PRAWO UPADŁOŚCIOWE I PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

KLUCZE DO ODPOWIEDZI DOSTĘPNE SĄ W PAKIECIE SZKOLENIOWYM

1.    Nie można ogłosić upadłości:
a) Skarbu Państwa,
b) publicznych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej,
c) osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne,
d) uczelni.

2.    Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest niewypłacalna wówczas, gdy:
a) nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań,
b) jej zobowiązania pieniężne przekroczą wartość jego majątku,
c) suma niewykonanych zobowiązań przekracza 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika,
d) nie wykonuje żadnych swoich zobowiązań.

3.    Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości jeżeli:
a) majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką
morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,
b) zobowiązania stanowią mniej niż 80 % aktywów,
c) opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy,
d) opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekracza sześciu miesięcy.

4.    Uczestnikiem postępowania o ogłoszenie upadłości jednoosobowej spółki Skarbu Państwa jest:
a) dłużnik,
b) każdy wierzyciel,
c) każdy kto złożył wniosek,
d) członek zarządu dłużnika.

5.    Jeżeli minister właściwy do spraw Skarbu Państwa nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości jednoosobowej spółki Skarbu Państwa w postępowaniu o ogłoszenie upadłości:
a) jest uczestnikiem,
b) nie jest uczestnikiem,
c) może być wysłuchany przez sąd,
d) może złożyć zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości.

6.    W toku postępowania o ogłoszenie upadłości jednoosobowej spółki Skarbu Państwa minister właściwy do spraw Skarbu Państwa:
a) jest niezwłocznie zawiadamiany o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości,
b) może składać swoją opinię sądowi,
c) może zostać wysłuchany przez sąd,
d) otrzymuje postanowienie o ogłoszeniu upadłości.

7.    Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć:
a) każdy z członków zarządu dłużnika,
b) dłużnik reprezentowany przez zarząd zgodnie z zasadami reprezentacji,
c) wierzyciel,
d) minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, o ile wniosek dotyczy jednoosobowej spółki Skarbu Państwa.

8.    Postanowienie o ogłoszeniu upadłości jest skuteczne i wykonalne:
a) z dniem jego wydania, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej,
b) z datą upadłości,
c) z dniem uprawomocnienia się postanowienia,
d) z dniem doręczenia postanowienia.

9.    Z dniem ogłoszenia upadłości:
a) upadły traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania z mienia wchodzącego do masy upadłości i rozporządzania nim,
b) upadły ma obowiązek wydać syndykowi cały swój majątek, księgi rachunkowe, korespondencję i inne dokumenty,
c) wszystkie postępowania dotyczące masy upadłości mogą być wszczęte i prowadzone wyłącznie przez syndyka albo przeciwko niemu,
d) zawieszeniu ulegają postępowania egzekucyjne.

10.    Masą upadłości jest:
a) suma długów upadłego,
b) majątek trwały w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
c) co do zasady jedynie cały majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości,
d) co do zasady cały majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty w toku postępowania.

11.    Syndyk jest:
a) prawnym reprezentantem upadłego,
b) zarządcą masy upadłości, mającym doprowadzić do jej sprzedaży i zaspokojenia wierzycieli upadłego,
c) następcą prawnym upadłego,
d) podmiotem sporządzającym listę wierzytelności.

12.    Sędzia-komisarz:
a) ogłasza upadłość,
b) jest powołanym przez sąd sędzią, który kieruje tokiem postępowania upadłościowego i nadzoruje czynności syndyka,
c) zatwierdza listę wierzytelności,
d) sporządza listę wierzytelności.

13.    Przeszkodą do ogłoszenia upadłości może być fakt, iż:
a) opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy,
b) nawet niewielka część majątku dłużnika jest obciążona hipoteką,
c) dłużnik nie posiada już żadnego majątku,
d) majątek dłużnika jest obciążony zastawem rejestrowym, w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

14.    Po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości sąd na wniosek albo z urzędu może dokonać zabezpieczenia majątku dłużnika. W przedmiocie zabezpieczenia sąd orzeka:
a) w terminie trzech dni od złożenia wniosku,
b) w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku,
c) w terminie trzydziestu dni od powzięcia wiadomości o niewypłacalności dłużnika,
d) niezwłocznie.

15.    Zabezpieczenie majątku dłużnika po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości może polegać na:
a) ustanowieniu syndyka,
b) ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego,
c) ustanowieniu zarządu przymusowego,
d) zawieszeniu postępowania egzekucyjnego.

16.    Sąd wydając postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyznacza:
a) syndyka,
b) zarządcę,
c) nadzorcę sądowego,
d) sędziego-komisarza i zastępcę sędziego komisarza.

17.    Po ogłoszeniu upadłości nie można obciążyć składników masy upadłości:
a) zastawem rejestrowym,
b) zastawem,
c) zastawem skarbowym,
d) hipoteką.

18.    Sąd umorzy postępowanie upadłościowe, jeżeli:
a) majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika obciążonych hipoteką, zastawem,
zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską nie wystarcza na zaspokojenie kosztów
postępowania,
b) wierzyciele zobowiązani uchwałą zgromadzenia wierzycieli albo postanowieniem sędziego-komisarza nie złożyli w wyznaczonym terminie zaliczki na koszty postępowania, a brak jest płynnych funduszów na te koszty,
c) w toku postępowania upadłościowego wszyscy wierzyciele zostali zaspokojeni,
d) wszyscy wierzyciele, którzy zgłosili swoje wierzytelności, żądają umorzenia postępowania.

19.    Sędzia-komisarz zwołuje zgromadzenie wierzycieli:
a) jeżeli według przepisów ustawy wymagane jest podjęcie uchwały zgromadzenia,
b) na wniosek przynajmniej dwóch wierzycieli mających łącznie nie mniej niż trzecią część ogólnej sumy uznanych wierzytelności,
c) na wniosek przynajmniej trzech wierzycieli,
d) w innych przypadkach, gdy uzna to za potrzebne.

20.    Z dniem ogłoszenia upadłości wygasają:
a) umowa pożyczki, jeśli przedmiot pożyczki nie został jeszcze wydany,
b) umowa kredytu, jeżeli przed tym terminem kredytodawca nie przekazał środków pieniężnych do dyspozycji upadłego,
c) umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości upadłego,
d) umowa rachunku papierów wartościowych upadłego.

21.    Wniosek o ogłoszeniu upadłości zgłaszany przez dłużnika powinien zawierać:
a) imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę,
b) aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników,
c) oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
d) wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi.

22.    Zgłoszenie wierzytelności winno zawierać:
a) imię i nazwisko albo nazwę wierzyciela,
b) określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi,
c) dowody stwierdzające istnienie wierzytelności,
d) kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona.

23.    Plan podziału funduszów masy upadłości zawiera:    
a) określenie sumy podlegającej podziałowi,
b) wierzytelności i prawa osób uczestniczących w podziale,
c) określenie sumy, jaka każdemu z uczestników przypada z podziału,
d) określenie zabezpieczeń kwot, jakie przypadają uczestnikom.

24.    Sąd może orzec na okres od jednego do dziesięciu lat zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu osoby, która ze swej winy:
a) będąc do tego zobowiązana z mocy ustawy, nie złożyła w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,
b) po ogłoszeniu upadłości nie wydała lub nie wskazała majątku,
c) po ogłoszeniu upadłości ukrywała, niszczyła lub obciążała majątek wchodzący w skład masy upadłości,
d) jako upadły w toku postępowania upadłościowego nie wykonała innych obowiązków ciążących na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądu albo sędziego – komisarza.

25.    Do kategorii pierwszej wierzytelności i należności podlegających zaspokojeniu z funduszów masy upadłości należą:
a) należności alimentacyjne,
b) należności z tytułu darowizn i zapisów,
c) podatki,
d) odszkodowania umowne.

26.    Rada wierzycieli:
a) jest organem kontrolującym syndyka,
b) jest organem opiniodawczym syndyka,
c) jest organem opiniodawczym sędziego-komisarza,
d) bada stan funduszów masy upadłości.

27.    Rada wierzycieli wyraża zgodę na:
a) dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa przez syndyka, jeżeli ma trwać dłużej niż trzy miesiące od dnia ogłoszenia upadłości,
b) odstąpienie od sprzedaży przedsiębiorstwa jako całości,
c) zmianę syndyka,
d) wykonanie umowy wzajemnej zawartej przez upadłego.

28.    Można ogłosić upadłość:
a) Skarbu Państwa,
b) przedsiębiorcy po jego śmierci, jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony w terminie roku od dnia jego śmierci,
c) osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, także po zaprzestaniu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok,
d) osoby, która faktycznie prowadziła działalność gospodarczą, nawet wówczas, gdy nie dopełniła obowiązku jej
zgłoszenia we właściwym rejestrze, jeżeli od dnia zaprzestania prowadzenia działalności nie upłynął rok.

29.    Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości ma/mają obowiązek złożyć:
a) zarząd,
b) członkowie zarządu w liczbie umożliwiającej skuteczne złożenie oświadczenia woli,
c) każdy z członków zarządu,
d) każdy członek rady nadzorczej, jeżeli zarząd nie złoży wniosku w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła  podstawa do ogłoszenia upadłości.

30.    Członek zarządu dłużnika, który nie zgłasza w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości:
a) popełnia przestępstwo,
b) odpowiada za szkodę wyrządzoną spółce,
c) odpowiada za szkodę wyrządzoną wierzycielowi,
d) może otrzymać zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

31.    Wierzyciel, który zgłasza wniosek o ogłoszenie upadłości:
a) powinien wskazać miejsce, w którym znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika,
b) powinien wskazać okoliczności, które uzasadniają wniosek,
c) powinien udowodnić we wniosku swoją wierzytelność,
d) powinien uprawdopodobnić we wniosku swoją wierzytelność.

32.    Nie orzeka się zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli postępowanie w tej sprawie nie zostało wszczęte w terminie:
a) dwóch miesięcy od dnia umorzenia postępowania upadłościowego,
b) trzech miesięcy od dnia umorzenia postępowania upadłościowego,
c) roku od dnia umorzenia postępowania upadłościowego,
d) trzech lat od dnia umorzenia postępowania upadłościowego.

33.    Nie orzeka się zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku niezłożenia przez członka zarządu dłużnika, w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli:
a) członek zarządu udowodni, że niezłożenie wniosku nastąpiło bez jego winy,
b) postępowanie w sprawie zakazu zostało wszczęte po upływie trzech lat od dnia ustania stanu niewypłacalności, o ile wniosek nie został złożony,
c) członek zarządu udowodni, ze namawiał pozostałych członków zarządu do złożenia wniosku, ale został przegłosowany,
d) postępowanie w sprawie zakazu zostało wszczęte po upływie roku ale przed upływem dwóch lat od dnia ustania stanu niewypłacalności, o ile wniosek nie został złożony.

34.    Sprzedaż ruchomości w toku likwidacji masy upadłości jest dokonywana:
a) w drodze przetargu,
b) z wolnej ręki za zgodą syndyka,
c) w drodze rokowań,
d) z wolnej ręki za zgodą sędziego-komisarza.

35.    W przypadku ogłoszenia upadłości:
a) syndyk może prowadzić przedsiębiorstwo upadłego do czasu zakończenia postępowania upadłościowego, o ile przedsiębiorstwo przynosi zyski,
b) syndyk może prowadzić przedsiębiorstwo upadłego przez trzy miesiące,
c) syndyk może prowadzić przedsiębiorstwo upadłego przez trzy miesiące, za zgodą rady wierzycieli,
d) syndyk może prowadzić przedsiębiorstwo upadłego przez trzy miesiące, za zgodą sędziego-komisarza.

36.    Zgłoszenie wierzytelności po upływie terminu:
a) skutkuje niemożnością wpisania wierzytelności na listę,
b) powoduje, że wierzytelność uwzględnia się tylko w planach podziału sporządzonych po jej uznaniu,
c) powoduje konieczność uzupełnienia listy wierzytelności,
d) jest dopuszczalne.

37.    Od uznania wierzytelności na liście wierzytelności przysługuje:
a) odwołanie,
b) zażalenie,
c) skarga,
d) sprzeciw.

38.    Restrukturyzację przeprowadza się w następujących postępowaniach restrukturyzacyjnych:
a) postępowaniu o zatwierdzenie układu,
b) postępowaniu układowym,
c) przyspieszonym postępowaniu układowym,
d) postępowaniu sanacyjnym.

39.    Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości:
a) służy zamieszczaniu informacji dotyczących postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego,
b) służy udostępnianiu wzorów pism procesowych i dokumentów,
c) służy wyłącznie do zamieszczania informacji o osobach, wobec których został orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej,
d) wspomaga prowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

40.    . Postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone wobec:
a) każdego dłużnika,
b) dłużnika niewypłacalnego,
c) dłużnika zagrożonego niewypłacalnością,
d) dłużnika, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny.

41.    Plan restrukturyzacyjny zawiera co najmniej:
a) analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika,
b) harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych,
c) opis metod i źródeł finansowania,
d) imiona i nazwiska autorów planu restrukturyzacyjnego.

42.    Sędzia-komisarz w postępowaniu restrukturyzacyjnym:
a) kieruje tokiem postępowania restrukturyzacyjnego,
b) nadzoruje czynności nadzorcy sądowego i zarządcy,
c) dokonuje wyboru syndyka,
d) powołuje zastępcę sędziego – komisarza.

43.    Po powołaniu nadzorcy sądowego w postępowaniu układowym dłużnik:
a) może dokonywać czynności zwykłego zarządu,
b) może samodzielnie dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu,
c) może dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu za zgodą nadzorcy sądowego, chyba że ustawa przewiduje zezwolenie rady wierzycieli,
d) nie może dokonywać ani czynności zwykłego zarządu ani czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu.

44.    W postanowieniu o otwarciu postępowania sanacyjnego sąd powołuje:
a) syndyka,
b) zarządcę,
c) nadzorcę sądowego,
d) nadzorcę układu.

45.    Uczestnikami postępowania restrukturyzacyjnego są:
a) dłużnik,
b) każdy z wierzycieli dłużnika,
c) wyłącznie wierzyciel osobisty dłużnika, któremu przysługuje wierzytelność bezsporna,
d) wierzyciel osobisty dłużnika, któremu przysługuje wierzytelność sporna, jeżeli uprawdopodobni tę wierzytelność i zostanie dopuszczony do udziału w sprawie przez sędziego–komisarza.

46.    W postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnik:
a) zawsze sprawuje zarząd własny swoim majątkiem,
b) nie ma prawa sprawowania zarządu własnego swoim majątkiem,
c) sprawuje zarząd własny swoim majątkiem, chyba że został ustanowiony zarządca,
d) sprawuje zarząd własny swoim majątkiem również w przypadku, gdy został ustanowiony zarządca.

47.    W postępowaniu restrukturyzacyjnym radę wierzycieli ustanawia:
a) sąd restrukturyzacyjny,
b) sędzia – komisarz z urzędu, jeżeli uzna to za potrzebne,
c) zarządca,
d) sędzia – komisarz na wniosek.

48.    W postępowaniu restrukturyzacyjnym zezwolenia rady wierzycieli pod rygorem nieważności wymaga:
a) zaciąganie przez dłużnika kredytów lub pożyczek,
b) zawarcie przez zarządcę umowy dzierżawy przedsiębiorstwa dłużnika,
c) sprzedaż przez dłużnika składników majątku o wartości powyżej 500 000 złotych,
d) sprzedaż przez zarządcę składników majątku o wartości powyżej 500 000 złotych.

49.    W postępowaniu restrukturyzacyjnym nie obejmuje się układem:
a) wierzytelności alimentacyjnych,
b) wierzytelności ze stosunku pracy,
c) wierzytelności objętej innym układem, chyba że układ ten został uchylony,
d) odsetek za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
50.    W postępowaniu restrukturyzacyjnym propozycje układowe może składać:
a) dłużnik,
b) wierzyciele mający łącznie więcej niż 30% sumy wierzytelności,
c) rada wierzycieli,
d) wierzyciel będący małżonkiem dłużnika.

51.    W postępowaniu restrukturyzacyjnym sąd odmawia zatwierdzenia układu, jeżeli:
a) układ narusza prawo,
b) jest oczywiste, że układ nie będzie wykonany,
c) suma spornych wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności
uprawniających do głosowania nad układem,
d) dłużnik nie wykonuje zobowiązań powstałych po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

52.    W postępowaniu restrukturyzacyjnym, z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu:
a) postępowania egzekucyjne prowadzone przeciwko dłużnikowi w celu zaspokojenia wierzytelności objętych układem
ulegają umorzeniu z mocy prawa,
b) postępowania egzekucyjne prowadzone przeciwko dłużnikowi w celu zaspokojenia wierzytelności objętych układem
ulegają zawieszeniu z mocy prawa,
c) tytuły wykonawcze obejmujące wierzytelności objęte układem tracą wykonalność z mocy prawa,
d) wszystkie postępowania egzekucyjne prowadzone przeciwko dłużnikowi ulegają umorzeniu z mocy prawa.

53.    Dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego jest:
a) dzień wydania postanowienia o otwarciu postępowania układowego,
b) dzień uprawomocnienia się postanowienia o otwarciu postępowania układowego,
c) dzień wydania postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego,
d) dzień uprawomocnienia się postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego.

54.    W postępowaniu restrukturyzacyjnym „dniem układowym” jest dzień:
a) ustalony przez dłużnika,
b) ustalony przez nadzorcę układu,
c) przypadający nie wcześniej niż 3 miesiące i nie później niż dzień przed dniem złożenia wniosku o zatwierdzenie układu,
d) według, którego określa się uprawnienia wierzycieli do głosowania nad układem.

55.    Sąd umarza postępowanie restrukturyzacyjne jeżeli:
a) układ został przyjęty,
b) uprawomocniło się postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika,
c) prowadzenie postępowania zmierzałoby do pokrzywdzenia wierzycieli,
d) układ nie został przyjęty.

56.    W postępowaniu restrukturyzacyjnym, restrukturyzacja zobowiązań dłużnika może polegać na:
a) konwersji wierzytelności na udziały lub akcje,
b) odroczeniu terminu wykonania,
c) rozłożeniu spłaty na raty,
d) zmniejszeniu wysokości.

57.    W postępowaniu restrukturyzacyjnym zgromadzenie wierzycieli zwołuje:
a) sędzia-komisarz w celu głosowania nad układem,
b) sędzia-komisarz w przypadku, gdy rada wierzycieli podejmie uchwałę o zwołaniu zgromadzenia,
c) sędzia-komisarz w przypadku, gdy uzna to za potrzebne,
d) wyłącznie rada wierzycieli.

58.    W postępowaniu restrukturyzacyjnym prawo głosu na zgromadzeniu wierzycieli mają:
a) wszyscy wierzyciele, którzy stawią się na zgromadzeniu wierzycieli,
b) wierzyciele, których wierzytelności zostały umieszczone w zatwierdzonym spisie wierzytelności,
c) wierzyciele, którzy stawią się na zgromadzeniu wierzycieli i przedłożą sędziemu – komisarzowi tytuł egzekucyjny stwierdzający ich wierzytelność,
d) wyłącznie wierzyciele, których wierzytelności zostały umieszczone w zatwierdzonym spisie wierzytelności.

59.    W postępowaniu restrukturyzacyjnym nadzorca sądowy:
a) zawiadamia wierzycieli o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego,
b) sporządza plan restrukturyzacji,
c) sporządza spis wierzytelności,
d) ocenia propozycje układowe.

60.    Przepisów ustawy – Prawo restrukturyzacyjne nie stosuje się do:
a) Skarbu Państwa,
b) jednostek samorządu terytorialnego,
c) spółek kapitałowych nieprowadzących działalności gospodarczej,
d) funduszy inwestycyjnych.

61.    Postępowanie restrukturyzacyjne zostaje zakończone z dniem:
a) uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu,
b) uprawomocnienia się postanowienia o odmowie zatwierdzenia układu,
c) wydania postanowienia o zatwierdzeniu układu,
d) uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości dłużnika.

62.    W postępowaniu restrukturyzacyjnym układ zatwierdza:
a) sędzia – komisarz,
b) sąd,
c) rada wierzycieli,
d) zgromadzenie wierzycieli.