ZASADY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, STOSUNKÓW CYWILNOPRAWNYCH W OBROCIE GOSPODARCZYM I POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

KLUCZE DO ODPOWIEDZI DOSTĘPNE SĄ W PAKIECIE SZKOLENIOWYM


1.    Osobą zagraniczną w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest:
a) osoba fizyczna mająca stałe miejsce zamieszkania za granicą,
b) osoba prawna z siedzibą za granicą,
c) osoba czasowo przebywająca za granicą i nieposiadająca obywatelstwa polskiego,
d) nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób fizycznych mających stałe miejsce zamieszkania za granicą.

2.    Kryteria różnicujące mikro, małego i średniego przedsiębiorcę zawierają informacje dotyczące:
a) średniorocznego zatrudnienia,
b) kwot rocznego obrotu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych,
c) dochodów netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług,
d) sumy bilansowej.

3.    Dane umieszczone w Krajowym Rejestrze Sądowym:
a) mogą być z niego usunięte w każdym czasie na specjalne zarządzenie sędziego,
b) nie mogą być usunięte, chyba, że dane te są nieaktualne od ponad 15 lat,
c) nie mogą być z niego usunięte, chyba, że ustawa stanowi inaczej,
d) nie mogą być z niego usunięte, chyba, że chodzi o wpisy tymczasowe, które utraciły ważność.

4.    Od decyzji nakładających kary pieniężne, wydanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów służy odwołanie do:
a) Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 1 miesiąca,
b) sądu ochrony konkurencji i konsumentów w terminie 14 dni,
c) właściwego miejscowo sądu rejonowego w terminie 14 dni,
d) właściwego miejscowo sądu okręgowego w terminie 1 miesiąca.

5.    Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział na terytorium RP może prowadzić działalność gospodarczą:
a) wyłącznie w zakresie dopuszczonym w zezwoleniu na utworzenie oddziału,
b) w każdym zakresie,
c) wyłącznie w zakresie przedmiotu prowadzonej przez niego działalności,
d) w każdym zakresie, jeśli stanowią tak odrębne przepisy.

6.    W myśl przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć w Polsce:
a) oddziały i przedstawicielstwa,
b) wyłącznie oddziały,
c) wyłącznie przedstawicielstwa,
d) wyłącznie spółki cywilne.

7.    Przedsiębiorca, którego interes został naruszony poprzez czyn nieuczciwej konkurencji może wysunąć żądania w zakresie:
a) usunięcia skutków niedozwolonych działań,
b) naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych,
c) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści,
d) zaniechania niedozwolonych działań.


8.    Prawo wglądu do wpisanych do rejestru przedsiębiorców akt rejestrowych osób prawnych przysługuje:
a) każdemu,
b) wyłącznie urzędnikom skarbowym,
c) wyłącznie sądom,
d) wyłącznie osobom posiadającym w tym interes prawny.


9.    Przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych wymagają wpisu:
a) w Krajowym Rejestrze Sądowym,
b) w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez organy samorządu terytorialnego,
c) w rejestrze przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych,
d) nie są rejestrowane.


10.    Promesa to:
a) oświadczenie przedsiębiorcy o prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami
     prawa,
b) decyzja o cofnięciu koncesji,
c) wyłącznie przyrzeczenie wydania zezwolenia,
d) przyrzeczenie wydania koncesji.


11.    Zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, koncesje wydawane są:
a) przez ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej wymagający uzyskania   
    koncesji,
b) oznaczony, jednak nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 50 lat,
c) oznaczony, jednak nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 50 lat,
d) w drodze decyzji.


12.    Skarb Państwa jako osoba prawna:
a) może być traktowany jako przedsiębiorca pod warunkiem, że stanowią tak przepisy szczegółowe,
b) z mocy samego prawa jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej,
c) nie może być uznany za przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej,
d) nie może być uznany za przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, gdyż   
    przedsiębiorcami zastępującymi Skarb Państwa w obrocie są organy administracji państwowej,


13.    Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego prowadzona jest przy:
a) gminach,
b) sądach rejestrowych,
c) sądach cywilnych,
d) wszystkich sądach rejonowych.


14.    Przedsiębiorca, którego interesy zostały naruszone poprzez czyn nieuczciwej konkurencji, może dochodzić roszczeń odszkodowawczych przed:
a) sądem powszechnym,
b) urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
c) sądem administracyjnym,
d) Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


15.    Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:
a) doradztwa podatkowego,
b) przewozów lotniczych,
c) ochrony osób i mienia,
d) rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych.


16.    Kontrolę nad przestrzeganiem przez przedsiębiorców przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów sprawuje:
a) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
b) Minister Gospodarki,
c) Najwyższa Izba Kontroli,
d) sąd rozpatrujący skargę na przedsiębiorcę.


17.    Organem podatkowym pierwszej instancji, posiadającym uprawnienia do wydawania decyzji administracyjnych jest w rozumieniu ustawy Ordynacja podatkowa:
a) naczelnik urzędu skarbowego,
b) naczelnik urzędu kontroli skarbowej,
c) wójt, burmistrz, prezydent miasta,
d) dyrektor izby skarbowej, jeśli stanowią tak odrębne przepisy.


18.    W skład masy upadłościowej nie wchodzą:
a) wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu,
b) mienie wyłączone uchwałą zgromadzenia wierzycieli,
c) mienie wyłączone przez syndyka,
d) mienie wyłączone przez sędziego komisarza.


19.    Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mogą być:
a) osoba fizyczna,
b) wspólnicy spółki cywilnej, w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej,
c) osoba prawna,
d) rolnik.


20.    Wpisy dokonane w rejestrze dłużników niewypłacalnych podlegają wykreśleniu z urzędu po upływie:
a) 5 lat,
b) 10 lat,
c) 15 lat,
d) po upływie terminu określonego w orzeczeniu sądu prowadzącego postępowanie upadłościowe.


21.    Ograniczeń czasu organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie stosuje się, gdy:
a) osoba kontrolująca tak postanowi,
b) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska
    naturalnego,
c) kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed dokonaniem tego zwrotu,
d) przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia.


22.    Koncesja ma formę:
a) orzeczenia sądu,
b) decyzji administracyjnej,
c) aktu normatywnego organu administracji rządowej wydawanego na podstawie delegacji ustawowej,
d) cywilnoprawnego oświadczenia woli reprezentanta Skarbu Państwa.


23.    Prowadzenie działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga zezwolenia:
a) Ministra Finansów,
b) Ministra Skarbu Państwa,
c) Prezesa Narodowego Banku Polskiego,
d) Komisji Nadzoru Finansowego.


24.    Przedsiębiorca, nie będący osobą fizyczną, może podjąć działalność gospodarczą:
a) z chwilą uchwalenia statutu przedsiębiorcy,
b) po zarejestrowaniu działalności gospodarczej w ewidencji przedsiębiorców prowadzonej przez organ
     właściwy ze względu na miejsce prowadzeni działalności,
c) po uzyskaniu wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS,
d) z chwilą doręczenia wypisu z rejestru przedsiębiorców organowi podatkowemu właściwemu ze względu na
     miejsce prowadzenia działalności.
 

25.    Zbiorczą ewidencję majątku Skarbu Państwa, w zakresie wynikającym z ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, prowadzi:
a) minister właściwy do spraw Skarbu Państwa,
b) Główny Urząd Statystyczny,
c) Centralny Urząd Ewidencji Majątku Skarbu Państwa,
d) Minister Rozwoju.

 
26.    Krajowy Rejestr Sądowy składa się z:
a) rejestru dłużników niewypłacalnych,
b) rejestru przedsiębiorców,
c) rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów
    opieki zdrowotnej,
d) rejestru przedstawicielstw zagranicznych.


27.    W wykonywaniu dyspozycji przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, organ koncesyjny cofa koncesję w przypadku, gdy:
a) upłynął czas, na który koncesja została wydana,
b) przedsiębiorca nie podjął w wyznaczonym terminie działalności objętej koncesją mimo wezwania organu
    koncesyjnego,
c) wydane zostało prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej
    objętej koncesją,
d) przedsiębiorca trwale zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej.

28.    Działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest m.in.:
a) zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa i usługowa,
b) dorywcza działalność handlowa wykonywana przez osobę fizyczną,
c) działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły,
d) poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż.

29.    Czynem nieuczciwej konkurencji jest:

a) reklama, która wprowadza klienta w błąd i może przez to wpłynąć na jego decyzję o nabyciu towaru,
b) oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości,
c) rzeczowo uzasadnione, zróżnicowane traktowanie niektórych klientów
d) utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku przez sprzedaż towarów poniżej kosztów ich  
     wytworzenia.


30.    Własność akwenów portowych, własność infrastruktury zapewniającej dostęp do portów lub przystani morskich:

a) przysługuje wyłącznie Skarbowi Państwa,
b) przysługuje wyłącznie podmiotowi zarządzającemu portem,
c) przysługuje właściwemu terytorialnie wojewodzie,
d) jest wyłączona z obrotu.


31.    Ustawowy monopol państwa stanowi prowadzenie działalności w zakresie:

a) wytwarzania i dystrybucji broni, amunicji i materiałów wybuchowych,
b) gier liczbowych, loterii pieniężnych i gry telebingo,
c) wydobywania i przesyłu gazu ziemnego,
d) rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych.


32.    Prawo pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości gruntowych znajdujących się w granicach portów lub przystani morskich posiada:

a) podmiot zarządzający portem,
b) gmina właściwa ze względu na położenie nieruchomości,
c) Skarb Państwa w określonych w ustawie przypadkach,
d) właściwy terytorialnie wojewoda.


33.    Oddział przedsiębiorcy:
a) wchodzi w skład jednostki posiadającej osobowość prawną,
b) to wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej przedsiębiorcy,
c) może być tworzony przez przedsiębiorcę zagranicznego dla wykonywania działalności gospodarczej na
    terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako wpisany do rejestru przedsiębiorców oddział przedsiębiorcy  
  zagranicznego,
d) może tworzyć spółki prawa handlowego.


34.    Do zasad ogólnych wykonywania działalności gospodarczej należą:
a) zasada podawania danych
b) zasada uczciwej konkurencji,
c) zasada poszanowania dobrych obyczajów,
d) zasada słusznych interesów konsumentów.

35.    Podmioty wpisane do KRS winny umieszczać w oświadczeniach pisemnych – w zakresie swojej działalności gospodarczej –skierowanych do osób i organów:

a) firmę lub nazwę,
b) oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności,
c) siedzibę i adres,
d) numer NIP


36.    Organem monitorującym pomoc publiczną jest:

a) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie – minister właściwy do spraw rolnictwa,
b) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
c) właściwy miejscowo wojewoda,
d) organ udzielający pomocy publicznej.


37.    W zakresie określonym przez Komisję Europejską nie jest dozwolone udzielanie pomocy regionalnej:

a) przedsiębiorcom zagrożonym w rozumieniu właściwych przepisów unijnych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację zagrożonych przedsiębiorstw,
b) w sektorze hutnictwa żelaza i stali,
c) w sektorze włókien syntetycznych,
d) w sektorze energetyki.


38.    Zgodna z rynkiem wewnętrznym jest albo może zostać uznana pomoc publiczna:

a) udzielona w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe i inne nadzwyczajne zdarzenia,
b) przeznaczona na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, o ile nie zmienia warunków
    wymiany handlowej i konkurencji we Wspólnocie w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem,
c) udzielana na pokrycie kosztów bieżącej działalności przedsiębiorcy, który jednocześnie realizuje inwestycje
    ekologiczne,
d) przeznaczona na tworzenie sieci dystrybucyjnych za granicą.


39.    Decyzje w przedmiocie zwrotu udzielonej pomocy publicznej są wydawane przez:

a) Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów,
b) organ udzielający pomocy,
c) Ministra Gospodarki,
d) Komisję Europejską.

40.    Podmiotem udzielającym pomocy publicznej może być:

a) każdy podmiot,
b) organ administracji publicznej,
c) gminna jednostka organizacyjna,
d) przedsiębiorca publiczny.


41.    Notyfikacja polega na:

a) przekazaniu programu pomocowego do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
b) przesłaniu do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a w zakresie pomocy publicznej w
    rolnictwie lub rybołówstwie – ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa projektu programu pomocowego,
c) przekazaniu Komisji Europejskiej projektu programu pomocowego wraz z informacjami niezbędnymi dla
    oceny zgodności pomocy publicznej ze wspólnym rynkiem,
d) przekazaniu do Komisji Europejskiej projektu programu pomocowego wraz z uzyskaniem odpowiedzi co do
    istoty przekazanego projektu.

42.    Jednoosobowe spółki Skarbu Państwa:

a) mogą być podmiotem udzielającym pomocy publicznej innym przedsiębiorcom,
b) nie są uprawnione do udzielania pomocy publicznej,
c) mogą być beneficjentami pomocy publicznej,
d) mogą otrzymać pomoc publiczną wyłącznie na restrukturyzację.

43.    Przez organ publiczny w rozumieniu ustawy o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców należy rozumieć:

a) przedsiębiorcę publicznego,
b) organ administracji rządowej,
c) organ jednostki samorządu terytorialnego,
d) inny podmiot, który z mocy prawa lub na podstawie czynności prawnej realizuje zadania z zakresu
    administracji publicznej.


44.    Pomoc publiczna, zgodnie z art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej jest nie do pogodzenia z regułami wspólnego rynku, w szczególności gdy:

a) zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji,
b) ma na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi,
c) zastosowany środek nie stanowi pomocy dla przedsiębiorstwa,
d) uprzywilejowuje niektóre przedsiębiorstwa lub produkcję niektórych towarów.


45.    Przedsiębiorcą publicznym jest:
a) każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą,
b) przedsiębiorstwo państwowe,
c) jednoosobowa spółka Skarbu Państwa oraz jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego,
d) każdy przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą, na który organ władzy publicznej ma decydujący
    wpływ.
 

46.    Notyfikacji podlegają:

a) projekty pomocy indywidualnej,
b) projekty programów pomocowych,
c) zwiększenie budżetu zatwierdzonego programu pomocowego do 20%,
d) projekty pomocy na restrukturyzację.


47.    Przy obliczaniu pomocy de minimis nie wlicza się:

a) pomocy publicznej udzielonej w ramach programu pomocowego ,
b) pomocy indywidualnej,
c) pomocy udzielanej w ramach wyłączeń grupowych ,
d) pomocy indywidualnej na restrukturyzację.


48.    Wielkość pomocy publicznej oznacza:

a) wartość pomocy publicznej wyrażoną w kwocie pieniężnej,
b) intensywność pomocy publicznej wyrażoną jako stosunek wartości pomocy publicznej do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną,
c) sumę wartości pomocy publicznej i wartości środków własnych przedsiębiorcy,
d) wartość pomocy publicznej pomniejszona o zastosowane ulgi podatkowe.
 
49.    Poprzez dzień udzielenia pomocy publicznej rozumie się:

a) dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy,
b) dzień, w którym przedsiębiorca faktycznie otrzymał pomoc,
c) dzień rozpatrzenia wniosku przedsiębiorcy przez podmiot udzielający pomocy,
d) dzień, w którym podmiot nabył prawo do otrzymania pomocy publicznej.

50.    Beneficjent pomocy publicznej jest zobowiązany do zwrotu udzielonej pomocy w wysokości:
a) całej kwoty otrzymanej pomocy,
b) całej kwoty otrzymanej pomocy wraz z odsetkami,
c) kwoty stanowiącej równowartość otrzymanej pomocy, co do której Komisja Europejska wydała decyzję o
    obowiązku zwrotu pomocy wraz z odsetkami,
d) kwoty stanowiącej równowartość otrzymanej pomocy, co do której Komisja Europejska wydała decyzję o
    obowiązku zwrotu pomocy, bez odsetek.


51.    Beneficjent pomocy publicznej jest zobowiązany do przekazywania informacji o dotyczącej go pomocy publicznej na żądanie:

a) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
b) regionalnej izby obrachunkowej,
c) podmiotu, który tej pomocy udzielił,
d) wojewody.


52.    Z wnioskiem o opinię Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów występuje:
a) w przypadku projektu pomocy indywidualnej- podmiot udzielający pomocy,
b) w przypadku projektu programu pomocowego – organ administracji publicznej opracowujący projekt tego programu,
c) w przypadku projektu pomocy indywidualnej- podmiot ubiegający się o tę pomoc,
d) w przypadku projektu pomocy indywidualnej na restrukturyzację- podmiot ubiegający się o tę pomoc.


53.    Nie stanowi naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, jak również tajemnic ustawowo chronionych przekazywanie:
a) informacji do Komisji Europejskiej w związku z realizacją zadań określonych prawem UE w zakresie pomocy
     publicznej,
b) przekazywanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej,
c) przekazywanie informacji powszechnie znanych,
d) informacji chronionych na podstawie odrębnych przepisów.


54.    Organem monitorującym pomoc publiczną w rolnictwie lub rybołówstwie jest:
a) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
b) Minister Gospodarki,
c) minister właściwy do spraw rolnictwa,
d) Minister Rozwoju Regionalnego.


55.    Dokonywanie notyfikacji projektu programu pomocowego wymaga zgody:
a) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
b) Rady Ministrów,
c) Prezesa Rady Ministrów,
d) Rady Ministrów i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


56.    W przypadku przeprowadzania przez Komisję Europejską kontroli u beneficjenta pomocy, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie – minister właściwy do spraw rolnictwa może:
a) upoważnić wskazanych przez siebie przedstawicieli do obecności w trakcie jej trwania,
b) składać zastrzeżenia co do wyboru biegłych,
c) przedstawić Komisji Europejskiej uwagi co do przeprowadzenia kontroli,
d) wprowadzić w trakcie trwania kontroli własną grupę biegłych w celu skontrolowania przedsiębiorcy.


57.    Za zgodną ze wspólnym rynkiem może zostać uznana:
a) pomoc przeznaczona na sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu regionów, w których poziom życia jest
    nienormalnie niski,
b) pomoc przeznaczona na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, jeśli zmienia warunki   
    wymiany handlowej i konkurencji we Wspólnocie w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem,
c) pomoc przeznaczona na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego
    europejskiego zainteresowania lub mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce  
    Państwa Członkowskiego,
d) inne kategorie pomocy, jakie Rada może określić decyzją, na wniosek Komisji.


58.    Rozporządzenie określające tzw. mapę pomocy regionalnej:
a) określa obszary kraju, na których dopuszczalne jest udzielenie pomocy publicznej,
b) określa rodzaje działalności gospodarczej, dla których udzielanie pomocy nie jest dozwolone,
c) określa maksymalne wielkości pomocy dla obszarów uwzględnionych na mapie pomocy regionalnej,
d) projekt tego rozporządzenia podlega notyfikacji.


59.    Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie winny zawierać w szczególności informacje o beneficjentach pomocy oraz o:
a) formach udzielonej pomocy,
b) rodzajach udzielonej pomocy,
c) przeznaczeniu udzielonej pomocy,
d) wielkości udzielonej pomocy.


60.    Odpowiedzialnym za przedstawienie informacji o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych jest:
a) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
b) Minister Skarbu Państwa,
c) minister właściwy do spraw finansów publicznych ,
d) Prezes Rady Ministrów.


61.    Beneficjent pomocy publicznej oraz podmiot ubiegający się o pomoc publiczną przekazuje informacje o dotyczącej go pomocy publicznej:
a) Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na jego żądanie,
b) w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie – ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa,
    na jego żądanie,
c) w dowolnie wybranym przez siebie terminie, ale nie rzadziej niż raz w kwartale,
d) na żądanie upoważnionego organu, w zakresie i terminach określonych w żądaniu.


62.    Zasady dopuszczalności pomocy publicznej zostały określone w:
a) ustawie o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
b) Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
c) Rozporządzeniu Rady Ministrów,
d) Rozporządzeniu Rady UE.


63.    W rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, papierami wartościowymi są:
a) prawa do akcji,
b) certyfikaty inwestycyjne,
c) obligacje,
d) akcje.


64.    W rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, instrumentami finansowymi są:

a) certyfikaty inwestycyjne,
b) instrumenty rynku pieniężnego,
c) tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
d) papiery wartościowe.

65.    Firmą inwestycyjną jest:

a) dom maklerski,
b) zakład ubezpieczeń,
c) oddział banku krajowego,
d) bank prowadzący działalność maklerską.

66.    Przed rozpoczęciem oferty publicznej emitent jest obowiązany do:

a) zawarcia umowy z domem maklerskim na prowadzenie rachunku papierów wartościowych objętych ofertą  
    publiczną,
b) ich zdematerializowania poprzez złożenie w depozycie papierów wartościowych,
c) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy przechowania papierów     
    wartościowych objętych ofertą publiczną,
d) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem jest rejestracja
    w  depozycie papierów wartościowych, papierów wartościowych objętych ofertą publiczną

67.    Obligacje mogą emitować:

a) wyłącznie spółki kapitałowe,
b) spółki komandytowo-akcyjne,
c) gminy, powiaty, województwa, a także związki tych jednostek oraz miasto stołeczne Warszawa,
d) osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą.


68.    Obligacja jest papierem wartościowym:
a) wydawanym w każdym przypadku w formie dokumentu,
b) emitowanym w serii,
c) o ograniczonej zbywalności,
d) uprawniającym obligatariusza do żądania od emitenta obligacji spełnienia określonego świadczenia.


69.    Spółka może emitować obligacje zamienne:

a) tylko w przypadku, kiedy jej statut na to zezwala,
b) po wprowadzeniu jej akcji do obrotu na rynku regulowanym,
c) jeśli emisja obligacji zamiennych była przewidziana w prospekcie emisyjnym,
d) poniżej ich wartości nominalnej.


70.    Fundusz inwestycyjny to:

a) firma inwestycyjna,
b) bank inwestycyjny,
c) działająca w formie spółki akcyjnej instytucja zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe, instrumenty
    rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe,
d) osoba prawna, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w
    drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia
    jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe,
    instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.


71.    Utworzenie funduszu inwestycyjnego wymaga:

a) nadania funduszowi inwestycyjnemu statutu przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
b) wydania zezwolenia przez Komisję Nadzoru Finansowego,
c) wpisania funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych,
d) zebrania wpłat do funduszu inwestycyjnego w wysokości określonej w jego statucie.72.    Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych, wyłącznym przedmiotem działalności funduszu inwestycyjnego jest:

a) lokowanie środków pieniężnych w papiery wartościowe oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów
     wartościowych,
b) zarządzanie portfelem papierów wartościowych na zlecenie,
c) tworzenie i zarządzanie towarzystwem funduszy inwestycyjnych,
d) lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie  
    również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w
    określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.


73.    Przepisy ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych stosuje się do:

a) weksli i czeków w rozumieniu przepisów prawa wekslowego i czekowego,
b) papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym,
c) bankowych papierów wartościowych w rozumieniu ustawy – Prawo bankowe,
d) papierów wartościowych będących instrumentami rynku pieniężnego w rozumieniu ustawy o obrocie  
    instrumentami  finansowymi.


74.    W rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, informacją poufną jest:

a) każda informacja dotycząca sytuacji prawnej, finansowej lub organizacyjnej spółki publicznej,
b) tylko informacja dotycząca sytuacji prawnej, finansowej lub organizacyjnej spółki publicznej, nieprzekazana  
    do publicznej wiadomości,
c) określona w sposób precyzyjny informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio, emitenta instrumentów
    finansowych, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby  
    w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych,
d) informacja o wolumenie obrotu akcjami spółki publicznej na poprzedniej sesji giełdowej.


75.    Członkowie rady nadzorczej spółki publicznej:

a) nie mogą wykorzystywać informacji poufnych dotyczących tej spółki,
b) są obowiązani przekazywać Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółce informacje o zawartych przez siebie  
    oraz osoby blisko z nimi związane transakcjach nabycia lub zbycia akcji tej spółki,
c) mogą wykorzystywać lub ujawniać informacje poufne dotyczące tej spółki tylko w związku z nabywaniem  
    akcji tej  spółki,
d) mogą ujawniać informacje poufne swojemu maklerowi.


76.    Emitent, którego papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym:

a) jest obowiązany do równoczesnego przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego i spółce prowadzącej rynek
    regulowany oraz do publicznej wiadomości informacji poufnych,
b) jest obowiązany przekazywać każdą informację, która stanowi znaczącą zmianę przekazanej wcześniej  
    informacji poufnej,
c) może przekazywać informacje poufne oraz informacje bieżące i okresowe także do wiadomości publicznej
    jednak nie wcześniej niż po upływie 24 godzin od przekazania ich Komisji Nadzoru Finansowego,
d) przekazuje informacje dotyczące swojej działalności wyłącznie za pośrednictwem agencji informacyjnej
    zatwierdzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego.


77.    Emitent, którego papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, może opóźnić przekazanie informacji poufnej:
a) w każdym przypadku, kiedy ujawnienie tej informacji mogłoby wpłynąć w sposób nieuzasadniony na cenę
    tych papierów,
b) wyłącznie na własną odpowiedzialność,
c) pod warunkiem, że nie spowoduje to wprowadzenia w błąd opinii publicznej,
d) przekazując Komisji Nadzoru Finansowego informację o takim opóźnieniu wraz ze wskazaniem przyczyn
     uzasadniających opóźnienie i terminu, w którym informacja zostanie przekazana.


78.    W ramach obowiązku przekazywania informacji bieżących, emitent obowiązany jest przekazywać w formie raportu bieżącego informacje o:
a) złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości,
b) zmianach w składzie organów emitenta,
c) treści zawartej z członkami zarządu umowy o pracę lub innej umowy o podobnym charakterze,
d) wyborze przez właściwy organ podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych emitenta.


79.    Świadectwo depozytowe:
a) jest niezbywalnym papierem wartościowym,
b) traci ważność z upływem terminu jego ważności,
c) potwierdza legitymację do realizacji uprawnień wynikających z papierów wartościowych wskazanych w jego  
    treści, które nie są lub nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów  
    wartościowych, z wyłączeniem prawa uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,
d) w przypadku akcji jest wystawiane przez emitenta i wydawane akcjonariuszom w zamian za akcje, które
    zostały zdematerializowane.

80.    Rynek regulowany w Polsce obejmuje:
a) rynek giełdowy,
b) rynek pozagiełdowy,
c) towarowy rynek instrumentów finansowych,
d) międzybankowy rynek depozytowy.

81.    Ofertą publiczną jest udostępnianie informacji o papierach wartościowych i warunkach ich nabycia, stanowiących wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu tych papierów wartościowych:
a) co najmniej 99 osobom,
b) co najmniej 300 osobom,
c) w drodze ogłoszonego publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji,
d) w dowolnej formie i w dowolny sposób, co najmniej 150 osobom lub nieoznaczonemu adresatowi.

82.    Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) mogą być notowane na giełdzie papierów wartościowych,
b) mogą być papierem wartościowym po uprzednim ich zdematerializowaniu,
c) nie mogą być przedmiotem obrotu na rynku regulowanym,
d) są tzw. prawami pochodnymi.

83.    Depozyt papierów wartościowych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi to:
a) firma spółki Skarbu Państwa zajmującej się przechowywaniem papierów wartościowych,
b) oddział Narodowego Banku Polskiego zajmujący się dematerializacją papierów wartościowych,
c) sposób ewidencjowania papierów wartościowych na rachunkach papierów wartościowych,
d) system rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych, obejmujący rachunki papierów wartościowych, rachunki zbiorcze i konta depozytowe prowadzone przez podmioty upoważnione do tego przepisami prawa.

84.    Rynek regulowany w Polsce:
a) stanowi system obrotu wszystkimi instrumentami finansowymi,
b) powinien zapewniać inwestorom powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie  
    przy kojarzeniu ofert nabycia i zbycia instrumentów finansowych,
c) podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego,
d) może być rynkiem pozagiełdowym.


85.    Spółka prowadząca giełdę:

a) może być wyłącznie spółką akcyjną,
b) może działać w formie spółki komandytowo-akcyjnej,
c) ma wyłączne prawo do używania w firmie wyrazów “giełda papierów wartościowych”, gdy organizuje obrót  
    papierami wartościowymi,
d) powinna mieć siedzibę w Warszawie.


86.    Rada nadzorca spółki publicznej:
a) jest zobowiązana udzielić ustanowionemu w spółce rewidentowi do spraw szczególnych wyjaśnień
    niezbędnych dla przeprowadzenia badania,
b) jest uprawniona do otrzymania od rewidenta do spraw szczególnych sprawozdania z wyników badania,
c) zatwierdza sprawozdanie rewidenta do spraw szczególnych,
d) przedstawia walnemu zgromadzeniu opinię w sprawie konieczności ustanowienia w spółce rewidenta do  
   spraw szczególnych.


87.    Uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej:
a) nie podlegają zaskarżeniu,
b) mogą być zaskarżone do sądu giełdowego przy Komisji Nadzoru Finansowego
c) są podejmowane większością 2/3 głosów przy obecności połowy kapitału zakładowego,
d) powinny być protokołowane przez notariusza.
88.    Rada nadzorcza spółki publicznej:

a) składa się z co najmniej trzech członków,
b) składa się z co najmniej pięciu członków,
c) składa sprawozdanie ze swojej działalności Komisji Nadzoru Finansowego,
d) może wydawać zarządowi wiążące polecenia co do prowadzenia spraw spółki.

89.    Akcjonariusz spółki publicznej posiadający co najmniej 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce:

a) obowiązany jest ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji,
b) na walnym zgromadzeniu tej spółki może wykonywać prawo głosu jedynie z połowy posiadanych akcji,
c) ma prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji, w terminie trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczeniu tego progu,
d) zobowiązany jest zapewnić, aby przynajmniej jeden z członków rady nadzorczej tej spółki miał status tzw.
  „niezależnego członka rady”.

90.    Konwersja akcji to:
a) zamiana akcji imiennej na akcję na okaziciela,
b) wymiana uszkodzonego dokumentu akcji,
c) zamiana obligacji zamiennej na akcję,
d) zamiana akcji na okaziciela na akcję imienną.


91.    Ogłoszenie upadłości spółki publicznej:

a) nie jest możliwe,
b) jest możliwe, o ile wyrazi na to zgodę Komisja Nadzoru Finansowego,
c) jest możliwe,
d) powoduje wycofanie akcji tej spółki z depozytu papierów wartościowych.


92.    Zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi, manipulację instrumentem finansowym stanowi:
a) nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na zakończenie notowań,
b) składanie zleceń lub zawieranie transakcji z zamiarem wywołania innych skutków prawnych niż te, dla  
     osiągnięcia których faktycznie jest dokonywana dana czynność prawna,
c) rozpowszechnianie za pomocą środków masowego przekazu fałszywych lub nierzetelnych informacji, które
    wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd w zakresie instrumentów finansowych,
d) składanie zleceń powodujących nienaturalne ustalenie się ceny instrumentu finansowego, nawet jeśli
    powody tych działań były uprawnione a złożone zlecenie nie naruszyło przyjętych praktyk rynkowych na   
    danym rynku.


93.    Stroną postępowania o zatwierdzenie prospektu emisyjnego może być wyłącznie:
a) emitent lub sprzedający,
b) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
c) giełda papierów wartościowych,
d) Narodowy Bank Polski.


94.    Zniesienie dematerializacji akcji:
a) to inaczej przywrócenie akcjom formy dokumentu,
b) nie jest możliwe, z wyjątkiem sytuacji związanej z ogłoszeniem upadłości spółki publicznej,
c) wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego,
d) jest dopuszczalne, jeśli będzie poprzedzone podjęciem przez walne zgromadzenie, większością 4/5 głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji.


95.    Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji:
a) dotyczy wyłącznie spółki publicznej,
b) wymaga ustanowienia przez wzywającego zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji,  
    które mają być przedmiotem wezwania,
c) wymaga pośrednictwa podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej
    Polskiej,
d) nie może dotyczyć spółki, której akcjonariuszami są wyłącznie inwestorzy kwalifikowani.


96.    Akcjonariusz spółki publicznej posiadający 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu:
a) może nabyć kolejne akcje tej spółki wyłącznie w wyniku ogłoszonego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji,
b) może nabywać kolejne akcje tej spółki bez konieczności ogłaszania wezwania, jeśli w wyniku takiego nabycia
    jego udział w ogólnej liczbie głosów nie ulegnie zwiększeniu, w okresie kolejnych 12 miesięcy, o więcej niż 5%
    ogólnej liczby głosów,
c) jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Komisję Nadzoru Finansowego i spółkę o osiągnięciu 33% ogólnej
    liczby głosów, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału
    w ogólnej liczbie głosów,
d) jest podmiotem dominującym w stosunku do tej spółki.


97.    W przypadku, gdy akcjonariusz spółki publicznej nabył akcje w liczbie zapewniającej mu ponad 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu bez przeprowadzenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki:
a) może wykonywać skutecznie prawo głosu ze wszystkich posiadanych akcji a podlega jedynie karze grzywny w
    wysokości równowartości 1/5 wartości posiadanych akcji,
b) nie może skutecznie wykonywać prawa głosu ze wszystkich posiadanych akcji,
c) nie może sprzedać posiadanych przez siebie akcji,
d) może wykonywać skutecznie prawo głosu z akcji dających prawo jedynie do 50% głosów na walnym zgromadzeniu.


98.    Spółka publiczna zobowiązana jest do:
a) równoczesnego przekazywania informacji do publicznej wiadomości, Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółce prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane akcje tej spółki,
b) przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego wykazu akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu z określeniem liczby akcji i głosów przysługujących każdemu z tych akcjonariuszy, nie później niż do dnia poprzedzającego wyznaczony dzień walnego zgromadzenia,
c) przekazywania informacji bieżących i okresowych,
d) zwoływania walnego zgromadzenia tej spółki przynajmniej raz na kwartał.


99.    Zgodnie z ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podmiot dominujący to podmiot w sytuacji, gdy:
a) na podstawie porozumień z innymi osobami posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty większość głosów w organach innego podmiotu,
b) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających lub nadzorczych innego podmiotu,