PRAWO HANDLOWE, W TYM DZIAŁALNOŚĆ RAD NADZORCZYCH – CZĘŚĆ IV

KLUCZE DO ODPOWIEDZI DOSTĘPNE SĄ W PAKIECIE SZKOLENIOWYM

301.    Przepisy ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi stosuje  się do:
a) członków zarządów spółek prawa handlowego, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji,
b) radców prawnych lub adwokatów zatrudnionych w spółkach prawa handlowego, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji,
c) głównych księgowych spółek prawa handlowego, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału
zakładowego lub 50% liczby akcji,
d) syndyków spółek prawa handlowego, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji.

302.    Członkowi rady nadzorczej spółki akcyjnej, w której udział Skarbu Państwa przekracza 50% liczby akcji przysługują:
a) wynagrodzenie miesięczne,
b) ubezpieczenie osobowe,
c) świadczenia dodatkowe, o ile zostały przyznane,
d) nagroda roczna, o ile zostanie przyznana przez walne zgromadzenie.

303.    Zatrudniony na podstawie umowy o pracę członek zarządu jednoosobowej spółki akcyjnej Skarbu Państwa, z tytułu pełnionej funkcji może otrzymać:
a) wynagrodzenie miesięczne,
b) prowizję z zysku,
c) nagrodę z zakładowego funduszu nagród,
d) nagrodę roczną.

304.    W jednoosobowej spółce prawa handlowego utworzonej przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego świadczenie dodatkowe może zostać przyznane:
a) wiceprezesowi zarządu,
b) członkowi zarządu,
c) głównemu księgowemu,
d) członkowi rady nadzorczej.

305.    Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tzw. Ustawa kominowa) ma zastosowanie do:
a) członka zarządu spółki akcyjnej, w której udział Skarbu Państwa przekracza 50% liczby akcji,
b) do osoby prawnej, z którą jednoosobowa spółka prawa handlowego utworzona przez Skarb Państwa zawarła umowę o
świadczeniu usług w zakresie zarządzania,
c) do osoby fizycznej pełniącej funkcję członka zarządu jednoosobowej spółki prawa handlowego utworzonej przez Skarb Państwa, z którą spółka ta zawarła umowę o świadczeniu usług w zakresie zarządzania, o ile taki członek zarządu posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej powstałej w związku z zarządzaniem,
d) członka rady nadzorczej jednoosobowej spółki akcyjnej Skarbu Państwa powstałej w wyniku komercjalizacji, który został wybrany przez pracowników.

306.    Wynagrodzenie miesięczne prezesa zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z większościowym udziałem Skarbu Państwa, ustala:
a) organ właściwy do reprezentowania Skarbu Państwa,
b) rada nadzorcza,
c) zgromadzenie wspólników,
d) komisja rewizyjna.

307.    Wynagrodzenie miesięczne członka zarządu jednoosobowej spółki akcyjnej Skarbu Państwa zatrudnionego na podstawie umowy o pracę lub innej umowy ustala:
a) minister Skarbu Państwa,
b) rada nadzorcza,
c) zgromadzenie wspólników,
d) organ właściwy do reprezentowania Skarbu Państwa.

308.    Wynagrodzenie członka rady nadzorczej spółki prawa handlowego z większościowym udziałem Skarbu Państwa lub spółki prawa handlowego z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego, może wynosić:
a) 0,5 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
b) jednokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
c) dwukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
d) 0,1 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

309.    Zgodnie z ustawą z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tzw. ustawą kominową) osoba będąca członkiem rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego nie może być jednocześnie:
a) członkiem rady nadzorczej innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego,
b) członkiem rady nadzorczej jednoosobowej spółki akcyjnej utworzonej przez Skarb Państwa,
c) członkiem rady nadzorczej spółki prawa handlowego, w której udział spółki z ponad 50 % udziałem jednostek
samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji,
d) członkiem rady nadzorczej spółki prawa handlowego utworzonej przez Skarb Państwa, w której udział Skarbu Państwa nie przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji.

310.    Maksymalna wysokość wynagrodzenia miesięcznego członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem Skarbu Państwa powstałej w wyniku komercjalizacji nie może przekroczyć:
a) czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
b) jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
c) sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
d) określonej w ustawie o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tzw. ustawie kominowej) krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

311.    Prezesowi zarządu spółki akcyjnej, w której udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji może być przyznana odprawa:
a) w wysokości nie wyższej niż trzykrotność wynagrodzenia miesięcznego,
b) w wysokości nie wyższej niż jednokrotność wynagrodzenia miesięcznego,
c) jeżeli rozwiązano z nim umowę będąca podstawą zatrudnienia, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków ze stosunku zatrudnienia,
d) w wysokości 0,5 krotności wynagrodzenia miesięcznego.

312.    Świadczenia dodatkowe w ciągu roku dla członka rady nadzorczej jednoosobowej spółki prawa handlowego utworzonej przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego:
a) mogą przekroczyć dwunastokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego dla ustalenia
wynagrodzenia miesięcznego tej osoby,
b) nie mogą zostać przyznane,
c) nie mogą przekroczyć dwunastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego dla ustalenia
wynagrodzenia miesięcznego tej osoby,
d) mogą zostać przyznane tylko dwa razy w ciągu roku przy czym ich łączna maksymalna wartość nie może przekroczyć dwunastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego dla ustalenia wynagrodzenia miesięcznego tej osoby.

313.    Członkowi zarządu spółki prawa handlowego, w której udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji mogą być przyznane następujące świadczenia dodatkowe z tytułu zatrudnienia:
a) nagroda jubileuszowa przyznawana nie częściej niż co 2 lata,
b) odprawa pieniężna w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
c) świadczenia związane z korzystaniem z częściowo odpłatnych usług telekomunikacyjnych,
d) świadczenia z tytułu dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, majątkowego oraz osobowego.

314.    Odprawę pieniężną w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy dla prezesa zarządu jednoosobowej spółki akcyjnej Skarbu Państwa może przyznać:
a) rada nadzorcza,
b) komisja rewizyjna,
c) właściwy organ z własnej inicjatywy,
d) właściwy organ na umotywowany wniosek rady nadzorczej.

315.    Nagrodę roczną dla członka zarządu spółki prawa handlowego, w której udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji przyznaje:
a) prezes zarządu tej spółki,
b) właściwy organ na umotywowany wniosek rady nadzorczej lub innego statutowego organu nadzorczego,
c) organ lub osoba właściwe dla tych osób w sprawach czynności z zakresu prawa pracy,
d) walne zgromadzenie/zgromadzenie wspólników.

316.    Nagroda roczna dla członków zarządu jednoosobowej spółki akcyjnej Skarbu Państwa może być przyznana, jeżeli spółka:
a) poprawiła wyniki finansowe,
b) wzmocniła pozycję rynkową lub branżową,
c) terminowo regulowała zobowiązania o charakterze cywilnoprawnym,
d) uzyskała zatwierdzenie sprawozdania finansowego.

317.    W spółce kapitałowej, w której ponad połowa akcji należy do Skarbu Państwa członkowie zarządu powoływani i odwoływani są przez:
a) zgromadzenie wspólników po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego przez radę nadzorczą,
b) walne zgromadzenie po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego przez radę nadzorczą,
c) radę nadzorczą,
d) komisję rewizyjną.

318.    Zgodnie z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji, w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w której ponad połowa udziałów należy do Skarbu Państwa członkowie zarządu wybrani przez pracowników powoływani są:
a) przez zgromadzenie wspólników po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego przez radę nadzorczą,
b) po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego,
c) bez przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego,
d) przez organ powołujący zarząd, dla którego wynik wyborów jest wiążący.

319.    W jednoosobowej spółce Skarbu Państwa powstałej w wyniku komercjalizacji rada nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w celu powołania członków zarządu:
a) w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie członka zarządu,
b) w przypadku rezygnacji członka zarządu wybranego przez pracowników,
c) w przypadku upływu kadencji dotychczasowego członka zarządu, który nie został wybrany przez pracowników,
d) w przypadku rezygnacji członka zarządu, który nie został wybrany przez pracowników.

320.    Wszczynając postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w art. 19a ustawy komercjalizacji i prywatyzacji, rada nadzorcza zobowiązana jest określić w drodze uchwały, w szczególności:
a) stanowisko członka zarządu będące przedmiotem postępowania,
b) termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń kandydatów,
c) termin i miejsce publikacji ogłoszenia o postępowaniu oraz treść tego ogłoszenia,
d) sposób postępowania z dokumentami zawartymi w zgłoszeniach kandydatów po zakończeniu postępowania.

321.    Kandydat na członka zarządu spółki, w której ponad połowa akcji należy do Skarbu Państwa musi legitymować się:
a) ukończeniem studiów wyższych,
b) co najmniej pięcioletnim stażem pracy,
c) co najmniej trzyletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym,
d) posiadaniem pełnej zdolności do czynności prawnych.

322.    na stanowisko członka zarządu spółki akcyjnej powstałej w wyniku komercjalizacji, w której ponad połowa akcji należy do Skarbu Państwa, mającego odpowiadać za jej finanse, rada nadzorcza ocenia w szczególności wiedzę w zakresie:
a) rachunkowości,
b) finansów przedsiębiorstwa,
c) audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,
d) znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników.

323.    W trakcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu spółki kapitałowej, w której ponad połowa akcji/udziałów należy do Skarbu Państwa:
a) termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu
kwalifikacyjnym,
b) dopuszczenie przez radę nadzorczą tylko jednego kandydata nie wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
c) zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu,
d) rada nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów.

324.    Z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałej w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego, w której ponad połowa akcji lub udziałów należy do Skarbu Państwa, sporządza się protokół, który nie musi zawierać:
a) podstawy prawnej przeprowadzanych czynności,
b) listy kandydatów biorących udział w postępowaniu,
c) opisu przeprowadzonych czynności i podjętych uchwał,
d) treści przeprowadzanych rozmów z kandydatami oraz wyników postępowania.

325.    W jednoosobowych spółkach akcyjnych Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa zarząd może powołać:
a) wyłącznie rada nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego,
b) wyłącznie rada nadzorcza,
c) walne zgromadzenie,
d) rada nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

326.    W czasie, w którym Skarb Państwa pozostaje jedynym akcjonariuszem spółki powstałej w wyniku komercjalizacji:
a) członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje walne zgromadzenie,
b) dwie piąte składu rady nadzorczej stanowią osoby wybrane przez pracowników albo osoby wybrane w jednej piątej przez pracowników i w jednej piątej przez rolników lub rybaków,
c) na pisemny wniosek co najmniej 25% ogółu pracowników spółki przeprowadza się głosowanie o odwołanie
przedstawiciela pracowników z rady nadzorczej,
d) członkowie rady nadzorczej są powoływani spośród osób, które złożyły stosowny egzamin.

327.    Rada Nadzorcza pierwszej kadencji jednoosobowej spółki Skarbu Państwa powstałej w wyniku komercjalizacji:
a) może ważnie podejmować uchwały jedynie, jeżeli posiada w składzie przedstawicieli pracowników wybranych w trybie
określonym w statucie/umowie spółki,
b) powinna posiadać w składzie co najmniej trzy piąte osób wybranych przez pracowników,
c) posiada w składzie przedstawicieli pracowników wybranych przez ogólne zebranie pracowników (delegatów),
d) może ważnie podejmować uchwały także w przypadku niedokonania wyboru przedstawicieli pracowników, rolników lub rybaków do składu rady.

328.    W spółce akcyjnej powstałej w wyniku komercjalizacji, w której Skarb Państwa przestał być jedynym akcjonariuszem:
a) postanowienia statutu dotyczące powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej mogą być dowolnie
zmienione,
b) pracownicy albo pracownicy i rolnicy lub rybacy zachowują prawo wyboru jednego członka rady nadzorczej w radzie liczącej do pięciu członków,
c) pracownicy albo pracownicy i rolnicy lub rybacy zachowują prawo wyboru dwóch członków rady nadzorczej w radzie liczącej do sześciu członków,
d) pracownicy albo pracownicy i rolnicy lub rybacy zachowują prawo wyboru trzech członków rady nadzorczej w radzie liczącej od siedmiu do dziesięciu członków.

329.    Wybory przedstawicieli pracowników do składu rady nadzorczej spółki kapitałowej powstałej w wyniku komercjalizacji są:
a) bezpośrednie,
b) tajne,
c) proporcjonalne,
d) wiążące dla walnego zgromadzenia/ zgromadzenia wspólników.

330.    Członkami rady nadzorczej jednoosobowej spółki Skarbu Państwa powstałej w wyniku komercjalizacji nie mogą być osoby:
a) zatrudnione w biurach poselskich na podstawie umowy zlecenia,
b) zatrudnione w biurach senatorskich na podstawie umowy zlecenia,
c) wchodzące w skład organów partii politycznych reprezentujących partie polityczne na zewnątrz oraz uprawnionych do zaciągania zobowiązań,
d) zatrudnione przez partie polityczne na podstawie umowy zlecenia.

331.    W jednoosobowej spółce Skarbu Państwa powstałej w wyniku komercjalizacji:
a) zawsze działa rada nadzorcza,
b) można nie ustanawiać rady nadzorczej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
c) pierwsza rada nadzorcza liczy pięć osób,
d) można nie ustanawiać rady nadzorczej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, prawo kontroli wykonuje wówczas komisja rewizyjna.

332.    W spółce, w której ponad połowa akcji/udziałów należy do Skarbu Państwa nie będącej jednoosobową spółką o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa, postępowanie kwalifikacyjne jest obligatoryjne, w celu powołania:
a) członka rady nadzorczej,
b) członka zarządu odpowiedzialnego za sprawy produkcji,
c) członka zarządu wybranego przez pracowników,
d) członka zarządu odpowiedzialnego za sprzedaż i marketing.

333.    W spółce z o.o. powstałej w wyniku komercjalizacji ze 100% udziałem Skarbu Państwa:
a) zawsze działa rada nadzorcza,
b) można nie ustanawiać rady nadzorczej,
c) prawo kontroli może wykonywać Skarb Państwa,
d) prawo kontroli może wykonywać pełnomocnik wspólnika.

334.    Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu spółki akcyjnej, w której ponad połowa akcji należy do Skarbu Państwa:
a) przeprowadza rada nadzorcza,
b) może być przeprowadzone przez pełnomocnika akcjonariusza,
c) nie może dotyczyć wyłonienia więcej niż jednego kandydata do składu zarządu,
d) wszczyna się w terminie co najmniej 3 miesięcy przed upływem kadencji dotychczasowego członka zarządu.

335.    W jednoosobowej spółce Skarbu Państwa powstałej w wyniku komercjalizacji:
a) do pełnienia funkcji prezesa pierwszego zarządu powołuje się dyrektora komercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego,
b) członków zarządu odwołuje rada nadzorcza,
c) członków zarządu powołuje rada nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego,
d) pracownicy wybierają jednego członka zarządu, jeżeli średnioroczne zatrudnienie w spółce wynosi powyżej 500 pracowników.

336.    W spółce powstałej w wyniku komercjalizacji, w której Skarb Państwa posiada mniej niż połowę akcji/udziałów:
a) pracownicy wybierają jednego członka zarządu, jeżeli średnioroczne zatrudnienie w spółce wynosi powyżej 500 pracowników,
b) pracownicy albo pracownicy i rolnicy lub rybacy zachowują prawo wyboru dwóch członków rady nadzorczej w radzie liczącej do sześciu członków,
c) pracownicy albo pracownicy i rolnicy lub rybacy zachowują prawo wyboru członków rady nadzorczej, jeżeli
średnioroczne zatrudnienie w spółce wynosi powyżej 500 pracowników,
d) pracownicy nie mają uprawnień do posiadania swoich przedstawicieli w organach spółek, bo mogą wpływać na decyzje personalne poprzez wykonywanie praw z akcji/ udziałów.

337.    W jednoosobowej spółce kapitałowej Skarbu Państwa powstałej w wyniku komercjalizacji członkowie rady nadzorczej nie mogą:
a) pozostawać w stosunku pracy ze spółką, z wyjątkiem osób wybranych do rady nadzorczej przez pracowników,
b) świadczyć usług na rzecz spółki na podstawie innego tytułu prawnego niż stosunek pracy,
c) posiadać akcji lub udziałów u przedsiębiorców tworzonych przez spółkę nie dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym,
d) wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

338.    Członkami rady nadzorczej spółki powstałej w wyniku komercjalizacji, w której jedynym akcjonariuszem/udziałowcem jest Skarb Państwa mogą być wyłącznie osoby, które:
a) nie pozostają w stosunku pracy ze spółką, z wyjątkiem osób wybranych do rady nadzorczej przez pracowników,
b) nie wykonują zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
c) są zatrudnione w biurach poselskich, senatorskich, poselsko-senatorskich lub biurach posłów do Parlamentu
Europejskiego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d) nie są zatrudnione przez partie polityczne na podstawie umowy o pracę.

339.    W spółkach powstałych w drodze komercjalizacji, a także po zbyciu przez Skarb Państwa ponad połowy akcji/udziałów spółki:
a) pracownicy wybierają jednego członka zarządu, jeżeli zatrudnienie w spółce na koniec roku obrotowego wynosi powyżej 500 pracowników,
b) zasady oraz tryb wyboru i odwołania przez pracowników członka zarządu określa statut/umowa spółki,
c) reprezentant Skarbu Państwa w zarządzie spółki nie może jednocześnie wchodzić w skład organów partii politycznych reprezentujących partie polityczne na zewnątrz oraz uprawnionych do zaciągania zobowiązań,
d) wynik wyborów przedstawicieli pracowników do zarządu spółki jest wiążący dla organu powołującego zarząd.

340.    Spółka powstała w wyniku komercjalizacji, w której ponad połowa ogólnej liczby akcji/udziałów należy do Skarbu Państwa może sprzedawać składniki aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, których wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 5.000 euro:
a) wyłącznie innym spółkom z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,
b) w drodze oferty ogłoszonej publicznie,
c) w trybie zamówień publicznych,
d) w drodze przetargu.

341.    Powstała w wyniku komercjalizacji spółka z o.o. z większościowym udziałem Skarbu Państwa może sprzedawać składniki aktywów trwałych w rozumieniu przepisów rachunkowości, których wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 5.000 euro bez przeprowadzenia przetargu, jeżeli:
a) na uprzednio ogłoszony przetarg nie wpłynęła żadna oferta,
b) przedmiotem jest nieruchomość, a cena jest nie niższa niż 2/3 ceny wywoławczej,
c) została utrzymana cena wywoławcza, w przypadku innych niż nieruchomość składników aktywów trwałych,
d) na uprzednio ogłoszony przetarg wpłynęła tylko jedna oferta.

342.    W spółce kapitałowej z ponad 50% udziałem Skarbu Państwa powstałej w wyniku komercjalizacji zbycie nabytych lub objętych akcji innej spółki:
a) nie wymaga zgody zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia,
b) wymaga zgody rady nadzorczej, jeżeli cena wywoławcza przekracza równowartość w złotych kwoty 5.000 euro, ale nie przekracza równowartości w złotych kwoty 30.000 euro,
c) zawsze wymaga przetargu,
d) wymaga uchwały zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia określającej warunki i tryb zbycia.

343.    Zgodnie z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji sprzedaż składników aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości:
a) w spółce kapitałowej z większościowym udziałem Skarbu Państwa powstałej w wyniku komercjalizacji wymaga przeprowadzenia przetargu niezależnie od wartości,
b) w spółce kapitałowej powstałej w wyniku komercjalizacji, po zbyciu przez Skarb Państwa ponad połowy akcji/udziałów może się odbywać bez przeprowadzenia przetargu,
c) w spółce kapitałowej powstałej w wyniku komercjalizacji, po zbyciu przez Skarb Państwa ponad połowy akcji/udziałów może się odbywać bez przeprowadzenia przetargu, o ile zbycie zostanie przeprowadzone w trybie oferty ogłoszonej publicznie, negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia albo aukcji ogłoszonej publicznie,
d) w spółce kapitałowej z większościowym udziałem Skarbu Państwa powstałej w wyniku komercjalizacji jest zawsze nieważna bez zgody zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia.

344.    Przetarg na sprzedaż składników aktywów trwałych w rozumieniu przepisów rachunkowości spółki powstałej w wyniku komercjalizacji:
a) może prowadzić wyłącznie spółka,
b) może prowadzić podmiot gospodarczy na zlecenie spółki,
c) obwieszcza się w dzienniku o zasięgu lokalnym,
d) obwieszcza się w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, jeżeli cena wywoławcza będącej przedmiotem przetargu nieruchomości przewyższa równowartość w złotych kwoty 40.000 euro.

345.    W przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych w rozumieniu przepisów rachunkowości należących do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa powstałej w wyniku komercjalizacji, jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
a) członkowie zarządu tej spółki,
b) członkowie rady nadzorczej tej spółki,
c) inne spółki z większościowym udziałem Skarbu Państwa,
d) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu.

346.    W przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych w rozumieniu przepisów rachunkowości należących do spółki akcyjnej powstałej w wyniku komercjalizacji, w której ponad połowa ogólnej liczby akcji należy do Skarbu Państwa wadium:
a) jest warunkiem przystąpienia do przetargu,
b) wynosi 15% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika,
c) przepada na rzecz spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej,
d) złożone przez nabywcę w gotówce zostanie zarachowane na poczet ceny.

347.    Spółka powstała w wyniku komercjalizacji, w której ponad połowa ogólnej liczby akcji/udziałów należy do Skarbu Państwa może sprzedawać składniki aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości bez przeprowadzenia przetargu, jeżeli:
a) wartość sprzedawanych składników przekracza równowartość w złotych kwoty 5.000 euro,
b) sprzedaż dotyczy akcji lub innych składników finansowego majątku trwałego, a warunki i tryb sprzedaży określa uchwała walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników lub statut/umowa spółki,
c) sprzedaż następuje w postępowaniu likwidacyjnym, na zasadach określonych uchwałą walnego
zgromadzenia/zgromadzenia wspólników i z zachowaniem odrębnych przepisów,
d) przedmiotem sprzedaży są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje za cenę nie niższą niż 50 % ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy.

348.    W przetargu organizowanym przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji, w której ponad połowa ogólnej liczby akcji/udziałów należy do Skarbu Państwa, na sprzedaż składników aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, których równowartość przekracza w złotych kwotę 5.000 euro:
a) przed przystąpieniem do przetargu spółka ustala cenę wywoławczą składników aktywów trwałych,
b) sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej,
c) złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu,
d) cena wywoławcza nie może być niższa niż aktualna wartość rynkowa, a jeżeli wartości tej nie można ustalić niższa od wartości księgowej netto.

349.    Przetarg na sprzedaż składników aktywów trwałych w rozumieniu przepisów rachunkowości, których równowartość przekracza w złotych kwotę 5.000 euro, przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji, w której ponad połowa ogólnej liczby akcji/udziałów należy do Skarbu Państwa przeprowadza się w formach:
a) przetargu ustnego,
b) przetargu pisemnego,
c) licytacji elektronicznej,
d) aukcji ogłoszonej publicznie.

350.    Zawarcie przez spółkę, w której ponad połowa akcji należy do Skarbu Państwa umowy równowartości w złotych kwoty 5500 euro, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu:
a) wymaga zgody rady nadzorczej,
b) wymaga zgody walnego zgromadzenia,
c) wymaga zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa,
d) jest nieważne bez zgody właściwego organu.

351.    Rada Nadzorcza:
a) w jednoosobowej spółce Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa może liczyć do 9 osób,
b) pierwszej kadencji, w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji liczy pięć osób,
c) powołuje i odwołuje członków zarządu w spółce, w której ponad połowa akcji/udziałów należy do Skarbu Państwa,
d) wyraża zgodę na zawarcie przez spółkę, w której ponad połowa akcji/udziałów należy do Skarbu Państwa, umowy darowizny o wartości nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 5.000 euro.

352.    Dokonanie przez państwową osobę prawną czynności prawnej rozporządzającej składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia przekracza równowartość w złotych kwoty 50.000 euro:
a) wymaga zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa,
b) jest nieważne bez zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa,
c) nie wymaga zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w przypadku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, w których minister ten wykonuje prawa z akcji lub udziałów, jeżeli na mocy postanowień statutu albo umowy spółki na jej dokonanie jest wymagana zgoda walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników,
d) nie wymaga zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, jeżeli przedstawiciele Skarbu Państwa w radzie nadzorczej z spółki z większościowym udziałem Skarbu Państwa powstałej w wyniku komercjalizacji wyrazili w uchwale zgodę na jej dokonanie.

353.    Wniosek państwowej osoby prawnej o zgodę na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia przekracza równowartość w złotych kwoty 50.000 euro, powinien zawierać:
a) przedmiot rozporządzenia,
b) wartość rynkową przedmiotu rozporządzenia,
c) opinię rady nadzorczej,
d) podmiot, na rzecz którego nastąpi rozporządzenie.

354.    Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa nie powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego sprzedaje nieruchomość stanowiącą rzeczowe aktywo trwałe, której wartość rynkowa przekracza równowartość w złotych kwoty 50.000 euro:
a) pod rygorem nieważności w drodze przetargu,
b) za zgodą ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa,
c) za zgodą rady nadzorczej wyrażoną w uchwale,
d) za zgodą Komisji Europejskiej.

355.    Zgoda ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, o wartości rynkowej przedmiotu rozporządzenia przekraczającej równowartość w złotych kwoty 50.000 euro:
a) obowiązuje nie dłużej niż dwa lata,
b) jest wyrażana na czas oznaczony,
c) może być wydana z zastrzeżeniem warunków,
d) może być wyrażona na czas nieoznaczony.

356.    Zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, o wartości rynkowej przedmiotu rozporządzenia przekraczającej równowartość w złotych kwoty 50.000 euro, wymaga:
a) czynność prawna dokonywana przez przedsiębiorstwo państwowe,
b) rozporządzenie akcjami i obligacjami dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa,
c) czynność prawna spółki z 50 % udziałem Skarbu Państwa i 50 % udziałem jednostek samorządu terytorialnego, d) czynność prawna jednoosobowej spółki Skarbu Państwa powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego.

357.    Państwowe osoby prawne są obowiązane uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w kwestii składników aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, o wartości rynkowej przekraczającej równowartość w złotych kwoty 50.000 euro, obliczonej na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski według stanu z dnia wystąpienia o zgodę, jeżeli:
a) zamierzają nimi rozporządzić,
b) zamierzają oddać te składników do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego,
c) zamierzają wnieść je jako wkład do spółki,
d) zamierzają wnieść je jako wkład do spółdzielni.

358.    Zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na sprzedaż składników aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, o wartości rynkowej przekraczającej równowartość w złotych kwoty 50.000 euro, potrzebuje:
a) jednostka organizacyjna, posiadającą osobowość prawną, której mienie jest w całości mieniem państwowym,
b) jednoosobowa spółka Skarbu Państwa nie powstała w wyniku komercjalizacji,
c) spółka z o.o. powstała w wyniku komercjalizacji, w której wspólnikami są Skarb Państwa oraz spółka ze 100% udziałem Skarbu Państwa,
d) spółka ze 100% udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

359.    Sprzedaż przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa powstałą w wyniku komercjalizacji nieruchomości, stanowiącej składnik aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczony do rzeczowych aktywów trwałych o wartości rynkowej i cenie wywoławczej przekraczającej równowartość w złotych kwoty 50.000 euro, wymaga
a) zgody rady nadzorczej pod rygorem nieważności,
b) zgody walnego zgromadzenia na obniżenie ceny sprzedaży,
c) przetargu ustnego,
d) przetargu pisemnego.

360.    Do chwili ustanowienia zarządu, spółka akcyjna w organizacji może być reprezentowana przez:
a) wszystkich założycieli działających łącznie,
b) pełnomocnika ustanowionego jednomyślną uchwałą założycieli,
c) pełnomocnika ustanowionego uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów założycieli,
d) każdego z założycieli działającego samodzielnie.

361.    Akcje spółki akcyjnej obejmowane w zamian za wkłady niepieniężne:
a) powinny pozostać imiennymi do dnia zatwierdzenia przez zwyczajne walne zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji,
b) nie mogą być zbyte przed dniem zatwierdzenia przez zwyczajne walne zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji,
c) mogą być zbyte przed dniem zatwierdzenia przez zwyczajne walne zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji,
d) do czasu zatwierdzenia przez zwyczajne walne zgromadzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji, powinny być zatrzymane w spółce.

362.    Jeżeli akcje spółki akcyjnej są obejmowane wyłącznie za wkłady niepieniężne albo za wkłady niepieniężne i pieniężne, wówczas kapitał zakładowy spółki o wartości nominalnej 100.000 złotych:
a) powinien być pokryty w całości przed zarejestrowaniem spółki,
b) powinien być pokryty co najmniej w jednej czwartej jego wysokości przed zarejestrowaniem spółki,
c) powinien być pokryty co najmniej w dziewięciu dziesiątych jego wysokości przez zarejestrowaniem spółki,
d) powinien być pokryty co najmniej w trzech czwartych jego wysokości przez zarejestrowaniem spółki.

363.    W spółce akcyjnej użytkownik może wykonywać prawo głosu ze świadectwa tymczasowego, na którym ustanowiono użytkowanie:
a) jeżeli w księdze akcyjnej dokonano wzmianki o ustanowieniu użytkowania i o upoważnieniu użytkownika do
wykonywania prawa głosu,
b) niezależnie od tego czy w księdze akcyjnej dokonano wzmianki o upoważnieniu użytkownika do wykonywania prawa głosu,
c) jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca użytkowanie,
d) niezależnie od tego, czy czynność prawna ustanawiająca użytkowanie przewiduje przyznanie użytkownikowi takiego prawa.

364.    W spółce akcyjnej akcje uprzywilejowane w zakresie dywidendy:
a) mogą przyznawać akcjonariuszowi dywidendę, która przewyższa nie więcej niż o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych,
b) korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia przed pozostałymi akcjami,
c) mogą przyznawać akcjonariuszom dywidend, która przewyższa nie więcej niż o jedną trzecią dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych,
d) nie korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia przez pozostałymi akcjami.

365.    Uprawnienia osobiste przyznane indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi spółki akcyjnej wygasają:
a) z upływem 10 lat od daty rejestracji spółki,
b) w przypadku ogłoszenia upadłości uprawnionego,
c) najpóźniej z dniem, w którym uprawniony przestaje być akcjonariuszem spółki,
d) z dniem otwarcia likwidacji spółki.

366.    Nabycie akcji własnych przez spółkę akcyjna w celu zaoferowania tych akcji do nabycia osobom, które były zatrudnione w spółce przez okres co najmniej trzech lat jest dozwolone:
a) jeżeli nabyte akcje zostały w pełni pokryte,
b) jeżeli łączna wartość nominalna nabytych akcji nie przekracza 50% kapitału zakładowego,
c) jeżeli łączna wartość nominalna nabytych akcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego,
d) za zgodą sądu rejestrowego.

367.    Kadencja członka zarządu spółki akcyjnej nie może być dłuższa niż:
a) 1 rok,
b) 3 lata,
c) 5 lat,
d) 7 lat.

368.    W spółce akcyjnej:
a) rada nadzorcza może wydawać zarządowi wiążące polecenia dotyczące prowadzenia spraw spółki,
b) walne zgromadzenie może wydawać zarządowi wiążące polecania dotyczące prowadzenia spraw spółki,
c) walne zgromadzenie i rada nadzorcza nie mogą wydawać zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki,
d) rada nadzorcza może wydawać zarządowi wiążące polecenia dotyczące prowadzenia spraw spółki, zaś walne
zgromadzenie nie może wydawać zarządowi takich poleceń.

369.    W przypadku gdy wszystkie akcje spółki akcyjnej przysługują jedynemu akcjonariuszowi i akcjonariusz ten jest zarazem jedynym członkiem zarządu tej spółki, to czynność prawna między tym akcjonariuszem a reprezentowaną przez niego spółkę:
a) wymaga zachowania formy pisemnej,
b) wymaga formy aktu notarialnego,
c) nie wymaga formy aktu notarialnego jeżeli jest dokonywana przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym,
d) wymaga formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

370.    Jeżeli statut spółki akcyjnej przewiduje, że zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę rady nadzorczej przed dokonaniem określonej w statucie czynności, a rada nadzorcza nie wrazi zgody na dokonanie takiej czynności:
a) czynności nie może być dokonana,
b) czynność może być dokonana, ale za skutki takiej czynności członkowie zarządu ponoszą solidarną odpowiedzialność ze
spółką, c) zarząd może zwrócić się do walnego zgromadzenia, aby powzięło uchwałę udzielającą zgodę na dokonanie takiej czynności,
d) czynność może być dokonana jeżeli nie spowoduje uszczuplenia w majątku spółki.

371.    Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej spółki akcyjnej w drodze głosowania oddzielnymi grupami:
a) wszyscy dotychczasowi członkowie rady nadzorczej obowiązani są do niezwłocznego złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji,
b) wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej, również tych, którzy zostali powołani przez podmiot określony w odrębnej ustawie,
c) wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej, z wyjątkiem tych, którzy zostali powołani przez podmiot określony w odrębnej ustawie,
d) kadencja wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej biegnie w dalszym ciągu, jednak walne zgromadzenie jest obowiązane do odwołania tylu dotychczasowych członków rady nadzorczej ilu zostało wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

372.    Rada nadzorcza spółki akcyjnej:
a) wykonuje swoje obowiązki kolegialnie,
b) może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych,
c) może wykonywać swoje obowiązki kolegialnie, ale każdy członek rady nadzorczej może też samodzielnie wykonywać prawo nadzoru,
d) może delegować swoich członków, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.

373.    Zwyczajne walne zgromadzenie spółki akcyjnej powinno odbyć się:
a) przed upływem trzech miesięcy po upływie każdego roku obrotowego,
b) w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku kalendarzowego,
c) w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego,
d) w terminie określonym w statucie spółki, jednak nie później niż w ciągu roku po upływie każdego roku obrotowego.

374.    Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia spółki publicznej powinno być dokonane:
a) co najmniej na trzy tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia,
b) co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia,
c) co najmniej na dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia,
d) co najmniej na miesiąc przed terminem walnego zgromadzenia.

375.    W sprawach nieobjętych porządkiem obrad walnego zgromadzenia spółki akcyjnej:
a) można powziąć uchwałę, jeżeli na walnym zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący co najmniej dziewięć dziesiątych kapitału zakładowego, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały,
b) można powziąć uchwałę, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały,
c) mogą być uchwalone wnioski o charakterze porządkowym,
d) można powziąć uchwałę, jeżeli nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

376.    Uchwała walnego zgromadzenia o umorzeniu akcji zapada:
a) większością trzech czwartych głosów,
b) zwykłą większością głosów, jeżeli na walnym zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału
zakładowego,
c) większością dwóch trzecich głosów,
d) bezwzględną większością głosów.

377.    Wykupu akcji dokonuje się po cenie:
a) notowanej na rynku regulowanym, według przeciętnego kursu z ostatnich trzech miesięcy przed powzięciem uchwały gdy akcje są notowane na rynku regulowanym,
b) notowanej na rynku regulowanym, według przeciętnego kursu z dnia poprzedzającego powzięcie uchwały – gdy akcje są notowane na rynku regulowanym,
c) ustalonej przez biegłego wybranego przed walne zgromadzenie – gdy akcje nie są notowane na rynku regulowanym,
d) ustalonej przez biegłego wybranego przez zarząd – gdy akcje nie są notowane na rynku regulowanym.

378.    W spółce akcyjnej uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków spółki może zostać powzięta:
a) pod warunkiem, że spółka osiągnęła zysk przez pięć poprzednich kolejnych lat obrotowych,
b) jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk i opinia biegłego rewidenta nie zawiera istotnych zastrzeżeń dotyczących sytuacji finansowej spółki,
c) pod warunkiem, że zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk w kwocie nie mniejszej niż wartość planowanego podwyższenia kapitału zakładowego,
d) jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje stratę o ile opinia biegłego
rewidenta nie zawiera istotnych zastrzeżeń dotyczących sytuacji finansowej spółki.

379.    W spółce akcyjnej uchwała o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego może zostać powzięta w celu:
a) przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych,
b) przyznania praw do objęcia akcji członkom rad nadzorczej w zamian za wkłady niepieniężne, stanowiące wierzytelności jakie przysługują im z tytułu nabytych uprawnień do udziału w zysku spółki,
c) przyznanie praw do objęcia akcji pracownikom w zamian za wkłady niepieniężne, stanowiące wierzytelności jakie przysługują im z tytułu nabytych uprawnień do udziału w zysku spółki,
d) przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych.

380.    Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w spółce akcyjnej:
a) nie może przekraczać trzech czwartych kapitału zakładowego z chwili podejmowania uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego,
b) może zostać ustalona dowolnie w uchwale walnego zgromadzenia o warunkowym podwyższeniu kapitału
zakładowego,
c) nie może przekraczać dwukrotności kapitału zakładowego z chwili podejmowania uchwały o warunkowym
podwyższeniu kapitału zakładowego,
d) nie może przekraczać połowy kapitału zakładowego z chwili podejmowania uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego.

381.    W procesie likwidacji spółki akcyjnej podział między akcjonariuszy majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli:
a) nie może nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli,
b) następuje w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy,
c) nie może nastąpić przed upływ