PRAWO HANDLOWE, W TYM DZIAŁALNOŚĆ RAD NADZORCZYCH – CZĘŚĆ III

KLUCZE DO ODPOWIEDZI DOSTĘPNE SĄ W PAKIECIE SZKOLENIOWYM

201.    W spółce akcyjnej akcje na okaziciela:
a) są zbywalne,
b) mogą być obejmowane w zamian za wkład pieniężny,
c) są niezbywalne,
d) mogą być zamienione na akcje imienne, jeżeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej.

202.    W spółce akcyjnej zawarcie umowy ograniczającej rozporządzanie akcją:
a) jest niedopuszczalne,
b) jest dopuszczalne na czas nieokreślony,
c) jest dopuszczalne na okres nie dłuższy niż pięć lat od dnia zawarcia umowy,
d) jest dopuszczalne na okres nie dłuższy niż dziesięć lat od dnia zawarcia umowy.

203.    W spółce akcyjnej przeniesienie akcji imiennej:
a) następuje przez pisemne oświadczenie albo na dokumencie akcji albo w osobnym dokumencie,
b) może nastąpić przez oświadczenie złożone ustnie,
c) następuje przez pisemne oświadczenie, które dla swej ważności wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie
poświadczonymi,
d) wymaga przeniesienia posiadania akcji.

204.    Rozporządzenie akcją przed wpisem spółki akcyjnej do rejestru:
a) jest dopuszczalne,
b) jest dopuszczalne, jeśli akcja została w całości pokryta,
c) jest nieważne,
d) jest dopuszczalne za zgodą wszystkich pozostałych akcjonariuszy.

205.    W spółce akcyjnej zastawnik może wykonywać prawo głosu z akcji imiennej, na której ustanowiono zastaw, jeżeli:
a) przewiduje to czynność prawna ustanawiająca zastaw,
b) w księdze akcyjnej dokonano wzmianki o ustanowieniu zastawu i o upoważnieniu zastawnika do wykonywania prawa
głosu,
c) statut spółki nie przewiduje zakazu przyznawania prawa głosu zastawnikowi,
d) zastaw został ustanowiony na okres dłuższy niż 5 lat.

206.    W spółce akcyjnej księga akcyjna jest prowadzona dla:
a) akcji imiennych,
b) akcji na okaziciela,
c) świadectw tymczasowych,
d) świadectw udziałowych.

207.    Akcjonariusz spółki akcyjnej:
a) może pobierać odsetki od wniesionych wkładów,
b) nie może pobierać odsetek od wniesionych wkładów, jak również od posiadanych akcji,
c) może pobierać odsetki od posiadanych akcji,
d) może pobierać odsetki od wniesionych wkładów, ale nie może pobierać odsetek od posiadanych akcji.

208.    Uprawnionym do dywidendy za dany rok obrotowy jest:
a) akcjonariusz, któremu przysługiwały akcje w ostatnim dniu roku obrotowego, za który jest wypłacana   
    dywidenda,
b) akcjonariusz, któremu przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku,
c) akcjonariusz, któremu przysługiwały akcje w dniu wypłaty dywidendy,
d) akcjonariusz, któremu przysługiwały akcje w dniu 31 marca roku następującego po roku obrotowym, za który jest wypłacana dywidenda.

209.    W spółce akcyjnej niepublicznej dywidenda jest wypłacana w dniu:
a) określonym przez zarząd,
b) określonym w uchwale walnego zgromadzenia,
c) określonym przez radę nadzorczą – jeżeli dzień wypłaty dywidendy nie został określony w uchwale walnego
zgromadzenia,
d) określonym w statucie spółki.

210.    Zarząd spółki akcyjnej może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli:
a) statut spółki upoważnia zarząd do wypłaty zaliczki,
b) spółka posiada środki wystarczające na wypłatę zaliczki,
c) zatwierdzone sprawozdanie finansowe spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje stratę,
d) walne zgromadzenie wyraziło zgodę na wypłatę zaliczki.

211.    Jednej akcji można przyznać:
a) nie więcej niż jeden głos,
b) nie więcej niż dwa głosy,
c) nie więcej niż trzy głosy,
d) nie więcej niż cztery głosy.

212.    Spółka akcyjna może wydawać akcje uprzywilejowane:    
a) w zakresie dywidendy,
b) w zakresie prawa głosu,
c) co do podziału majątku w przypadku likwidacji spółki,
d) upoważniające do powoływania członków zarządu i rady nadzorczej.

213.    Uprawnienia osobiste przyznane indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi spółki akcyjnej mogą dotyczyć:
a) prawa powoływania i odwoływania członków zarządu,
b) prawa powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej,
c) prawa do otrzymywania oznaczonych świadczeń od spółki,
d) prawa do wydawania członkom zarządu wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki.

214.    W celu wynagrodzenia usług świadczonych przy powstaniu spółki, spółka akcyjna może wydawać:
a) imienne świadectwa udziałowe,
b) imienne świadectwa depozytowe,
c) imienne świadectwa założycielskie,
d) imienne świadectwa tymczasowe.

215.    W spółce akcyjnej imienne świadectwa założycielskie:
a) mogą być wydawane najwyżej na okres pięciu lat od chwili zarejestrowania spółki,
b) dają prawo uczestnictwa w podziale zysku spółki w granicach ustalonych przez statut, po uprzednim odliczeniu na rzecz akcjonariuszy określonej w statucie minimalnej dywidendy,
c) dają prawo uczestnictwa w podziale zysku spółki na takich samych zasadach jak akcje imienne uprzywilejowane w zakresie dywidendy,
d) mogą być wydawane najwyżej na okres dziesięciu lat od chwili zarejestrowania spółki.

216.    W spółce akcyjnej akcje imienne, z którymi związany jest obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych:
a) mogą być zbywane tylko za zgodą spółki,
b) mogą być zbywane bez ograniczeń,
c) nie mogą być zbywane,
d) mogą być zbywane za zgodą spółki po upływie 5 lat od daty rejestracji spółki.

217.    W spółce akcyjnej akcje mogą być umorzone:
a) w przypadku, gdy statut tak stanowi,
b) tylko za zgodą akcjonariusza,
c) za zgodą akcjonariusza albo bez zgody akcjonariusza,
d) na podstawie uchwały walnego zgromadzenia.

218.    W spółce akcyjnej umorzenie akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez spółkę:
a) nie może być dokonane częściej niż co sześć miesięcy,
b) nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym,
c) może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym,
d) nie może być dokonane częściej niż co trzy lata.

219.    W spółce akcyjnej przymusowe umorzenie akcji:
a) może nastąpić bez wynagrodzenia,
b) następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału miedzy akcjonariuszy,
c) nie może nastąpić bez wynagrodzenia,
d) wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

220.    Świadectwa użytkowe to:
a) dokumenty, które spółka akcyjna może wydawać w zamian za akcje umorzone,
b) dokumenty bez określonej wartości nominalnej,
c) dokumenty, które mogą być wydawane wyłącznie jako dokumenty imienne,
d) dokumenty, które uczestniczą na równi z akcjami w dywidendzie, jeżeli statut nie stanowi inaczej.

221.    Zakaz nabywania przez spółkę wyemitowanych przez nią akcji nie dotyczy:
a) nabycia akcji w celu ich umorzenia,
b) nabycia akcji w drodze sukcesji uniwersalnej,
c) nabycia akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w spółce przez okres co najmniej trzech lat,
d) nabycia akcji w celu zapobieżenia bezpośrednio zagrażającej spółce poważnej szkodzie.

222.    Spółka akcyjna nie może obejmować własnych akcji. W przypadku objęcia akcji z naruszeniem tego zakazu:
a) objęcie akcji jest nieważne,
b) członek zarządu odpowiada solidarnie wraz z osobą, która objęła akcje, za pełne wniesienie wkładu, nawet jeśli nie ponosi winy,
c) objęcie akcji jest ważne,
d) członek zarządu odpowiada solidarnie wraz z osobą, która objęła akcje, za pełne wniesienie wkładu, chyba że nie ponosi winy.

223.    W spółce akcyjnej ponowne powołanie tej samej osoby na członka zarządu:
a) jest dopuszczalne, ale każda kolejna kadencja nie może być dłuższa niż trzy lata,
b) nie jest dopuszczalne,
c) jest dopuszczalne, ale każda kolejna kadencja nie może być dłuższa niż pięć lat,
d) może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka zarządu.

224.    Mandat członka zarządu spółki akcyjnej wygasa:
a) wskutek śmierci,
b) wskutek rezygnacji,
c) najpóźniej z dniem następującym po dniu odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu,
d) wskutek odwołania ze składu zarządu.

225.    W spółce akcyjnej prokurent może być powołany:
a) przez każdego z członków zarządu,
b) wyłącznie za zgodą wszystkich członków zarządu,
c) za zgodą członków zarządu uprawnionych do reprezentacji spółki,
d) przez innego prokurenta.

226.    Jeżeli zarząd spółki akcyjnej jest wieloosobowy, a statut nie określa sposobu reprezentowania spółki, do składania oświadczeń w imieniu spółki:
a) wymagane jest współdziałanie wszystkich członków zarządu,
b) wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem,
c) wymagane jest współdziałanie większości członków zarządu,
d) uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

227.    W spółce akcyjnej oświadczenia składane spółce mogą być dokonywane:
a) wobec jednego członka zarządu,
b) wyłącznie wobec wszystkich członków zarządu uprawnionych do reprezentowania spółki,
c) wobec prokurenta,
d) wobec głównego księgowego.

228.    Pisma i zamówienia handlowe składane przez spółkę akcyjną w formie papierowej i elektronicznej powinny zawierać:
a) firmę spółki, jej siedzibę i adres,
b) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
c) informację o składzie zarządu spółki i sposobie reprezentacji spółki,
d) wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.

229.    W spółce akcyjnej w umowie między spółką a członkiem zarządu, jak również w sporze z nim spółkę reprezentuje:
a) prokurent,
b) inny członek zarządu,
c) rada nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia,
d) zatrudniony w spółce radca prawny.

230.    Członek zarządu spółki akcyjnej nie może bez zgody tej spółki:
a) zajmować się interesami konkurencyjnymi,
b) uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej,
c) uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako członek organu spółki kapitałowej,
d) posiadać więcej niż 10% udziałów albo akcji w spółce konkurencyjnej.

231.    Członkiem rady nadzorczej spółki akcyjnej nie może być:
a) prokurent,
b) zatrudniony w spółce główny księgowy,
c) osoba, która podlega bezpośrednio członkowi zarządu,
d) kierownik oddziału.

232.    Rada nadzorcza spółki akcyjnej:
a) sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności,
b) udziela absolutorium członkom zarządu z wykonania przez nich obowiązków,
c) dokonuje oceny sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami i
dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
d) podejmuje uchwałę o podziale zysku albo pokryciu straty.
233.    Rada nadzorcza spółki akcyjnej powinna być zwoływana w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż:
a) raz w miesiącu,
b) raz na kwartał,
c) trzy razy w roku obrotowym,
d) raz na dwa miesiące.

234.    Minimalny skład osobowy rady nadzorczej spółki akcyjnej wynosi:
a) trzy osoby w spółce niepublicznej i pięć osób w spółce publicznej,
b) pięć osób w spółce niepublicznej i siedem osób w spółce publicznej,
c) pięć osób zarówno w spółce publicznej jak i niepublicznej,
d) trzy osoby zarówno w spółce publicznej jak i niepublicznej.

235.    Kadencja członka rady nadzorczej spółki akcyjnej:
a) nie może być dłuższa niż 3 lata,
b) może być dłuższa niż 5 lat,
c) nie może być dłuższa niż 5 lat,
d) wynosi 3 lata.

236.    W spółce akcyjnej uchwały rady nadzorczej zapadają:
a) zwykłą większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej,
b) bezwzględną większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej,
c) większością dwóch trzecich głosów, chyba że statut stanowi inaczej,
d) jednomyślnie, chyba że statut stanowi inaczej.

237.    W spółce akcyjnej wybór rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami powinien być dokonany na wniosek:
a) co najmniej jednej trzeciej akcjonariuszy,
b) akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego,
c) każdego z akcjonariuszy posiadających akcje uprzywilejowane co do głosu,
d) akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego.

238.    Rada nadzorcza spółki akcyjnej sprawując stały nadzór nad działalnością spółki:
a) nie może wydawać zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki,
b) może wydawać zarządowi wiążące polecenia dotyczące prowadzenia spraw spółki we wszystkich dziedzinach
działalności spółki,
c) może wydawać zarządowi wiążące polecenia dotyczące prowadzenia spraw spółki ale tylko w sprawach określonych w statucie,
d) może wydawać zarządowi wiążące polecenia dotyczące prowadzenia spraw spółki ale tylko w sprawach określonych w ustawie.


239.    Rada nadzorcza spółki akcyjnej może podejmować uchwały:
a) na posiedzeniu, na którym jest obecna co najmniej połowa członków rady nadzorczej, a wszyscy jej członkowie zostali
zaproszeni,
b) w trybie pisemnym, jeżeli statut tak stanowi,
c) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli statut tak stanowi,
d) wyłącznie na posiedzeniu, na którym są obecni wszyscy członkowie rady nadzorczej.

240.    W spółce akcyjnej uchwały walnego zgromadzenia wymaga:
a) zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy,
b) wydzierżawienie przedsiębiorstwa,
c) nabycie nieruchomości, chyba, że statut stanowi inaczej,
d) udzielenie absolutorium członkom zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

241.    Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki akcyjnej powinno być:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
c) udzielenie członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
d) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.

242.    Walne zgromadzenie spółki akcyjnej, które rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za ubiegły rok obrotowy to:
a) nadzwyczajne walne zgromadzenie, które powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego,
b) zwyczajne walne zgromadzenie, które powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego,
c) zwyczajne walne zgromadzenie, które powinno się odbyć w terminie trzech miesięcy po upływie roku obrotowego,
d) nadzwyczajne walne zgromadzenie, które powinno się odbyć w ciągu roku po upływie roku obrotowego.

243.    W spółce akcyjnej umowa o nabycie dla spółki jakiegokolwiek mienia od akcjonariusza, za cenę przewyższającą jedną dziesiątą wpłaconego kapitału zakładowego, zawarta przed upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania spółki:
a) wymaga uchwały walnego zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów,
b) nie wymaga uchwały walnego zgromadzenia w przypadku nabycia mienia na podstawie przepisów o zamówieniach
publicznych,
c) nie wymaga uchwały walnego zgromadzenia w przypadku nabycia mienia w postępowaniu egzekucyjnym,
d) wymaga uchwały walnego zgromadzenia powziętej większością trzech czwartych głosów.

244.    Na kapitał zapasowy w spółce akcyjnej przelewa się:
a) co najmniej 3 % zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego,
b) co najmniej 8 % zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej połowy kapitału zakładowego,
c) co najmniej 8 % zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego,
d) co najmniej 10 % zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

245.    Zarząd spółki akcyjnej jest obowiązany zwołać niezwłocznie walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki w przypadku, gdy:
a) powziął wiadomość o ogłoszeniu upadłości większościowego akcjonariusza spółki,
b) bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego,
c) bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą jedną trzecią kapitału zakładowego,
d) bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i połowy kapitału
zakładowego.

246.    Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki akcyjnej może zwołać:
a) zarząd,
b) rada nadzorcza jeżeli uzna to za wskazane,
c) akcjonariusz reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego,
d) akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, jeżeli zostanie do tego upoważniony przez sąd rejestrowy.

247.    Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej niepublicznej mają:
a) uprawnieni z akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej najpóźniej na dzień przed odbyciem walnego zgromadzenia,
b) uprawnieni ze świadectw tymczasowych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia,
c) zastawnicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej najpóźniej na dzień przed odbyciem walnego zgromadzenia,
d) uprawnieni z akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

248.    Przerwy w obradach walnego zgromadzenia spółki akcyjnej:
a) nie mogą być zarządzane,
b) mogą być zarządzane większością dwóch trzecich głosów i łącznie nie mogą trwać dłużej niż 30 dni,
c) mogą być zarządzane zwykłą większością głosów,
d) mogą być zarządzane większością dwóch trzecich głosów i łącznie nie mogą trwać dłużej niż 3 dni.

249.    Walne zgromadzenie spółki akcyjnej może odbywać się:
a) w siedzibie spółki,
b) w przypadku spółki publicznej – w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje tej spółki są przedmiotem obrotu,
c) w miejscu określonym w statucie,
d) poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

250.    Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niepublicznej i wykonywania prawa głosu:
a) powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego,
b) powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
c) może być udzielone w postaci elektronicznej,
d) może zostać udzielone w dowolnej formie.

251.    Akcjonariusz spółki akcyjnej:
a) może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu i głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji,
b) może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika,
c) może ustanowić tylko jednego pełnomocnika do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu,
d) może ustanowić więcej niż jednego pełnomocnika do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu.

252.    Pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki niepublicznej nie może być:
a) zatrudniony w spółce radca prawny,
b) członek zarządu,
c) członek rady nadzorczej,
d) inny akcjonariusz.


253.    Powzięcie uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki akcyjnej wymaga:
a) większości dwóch trzecich głosów,
b) jawnego i imiennego głosowania,
c) bezwzględnej większości głosów,
d) większości trzech czwartych głosów.

254.    Uchwała dotycząca zmiany statutu, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom:
a) zapada większością dwóch trzecich głosów,
b) wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy,
c) wymaga zgody większości akcjonariuszy, których dotyczy,
d) nie może zostać podjęta przed upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania spółki.

255.    Walne zgromadzenie spółki akcyjnej zarządza tajne głosowanie w sprawach:
a) odwołania członka rady nadzorczej,
b) osobowych,
c) o pociągnięcie do odpowiedzialności członka zarządu,
d) odwołania likwidatora.

256.    Uchwała o przymusowym wykupie akcji wymaga większości:    
a) dwóch trzecich głosów,
b) trzech czwartych głosów,
c) 95 % głosów oddanych,
d) 85% głosów oddanych.

257.    Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia, która została podjęta zgodnie z porządkiem obrad, przysługuje:
a) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu,
b) członkowi rady nadzorczej,
c) akcjonariuszowi, który nie był obecny na prawidłowo zwołanym walnym zgromadzeniu,
d) zarządowi.

258.    Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej należy wnieść w terminie:
a) 3 miesięcy od powzięcia uchwały,
b) miesiąca od otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie 6 miesięcy od dnia powzięcia uchwały,
c) miesiąca od otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie 2 lat od dnia powzięcia uchwały,
d) roku od dnia powzięcia uchwały.

259.    W sporze dotyczącym uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej, pozwaną spółkę reprezentuje:
a) przewodniczący rady nadzorczej,
b) pełnomocnik ustanowiony przez walne zgromadzenie,
c) zarząd, jeżeli walne zgromadzenie nie ustanowiło pełnomocnika,
d) kurator ustanowiony przez sąd, jeżeli zarząd nie może działać za spółkę, a walne zgromadzenie nie ustanowiło pełnomocnika.

260.    Zmiana statutu spółki akcyjnej wymaga:
a) uchwały walnego zgromadzenia,
b) zgody rady nadzorczej,
c) wpisu do rejestru,
d) ogłoszenia.

261.    Objęcie nowych akcji w spółce akcyjnej następuje w drodze subskrypcji zamkniętej w przypadku:
a) gdy akcje zostały zaoferowane w drodze ogłoszenia skierowanego do osób, którym nie służy prawo poboru,
b) gdy akcje zostały zaoferowane wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru,
c) złożenia oferty przez spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata,
d) gdy akcje zostały zaoferowane wyłącznie pracownikom spółki, którym nie służy prawo poboru.

262.    Podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej może być dokonane po:
a) wpłaceniu co najmniej połowy dotychczasowego kapitału zakładowego,
b) całkowitym wpłaceniu co najmniej dziewięciu dziesiątych dotychczasowego kapitału zakładowego,
c) całkowitym wpłaceniu całego dotychczasowego kapitału zakładowego,
d) wpłaceniu co najmniej trzech czwartych dotychczasowego kapitału zakładowego.

263.    Prawo poboru to przysługujące akcjonariuszowi:
a) prawo objęcia nowych akcji po cenie niższej od wartości nominalnej,
b) prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji,
c) prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w liczbie dwukrotnie wyższej od liczby posiadanych akcji,
d) prawo do objęcia nowych akcji z pominięciem pozostałych akcjonariuszy.

264.    Objęcie nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki akcyjnej w drodze zaoferowania akcji wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru to:
a) subskrypcja prywatna,
b) subskrypcja otwarta,
c) subskrypcja wyłączna,
d) subskrypcja zamknięta.


265.    W spółce akcyjnej podwyższenia kapitału zakładowego dokonuje:
a) zarząd za zgodą rady nadzorczej,
b) zarząd, jeżeli został upoważniony przez statut do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego,
c) walne zgromadzenie,
d) zarząd za zgodą rady nadzorczej i walnego zgromadzenia.


266.    Dokumenty akcji obejmowanych w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym spółki akcyjnej mogą być wydane akcjonariuszom:
a) którzy wnieśli wkłady w wysokości co najmniej jednej czwartej wartości nominalnej akcji,
b) którzy wnieśli w pełni wkłady na pokrycie akcji,
c) którzy wnieśli wkłady w wysokości co najmniej połowy wartości nominalnej akcji,
d) którzy nie wnieśli w pełni wkładów na pokrycie akcji.

267.    Upoważnienie zarządu spółki akcyjnej do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie może obejmować:
a) upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych spółki,
b) upoważnienia do przyznawania akcji uprzywilejowanych,
c) upoważnienia do wydawania akcji w zamian za wkłady niepieniężne,
d) upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego o więcej niż trzy czwarte kapitału zakładowego na dzień udzielenia upoważnienia zarządowi.


268.    Kapitał zakładowy spółki akcyjnej obniża się:
a) w drodze zmiany statutu,
b) przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji,
c) przez połączenie akcji,
d) przez umorzenie części akcji.


269.    uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego spółki akcyjnej zarząd ogłasza wzywając wierzycieli:
a) do zgłoszenia roszczeń wobec spółki w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia,
b) do zgłoszenia roszczeń wobec spółki w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia,
c) do zgłoszenia roszczeń wobec spółki w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia informacji o ogłoszeniu,
d) do zgłoszenia roszczeń wobec spółki w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia informacji o ogłoszeniu.


270.    Warranty subskrypcyjne to:
a) dokumenty potwierdzające przysługujące akcjonariuszom prawo poboru,
b) papiery wartościowe imienne lub na okaziciela, uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji, z wyłączeniem prawa poboru,
c) dokumenty wydawane akcjonariuszom na potwierdzenie dokonania częściowej wpłaty na akcje,
d) papiery wartościowe imienne lub na okaziciela, uprawniające ich posiadacza do uczestnictwa w podziale zysku spółki w granicach określonych przez statut.


271.    Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego nie może być zgłoszona do sądu rejestrowego:
a) po upływie miesiąca od dnia jej powzięcia,
b) przed upływem trzech tygodni od dnia jej powzięcia,
c) po upływie trzech miesięcy od dnia jej powzięcia,
d) po upływie sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia.

272.    Rozwiązanie spółki akcyjnej powodują:
a) ogłoszenie upadłości spółki,
b) uchwała walnego zgromadzenia o przeniesieniu siedziby spółki za granicę,
c) ogłoszenie upadłości większościowego akcjonariusza spółki,
d) uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki.


273.    Otwarcie likwidacji spółki akcyjnej następuje z dniem:
a) powzięcia przez walne zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu spółki,
b) ogłoszenia o rozwiązaniu spółki,
c) uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd,
d) ogłoszenia upadłości większościowego akcjonariusza spółki.


274.    W przypadku likwidacji spółki akcyjnej, czynnościami likwidacyjnymi są:
a) zakończenie bieżących interesów spółki,
b) ściągnięcie wierzytelności spółki,
c) wypełnienie zobowiązań spółki,
d) upłynnienie majątku spółki.


275.    W procesie likwidacji spółki akcyjnej, likwidatorzy spółki:
a) mogą podejmować wszelkie nowe interesy,
b) mogą podejmować nowe interesy tylko wówczas, gdy jest to potrzebne do ukończenia spraw w toku,
c) nie mogą podejmować żadnych nowych interesów,
d) mogą podejmować nowe interesy tylko za zgodą sądu rejestrowego.


276.    W spółce akcyjnej do bilansu likwidacyjnego sporządzanego przez likwidatorów należy przyjąć wszystkie składniki aktywów:
a) według wartości księgowej,
b) według wartości zbywczej,
c) według wyceny sporządzonej przez spółkę nie wcześniej niż w ciągu dwóch lat przed dniem otwarcia likwidacji,
d) według wyceny sporządzonej przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy.


277.    W okresie likwidacji spółki akcyjnej:
a) prokura nie może być ustanowiona,
b) prokura może być ustanowiona tylko za zgodą wszystkich likwidatorów,
c) prokura może być ustanowiona tylko za zgodą sądu rejestrowego,
d) prokura może być ustanowiona.


278.    Likwidatorami spółki akcyjnej są:
a) członkowie zarządu, chyba że statut lub uchwała walnego zgromadzenia stanowi inaczej,
b) osoby ustanowione przez sąd rejestrowy – w przypadkach wskazanych w ustawie,
c) osoby wybrane przez radę nadzorczą po otwarciu likwidacji,
d) członkowie rady nadzorczej.

279.    W procesie likwidacji spółki akcyjnej sprawozdanie likwidacyjne sporządza się na dzień:
a) otwarcia likwidacji,
b) poprzedzający podział między akcjonariuszy majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli,
c) złożenia wniosku o wykreślenie spółki z rejestru,
d) zakończenia podziału między akcjonariuszy majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.


280.    Likwidatorzy spółki akcyjnej powinni:
a) ogłosić trzykrotnie o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji,
b) wezwać wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia ostatniego ogłoszenia,
c) wezwać wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie sześciu miesięcy od dnia ostatniego ogłoszenia,
d) ogłosić dwukrotnie o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji.

281.    Zgodnie z kodeksem spółek handlowych możliwe jest połączenie:
a) spółki akcyjnej ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością,
b) jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością,
c) spółki komandytowej ze spółką partnerską,
d) spółki komandytowo – akcyjnej ze spółką akcyjną w upadłości.

282.    Spółka osobowa może się łączyć:
a) wyłącznie z inną spółką osobową,
b) ze spółką kapitałową,
c) z inną spółką osobową tylko przez zawiązanie spółki kapitałowej,
d) ze spółką kapitałową, nie może jednakże być spółką przejmującą.


283.    Kodeks spółek handlowych przewiduje następujące rodzaje połączenia spółek:
a) łączenie się przez zawiązanie nowej spółki,
b) łączenie się przez przejęcie,
c) łączenie się zorganizowanych części przedsiębiorstwa,
d) łączenie się przez wniesienie wkładu rzeczowego w postaci akcji spółki przejmowanej na podwyższony kapitał zakładowy spółki przejmującej.


284.    ile umowa/statut spółki nie przewiduje surowszych warunków, uchwały zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia spółek niepublicznych w sprawie połączenia wymagają:
a) bezwzględnej większości głosów w obecności co najmniej 2/3 całego kapitału zakładowego,
b) większości 2/3 głosów,
c) większości 3/4 głosów,
d) większości 3/4 głosów, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.


285.    Zgodnie przepisami kodeksu spółek handlowych dotyczącymi podziału spółek:
a) spółkę kapitałową można podzielić na dwie spółki kapitałowe,
b) spółkę kapitałową można podzielić na więcej niż dwie spółki kapitałowe,
c) spółka osobowa nie podlega podziałowi,
d) spółkę osobową można podzielić na nie więcej niż dwie spółki osobowe.

286.    Kodeks spółek handlowych przewiduje następujące rodzaje podziału spółek:
a) przez wydzielenie,
b) przez likwidację i zawiązanie nowej spółki,
c) przez zawiązanie nowych spółek,
d) przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki.

287.    Zgodnie z kodeksem spółek handlowych opinia biegłego odnośnie planu podziału spółki:
a) powinna być sporządzona w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od jego wyznaczenia,
b) powinna być sporządzona w terminie określonym przez sąd nie dłuższym niż 2 miesiące od jego wyznaczenia,
c) powinna zawierać stwierdzenie, czy stosunek wymiany udziałów/akcji jest ustalony należycie,
d) powinna zawierać wskazanie szczególnych trudności związanych z wyceną udziałów/ akcji dzielonej spółki.

288.    Podział przez wydzielenie może być dokonany, przez:
a) przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na inne spółki za udziały lub akcje spółki przejmującej, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej,
b) zawiązanie nowych spółek, na które przechodzi cały majątek spółki dzielonej za udziały lub akcje nowych spółek,
c) przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną,
d) przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na istniejącą i na nowo zawiązaną spółkę lub spółki.

289.    zamiarze dokonania podziału spółki dzielonej i przeniesienia jej majątku na spółki przejmujące bądź spółki nowo
zawiązane zarządy uczestniczących w podziale spółek powinny:
a) zawiadomić wspólników nie mniej niż trzykrotnie,
b) zawiadomić wspólników dwukrotnie,
c) zawiadomić wspólników w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie,
d) zawiadomić wspólników w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników/ walnych
zgromadzeń.

290.    Spółka partnerska może być przekształcona w:
a) spółkę komandytową,
b) spółkę komandytowo-akcyjną,
c) spółkę kapitałową,
d) spółkę cywilną.

291.    Spółka kapitałowa nie może być przekształcona:
a) w inną spółkę kapitałową,
b) w spółkę komandytowo-akcyjną,
c) w spółkę cywilną,
d) jeżeli znajduje się w stanie upadłości.

292.    Zgodnie z kodeksem spółek handlowych możliwe jest przekształcenie:
a) spółki cywilnej w każdą spółkę handlową,
b) spółki cywilnej w każdą spółkę kapitałową,
c) spółki cywilnej w spółkę jawną,
d) spółki cywilnej w spółkę komandytową.


293.    Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość przekształcenia przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą formy prowadzonej działalności w:
a) spółkę cywilną,
b) spółkę jawną,
c) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem jednego wspólnika,
d) jednoosobową spółkę kapitałową.


294.    Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych spółce przekształconej:
a) przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej,
b) bezwzględnie pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem,
c) pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej
przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej,
d) przysługują tylko prawa i obowiązki spółki przekształcanej wskazane w planie przekształcenia.


295.    Do przekształcenia spółki kapitałowej niezbędne są:
a) plan przekształcenia spółki wraz z załącznikami,
b) opinia biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności planu przekształcenia,
c) dokonanie w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenie spółki przekształcanej,
d) zgoda rady nadzorczej spółki przekształcanej.


296.    Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną następuje jeżeli:
a) za przekształceniem spółki wypowiedzieli się wspólnicy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego,
większością trzech czwartych głosów, chyba że umowa przewiduje warunki surowsze,
b) za przekształceniem spółki wypowiedzieli się wspólnicy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego, większością dwóch trzecich głosów, chyba że umowa przewiduje warunki surowsze,
c) spółka przekształcana ma zatwierdzone sprawozdania finansowe, co najmniej za dwa ostatnie lata obrotowe, chyba że prowadzi działalność przez krótszy okres,
d) kapitał zakładowy spółki akcyjnej będzie nie niższy od kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.


297.    Wspólnik spółki przekształcanej:
a) traci prawa i obowiązki, które nie są zgodne z przepisami ustawy o spółce przekształconej, gdyż wygasają one z mocy prawa,
b) którego prawa wygasają ma wobec spółki przekształconej roszczenie o uzyskanie stosownego wynagrodzenia,
c) którego prawa wygasają nie ma wobec spółki przekształconej roszczenia o uzyskanie stosownego wynagrodzenia,
d) który był zobowiązany wobec spółki przekształcanej do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, może się zwolnić od tego obowiązku wobec spółki przekształconej za zapłatą stosownego wynagrodzenia.

298.    W przypadku podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie z przeniesieniem części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę, wydzielenie następuje w dniu:
a) wpisu do rejestru nowej spółki,
b) wykreślenia spółki dzielonej z rejestru,
c) wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej,
d) zakończenia postępowania likwidacyjnego.

299.    Do kapitału zapasowego spółki akcyjnej wpływają:
a) nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej,
b) dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile nie będą one użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat,
c) środki pochodzące ze zbycia nieruchomości spółki,
d) co najmniej 10% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

300.    Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tzw. Ustawa kominowa) nie ma zastosowania do:
a) jednoosobowych spółek prawa handlowego utworzonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
b) spółek prawa handlowego, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji,
c) spółek prawa handlowego, w których udział jednostek samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji,
d) jednoosobowych spółek prawa handlowego utworzonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, w których udział Skarbu Państwa lub udział jednostek samorządu terytorialnego nie przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji.