lub kilku kolejnych lat.

79.    Metoda budżetowania zwana budżetowaniem kroczącym:
a) jest zaliczana do konwencjonalnych metod budżetowania,
b) jest nazywana alternatywnie budżetowaniem przyrostowym,
c) polega na aktualizowaniu budżetu z poprzedniego okresu w oparciu o wybrane wskaźniki,
d) polega na opracowywaniu budżetów w taki sposób, aby obejmowały one niezmiennie okres 12 najbliższych miesięcy.

80.    Rachunek kosztów docelowych:
a) oryginalnie nosi nazwę target costing lub kaizen,
b) dotyczy przyszłych procesów wytwórczych,
c) jego zastosowanie rozpoczyna się w fazie projektowania produktu oraz planowania wielkości produkcji i ceny
sprzedaży,
d) w praktyce jest tym samym, co rachunek kosztów działań.

81.    Budżetowanie kapitałowe:
a) jest metodą budżetowania operacyjnego,
b) jest metodą wspomagającą podejmowanie decyzji inwestycyjnych,
c) wykorzystuje metody nazywane w skrócie ROE, ROI i ARR,
d) wykorzystuje metody nazywane w skrócie NPV i IRR.

82.    Do dyskontowych metod oceny efektywności inwestycji zalicza się między innymi metodę:
a) IRR,
b) ARR,
c) NPV,
d) ROE.

83.    Prawdziwymi sformułowaniami dotyczącymi piramidy Du Ponta są stwierdzenia, iż:
a) na jej szczycie znajduje się wskaźnik ROI lub ROE,
b) koncentruje się na pomiarze płynności finansowej przedsiębiorstwa,
c) uwzględnia tzw. mnożnik kapitałowy,
d) uwzględnia wskaźniki ROA i ROS.

84.    Nawiązując do modelu piramidy Du Ponta, można stwierdzić, iż na rentowość kapitału własnego mają wpływ między innymi następujące czynniki:
a) płynność finansowa wyrażona wskaźnikiem płynności bieżącej,
b) efektywność operacyjna wyrażona w formie wskaźnika ROS,
c) efektywność wykorzystania aktywów ogółem wyrażona wskaźnikiem obrotowości aktywów,
d) dźwignia finansowa wyrażona mnożnikiem kapitałowym.

85.    Ekonomiczna wartość dodana:
a) jest nazywana alternatywnie zyskiem rezydualnym,
b) jest różnicą pomiędzy zyskiem operacyjnym po opodatkowaniu a kosztem kapitału całkowitego,
c) punktem wyjścia przy jej wyliczaniu może być EBIT,
d) może być wyliczona w oparciu o wartość ROI i WACC oraz wartość zainwestowanego kapitału ogółem.

86.    Zgodnie z koncepcją VBM, przykładowymi metodami pomiaru wartości kreowanej dla akcjonariuszy są:
a) EVA i MVA,
b) ER, czyli zwrot nadwyżkowy,
c) ROI,
d) NPV i IRR.

87.    Koszt własny sprzedaży, nazywany również kosztem własnym lub kosztem własnym sprzedanych produktów, obejmuje następujące kategorie kosztów:
a) koszt wytworzenia sprzedanych produktów,
b) koszty sprzedaży,
c) koszty ogólnego zarządu,
d) pozostałe koszty operacyjne.

88.    WACC:
a) mierzy sprawność działania przedsiębiorstwa między innymi w zakresie rotacji zapasów
b) mierzy płynność finansową przedsiębiorstwa
c) mierzy rentowność sprzedaży
d) wyraża średni koszt wykorzystania różnych rodzajów kapitału dla finansowania działalności przedsiębiorstwa
proporcjonalnie do wartości tego kapitału

89.    Typowym przykładem ośrodka kosztów standardowych jest:
a) wydział produkcji,
b) dział badawczo-rozwojowy,
c) dział marketingu,
d) dział sprzedaży.

90.    W ramach typowych etapów analizy odchyleń budżetowych wyróżnia się odchylenia:
a) korzystne i niekorzystne,
b) istotne i nieistotne,
c) standardowe i niestandardowe,
d) kontrolowane i niekontrolowane.

91.    W ramach pomiaru efektywności ośrodka kosztów dyskrecjonalnych kalkulowane są odchylenia:    
a) ilościowe,
b) cenowe,
c) budżetowe,
d) od harmonogramu.

92.    Płynność finansowa przedsiębiorstwa:
a) nazywana jest również wypłacalnością przedsiębiorstwa,
b) mierzy zdolność firmy do spłaty ogółu zaciągniętych przez nią zobowiązań,
c) może być mierzona z wykorzystaniem różnych wskaźników, dla których wspólnym mianownikiem są zobowiązania bieżące,
d) może być mierzona jedynie z wykorzystaniem danych pochodzących z rachunku przepływów pieniężnych.

93.    Wskaźniki aktywności:
a) nazywane są również wskaźnikami szybkości obrotu,
b) mierzą między innymi rentowność firmy,
c) mierzą między innymi poziom sprawności gospodarowania zasobami firmy,
d) mogą dotyczyć okresu spłaty zobowiązań.

94.    Wskaźnik wysokiej płynności charakteryzuje się tym, iż:
a) jest nazywany również wskaźnikiem bieżącej płynności,
b) w jego mianowniku aktywa bieżące pomniejszone są o zapasy,
c) w jego liczniku uwzględnia się zobowiązania bieżące,
d) wyliczając go, uwzględnia się między innymi inwestycje krótkoterminowe.

95.    Kapitał obrotowy netto:
a) jest wykorzystywany do mierzenia płynności finansowej firmy,
b) stanowi różnicę pomiędzy aktywami bieżącymi a zobowiązaniami bieżącymi,
c) stanowi różnicę pomiędzy kapitałem stałym a aktywami trwałymi,
d) jest tym samym, co zobowiązania krótkoterminowe.

96.    Na kapitał wewnętrzny składają się między innymi:
a) kapitał podstawowy,
b) wszystkie kapitały własne,
c) zysk netto,
d) zobowiązania długoterminowe.

97.    Na kapitał zewnętrzny składają się między innymi:
a) kapitał założycielski,
b) wszystkie kapitały własne,
c) zysk netto,
d) zobowiązania długoterminowe.

98.    Okres obrotu operacyjnego:
a) jest nazywany również cyklem konwersji gotówki,
b) stanowi sumę okresu obrotu zapasami i okresu ściągania należności,
c) jest tym korzystniejszy, im jest dłuższy,
d) po odjęciu od niego okresu spłaty zobowiązań otrzymuje się okres obrotu gotówką.

99.    Okres obrotu gotówką:
a) jest nazywany również okresem obrotu operacyjnego,
b) skraca się, przyspieszając obrót zapasami,
c) skraca się opóźniając spłatę zobowiązań,
d) jest tym korzystniejszy, im jest dłuższy.

100.    Licznikiem we wskaźniku pokrycia odsetek może być:
a) sam zysk operacyjny,
b) zysk operacyjny powiększony o koszty amortyzacji,
c) zysk netto,
d) EBITDA.

101.    Rentowność można mierzyć w odniesieniu do:    
a) zobowiązań,
b) kapitału własnego,
c) kosztów operacyjnych,
d) przychodów ze sprzedaży.

102.    Licznikiem we wskaźniku rentowności sprzedaży może być:
a) zysk netto,
b) zysk ze sprzedaży,
c) przychody ze sprzedaży,
d) przychody operacyjne.

103.    Licznikiem we wskaźniku ROA może być:
a) zysk operacyjny,
b) zysk netto,
c) aktywa ogółem,
d) aktywa operacyjne.

104.    Wskaźnik ROE charakteryzuje się tym, iż:
a) jego licznikiem może być zysk ze sprzedaży,
b) jego wartość jest niższa od wartości wskaźnika ROA w sytuacji, gdy działa efekt dźwigni finansowej,
c) wartość jego mianownika może się zmieniać w czasie, jeśli spółka na przykład emituje nowe akcje,
d) określa zdolność kapitału własnego do generowania zysku netto.

105.    Wskaźnik EPS:
a) jest nazywany również wskaźnikiem cena akcji do zysku na akcję,
b) uwzględnia jedynie liczbę akcji zwykłych,
c) uwzględnia liczbę akcji uprzywilejowanych,
d) jego wartość maleje wraz z każdą kolejną emisją akcji.

106.    Analiza finansowa obejmuje między innymi:
a) analizę przychodów,
b) analizę zatrudnienia i wydajności pracy,
c) analizę gospodarki materiałowej,
d) analizę zadłużenia.

107.    Wstępna analiza sprawozdania finansowego obejmuje:
a) analizę dynamiki zwaną też analizą poziomą,
b) analizę struktury,
c) analizę wskaźnikową płynności i rentowności,
d) analizę kierunku i tempa zmian.

108.    Finansowa zmienna Z-Score:
a) informuje o ryzyku upadłości firmy,
b) jest ustalana w oparciu o dyskryminacyjne metody analizy finansowej,
c) pomaga ocenić wypłacalność badanego przedsiębiorstwa,
d) abstrahuje od rynkowej i księgowej wartości kapitału własnego, w tym podstawowego.