PRAWO HANDLOWE, W TYM DZIAŁALNOŚĆ RAD NADZORCZYCH – CZĘŚĆ II

KLUCZE DO ODPOWIEDZI DOSTĘPNE SĄ W PAKIECIE SZKOLENIOWYM

 101.    W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za znaczne zawyżenie wkładów niepieniężnych w stosunku do ich wartości zbywczej w dniu zawarcia umowy spółki odpowiada(-ją):
a) wszyscy wspólnicy spółki,
b) wspólnik, który wniósł taki wkład solidarnie z członkami zarządu, którzy wiedząc o tym, zgłosili spółkę do rejestru,
c) wszyscy członkowie zarządu solidarnie z wszystkimi członkami rady nadzorczej,
d) tylko członkowie zarządu, którzy wiedząc o tym, zgłosili spółkę do rejestru.

102.    W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością można zobowiązać wspólnika do powtarzających się świadczeń  niepieniężnych:
a) tylko w umowie spółki, bez oznaczania tych świadczeń,
b) tylko w umowie spółki, oznaczając rodzaj i zakres takich świadczeń,
c) tylko za wynagrodzeniem, które jest wypłacane przez spółkę, nawet gdy sprawozdanie finansowe nie wykazuje zysku,
d) za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, które jest wypłacane przez spółkę, gdy sprawozdanie finansowe wykazuje zysk.

103.    W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązanie wspólników do dopłat wymaga:
a) zgody rady nadzorczej,
b) uchwały wspólników w zakresie oznaczenia wysokości i terminów dopłat,
c) uchwały zarządu w zakresie oznaczenia wysokości i terminów dopłat,
d) określenia w umowie spółki.

104.    W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zbycie udziału lub jego zastawienie powinno być dokonane:
a) w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi,
b) zawsze w formie aktu notarialnego,
c) zawsze w formie wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym,
d) w formie aktu notarialnego, chyba że dotyczy umowy spółki, która została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy.

105.    W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zbycie części udziału jest dopuszczalne:
a) gdy umowa spółki tak stanowi,
b) gdy według umowy spółki wspólnik może mieć tylko jeden udział,
c) gdy w wyniku podziału powstaną udziały o wartości niższej niż 50 złotych,
d) gdy w wyniku podziału powstaną udziały o wartości nie niższej niż 50 złotych.

106.    W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością umowa spółki może zbycie udziału:
a) uzależnić od zgody spółki, a zgody udziela rada nadzorcza, gdy umowa spółki tak stanowi,
b) uzależnić od zgody spółki, a zgody udziela zarząd, chyba że umowa spółki stanowi inaczej,
c) ograniczyć w inny sposób,
d) uzależnić od zgody spółki, a zgody udziela zgromadzenie wspólników, gdy umowa spółki tak stanowi.

107.    W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością umowa spółki może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki:
a) spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika, pod warunkiem że określa warunki spłaty spadkobierców
    niewstępujących do spółki,
b) współmałżonka wspólnika w przypadku gdy udział lub udziały są objęte wspólnością majątkową małżeńską,
c) nie więcej niż dwóch spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika, pod warunkiem że określa warunki spłaty spadkobierców niewstępujących do spółki,
d) nie więcej niż trzech spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika, pod warunkiem że określa warunki spłaty spadkobierców niewstępujących do spółki.

108.    W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku zbycia udziału lub jego części roszczenia spółki do zbywcy z tytułu niespełnionych świadczeń należnych spółce ze zbytego udziału lub zbytej części udziału przedawniają się:
a) z upływem roku od dnia, w którym zgłoszono spółce zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału,
b) z upływem roku od dnia, w którym dokonano zbycia udziału, jego części lub ułamkowej części udziału,
c) z upływem dwóch lat od dnia, w którym zgłoszono spółce zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części  
    udziału,
d) z upływem trzech lat od dnia, w którym zgłoszono spółce zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części  
    udziału.

109.    Przejście udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz ustanowienie zastawu lub użytkowania jest skuteczne  wobec spółki:
a) od chwili dokonania tych czynności,
b) od chwili, gdy spółka otrzyma od jednego z zainteresowanych zawiadomienie dokonaniu tych czynności,
c) od chwili, gdy spółka otrzyma od jednego z zainteresowanych zawiadomienie dokonaniu tych czynności wraz z dowodem dokonania czynności,
d) od chwili opublikowania informacji o tych czynnościach wraz z dowodem dokonania czynności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

110.    Księgę udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) prowadzi notariusz, obsługujący spółkę,
b) prowadzi zarząd,
c) prowadzi rada nadzorcza,
d) może przeglądać tylko wspólnik mający co najmniej 30% udziałów w kapitale zakładowym spółki.

111.    W czasie trwania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) wspólnikowi nie wolno pobierać odsetek od wniesionych wkładów,
b) wspólnikowi wolno pobierać odsetki od przysługujących mu udziałów,
c) wspólnicy nie mogą otrzymywać wypłat z majątku spółki potrzebnego do pełnego pokrycia kapitału zakładowego,
d) wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do
podziału uchwałą zgromadzenia wspólników.

112.    Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest możliwa:
a) gdy umowa spółki tak stanowi,
b) jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę,
c) za uprzednią zgodą rady nadzorczej,
d) gdy zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk.

113.    W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością dywidenda uprzywilejowana:
a) może przewyższać nie więcej niż o 1/3 dywidendę przysługującą udziałom nieuprzywilejowanym,
b) może przewyższać o 1/4 dywidendę przysługującą udziałom nieuprzywilejowanym,
c) może przewyższać nie więcej niż o połowę dywidendę przysługującą udziałom nieuprzywilejowanym,
d) nie może przekraczać pięciu lat wstecz, gdy dotyczy dywidendy uprzywilejowanej niewypłaconej w latach poprzednich.

114.    Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może być umorzony:
a) gdy umowa spółki tak stanowi,
b) jedynie po wpisie spółki do rejestru,
c) także przed wpisem spółki do rejestru,
d) wyłącznie za wynagrodzeniem.

115.    Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) nigdy nie może nabywać własnych udziałów,
b) może nabywać własne udziały w celu umorzenia,
c) może nabywać własne udziały w drodze egzekucji na zaspokojenie roszczeń spółki, których nie można zaspokoić z
innego majątku wspólnika,
d) może nabywać własne udziały bez ograniczeń.

116.    Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością składa się z:
a) co najmniej jednego członka,
b) minimum dwóch członków,
c) nie więcej niż pięciu członków,
d) nie więcej niż siedmiu członków.

117.    Mandat członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wygasa:
a) wskutek jego śmierci,
b) z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy
pełnienia przez niego funkcji członka zarządu,
c) z upływem 14 dni od dnia odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni
pełny rok obrotowy pełnienia przez niego funkcji członka zarządu,
d) wskutek jego rezygnacji.

118.    Członek zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników,
b) może być w każdym czasie odwołany uchwałą rady nadzorczej, gdy umowa spółki tak stanowi,
c) nie może być odwołany przed upływem kadencji,
d) nie może być odwołany przed upływem kadencji, gdy zarząd jest jednoosobowy.

119.    Członkowi zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) nie można ograniczyć prawa do reprezentowania spółki ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich,
b) można ograniczyć prawo do reprezentowania spółki ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich,
c) można ograniczyć praw do reprezentowania spółki ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich tylko z ważnych
powodów,
d) przysługuje prawo do reprezentowania spółki we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

120.    W przypadku zarządu wieloosobowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) sposób reprezentacji spółki określa umowa spółki,
b) w braku postanowień umownych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch
członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem,
c) w braku postanowień umownych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie
większości członków zarządu albo dwóch członków zarządu łącznie z prokurentem,
d) oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta.

121.    W przypadku zarządu wieloosobowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) każdy członek zarządu może powołać prokurenta,
b) każdy członek zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych
czynności spółki, chyba że którykolwiek z pozostałych członków zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu,
c) każdy członek zarządu może odwołać prokurę,
d) umowa spółki może przyznawać prezesowi zarządu określone uprawnienia w zakresie kierowania pracami zarządu.

122.    W umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę może reprezentować:
a) inny członek zarządu,
b) rada nadzorcza,
c) pełnomocnik powołany uchwałą wspólników,
d) pełnomocnik powołany uchwałą rady nadzorczej.

123.    Czynność prawna między jedynym wspólnikiem spółki będącym zarazem jedynym członkiem zarządu a spółką:
a) wymaga zawsze formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi,
b) zawsze wymaga formy aktu notarialnego,
c) wymaga formy aktu notarialnego, z wyjątkiem czynności prawnych dokonywanych przy wykorzystaniu wzorca
udostępnionego w systemie teleinformatycznym,
d) wymaga zawiadomienia sądu rejestrowego.

124.    Członek zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) może za zgodą organu uprawnionego do powołania zarządu uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako  wspólnik spółki osobowej,
b) nigdy nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi,
c) może posiadać 3% udziałów lub akcji w spółce konkurencyjnej bez zgody organu uprawnionego do powołania zarządu,
d) może bez zgody organu uprawnionego do powołania zarządu być członkiem zarządu w innej spółce  
    kapitałowej.

125.    W ramach prawa kontroli każdy wspólnik może:
a) powołać swojego przedstawiciela do rady nadzorczej,
b) w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty spółki,
c) sporządzać bilans dla swego użytku,
d) żądać wyjaśnień od zarządu.

126.    W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej:
a) jest zawsze obligatoryjne,
b) jest obligatoryjne w spółce, w której kapitał zakładowy przekracza 500 000 złotych, a wspólników jest więcej niż 25,
c) umożliwia wyłączenie lub ograniczenie w umowie spółki indywidualnej kontroli wspólników,
d) nie daje możliwości wyłączenia lub ograniczenia w umowie spółki indywidualnej kontroli wspólników.

127.    W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być jednocześnie członkiem rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej:
a) główny księgowy zatrudniony w tej spółce,
b) radca prawny zatrudniony w tej spółce,
c) prokurent tej spółki,
d) kierownik zakładu spółki podległy bezpośrednio członkowi zarządu tej spółki.

128.    W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością rada nadzorcza składa się z:
a) co najmniej trzech członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników,
b) co najmniej czterech członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników,
c) co najmniej pięciu członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników,
d) co najmniej siedmiu członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników.


129.    Kadencja rady nadzorczej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością trwa:
a) rok, chyba że umowa spółki stanowi inaczej,
b) trzy lata, chyba że umowa spółki stanowi inaczej,
c) trzy lata, jeżeli umowa spółki tak stanowi,
d) pięć lat, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

130.    Przed upływem kadencji członek rady nadzorczej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) zawsze może być odwołany uchwałą wspólników,
b) nigdy nie może być odwołany,
c) może być odwołany, jeżeli umowa spółki tak stanowi,
d) zawsze może być odwołany uchwałą zarządu.

131.    Mandaty członków rady nadzorczej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wygasają:
a) z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy
pełnienia funkcji,
b) wskutek odwołania ze składu rady nadzorczej przez właściwy organ,
c) wskutek złożenia rezygnacji,
d) wskutek nieudzielenia im absolutorium.

132.    Rada nadzorcza w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) może wydawać zarządowi wiążące polecenia dotyczące prowadzenia spraw spółki,
b) sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności,
c) nie może wydawać zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki,
d) może dokonywać rewizji stanu majątku spółki.

133.    Rada nadzorcza w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) dokonuje oceny wniosków zarządu spółki dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
b) dokonuje oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki,
c) może wydawać zarządowi wiążące polecenia dotyczące prowadzenia spraw spółki,
d) zatwierdza sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy.

134.    Rada nadzorcza w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) wydaje zgodę zarządowi na dokonanie określonych w umowie spółki czynności, gdy umowa spółki tak stanowi,
b) może zawieszać członków zarządu w czynnościach z ważnych powodów, gdy umowa spółki tak stanowi,
c) może żądać od zarządu i pracowników spółki sprawozdań i wyjaśnień,
d) zatwierdza sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy.

135.    Rada nadzorcza w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością podejmuje uchwały, jeżeli:
a) na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a umowa spółki nie stanowi inaczej,
b) wszyscy członkowie rady nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie rady nadzorczej,
c) co najmniej połowa członków rady nadzorczej została zaproszona na posiedzenie rady nadzorczej,
d) na posiedzeniu jest obecnych co najmniej siedmiu jej członków, gdy umowa spółki tak stanowi.


136.    Oddanie przez członka rady nadzorczej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej jest możliwe:
a) w każdej sprawie,
b) nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej,
c) przy wyborach przewodniczącego rady nadzorczej,
d) tylko gdy umowa spółki tak stanowi.

137.    W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością do zgłoszenia żądania o wyznaczenie przez sąd rejestrowy podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań spółki w celu zbadania rachunkowości oraz działalności spółki uprawnieni są:
a) wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego,
b) wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną szóstą kapitału zakładowego,
c) wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego,
d) wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

138.    W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością uchwały wspólników:
a) są podejmowane wyłącznie na zgromadzeniu wspólników,
b) mogą być podjęte bez odbycia zgromadzenia wspólników, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być podjęte,
c) mogą być podjęte bez odbycia zgromadzenia wspólników, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na głosowanie pisemne,
d) mogą być podejmowane przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się.

139.    W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością uchwały wspólników wymaga:
a) zawsze zwrot dopłat,
b) zawsze nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
c) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli umowa spółki  
   nie stanowi inaczej,
d) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za
    ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich
    obowiązków.

140.    W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością uchwały wspólników wymaga:
a) umowa o nabycie dla spółki środków trwałych za cenę przewyższającą jedną czwartą kapitału zakładowego,  
    nie niższą jednak od 50 000 złotych, zawarta przed upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania spółki, gdy   
    nie była przewidziana w umowie spółki,
b) umowa o nabycie dla spółki nieruchomości za cenę przewyższającą jedną czwartą kapitału zakładowego, nie  
    niższą jednak od 50 000 złotych, zawarta przed upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania spółki, gdy była  
     przewidziana w umowie spółki,
c) rozporządzenie prawem o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej,
d) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.

141.    W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nadzwyczajne zgromadzenie wspólników może być zwołane:
a) przez zarząd,
b) na żądanie wspólnika lub wspólników reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego,
c) na żądanie wspólnika lub wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego,
d) na żądanie wspólnika lub wspólników reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, gdy  umowa spółki tak stanowi.

142.    W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością uchwały wspólników pomimo braku formalnego zwołania zgromadzenia wspólników:
a) nigdy nie mogą być powzięte,
b) mogą być powzięte, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu
dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad,
c) mogą być powzięte, jeżeli jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego,
d) mogą być podejmowane przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się.

143.    W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zgromadzenie wspólników jest ważne:
a) zawsze bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów,
b) tylko przy obecności na nim wszystkich wspólników osobiście,
c) bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów, chyba że ustawa lub umowa spółki stanowi  
  inaczej,
d) tylko przy obecności na nim wszystkich wspólników osobiście lub przez pełnomocników.

144.    W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) na każdy udział o równej wartości nominalnej przypada jeden głos, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej,
b) na każde 10 złotych wartości nominalnej udziału o nierównej wysokości przypada jeden udział, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej,
c) na każde 100 złotych wartości nominalnej udziału o nierównej wysokości przypada jeden udział, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej,
d) na każde 10 groszy wartości nominalnej udziału o nierównej wysokości przypada jeden udział, jeżeli umowa spółki tak stanowi.

145.    W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością udział w zgromadzeniu wspólników i wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika wymaga udzielenia pełnomocnictwa:
a) zawsze w formie notarialnej,
b) na piśmie pod rygorem nieważności, chyba że umowa spółki stanowi inaczej,
c) które powinno być dołączone do księgi protokołów,
d) zawsze na piśmie pod rygorem nieważności.


146.    W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pełnomocnikiem na zgromadzeniu wspólników nie może być:
a) członek rady nadzorczej tej spółki,
b) członek zarządu tej spółki,
c) pracownik tej spółki,
d) prezes zarządu tej spółki.

147.    W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością uchwały na zgromadzeniu wspólników zapadają:
a) bezwzględną większością głosów, jeżeli ustawa lub umowa spółki nie stanowi inaczej,
b) zawsze bezwzględną większością głosów,
c) względną większością głosów, jeżeli ustawa lub umowa spółki tak stanowi,
d) większością dwóch trzecich głosów, jeżeli dotyczą zmiany umowy spółki, a umowa spółki nie stanowi o surowszych warunkach powzięcia takich uchwał.

148.    W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością uchwały na zgromadzeniu wspólników zapadają:

a) większością dwóch trzecich głosów, jeżeli dotyczą zbycia przedsiębiorstwa, a umowa spółki nie stanowi o surowszych warunkach powzięcia takich uchwał,
b) większością dwóch trzecich głosów, jeżeli dotyczą zmiany przedmiotu działalności spółki, a umowa spółki nie stanowi o surowszych warunkach powzięcia takich uchwał.
c) większością czterech piątych głosów, jeżeli dotyczą istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki, a umowa spółki nie stanowi o surowszych warunkach powzięcia takich uchwał,
d) większością trzech czwartych głosów, jeżeli dotyczą istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki, a umowa spółki nie stanowi o surowszych warunkach powzięcia takich uchwał.


149.    W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością uchwała wspólników może być zaskarżona:
a) w każdym przypadku,
b) w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały,
c) w drodze wytoczonego przeciwko wspólnikom powództwa o uchylenie uchwały,
d) gdy jest sprzeczna z umową spółki bądź dobrymi obyczajami i godzi w interesy spółki lub ma na celu pokrzywdzenie wspólnika.

150.    W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały przysługuje:
a) zarządowi,
b) likwidatorowi spółki,
c) radzie nadzorczej,
d) wspólnikowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

151.    Powództwo o uchylenie uchwały wspólników należy wnieść w terminie:
a) trzech miesięcy od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały,
b) miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały,
c) miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały,
d) nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały.

152.    Prawo do wniesienia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników przysługuje:
a) w przypadku uchwały wspólników sprzecznej z ustawą,
b) poszczególnym członkom rady nadzorczej,
c) w terminie sześciu miesięcy od dnia otrzymania wiadomości o uchwale,
d) nie później niż w terminie trzech lat od dnia powzięcia uchwały.

153.    W sporze dotyczącym stwierdzenia nieważności uchwały wspólników spółkę może reprezentować:
a) rada nadzorcza,
b) zarząd,
c) pełnomocnik ustanowiony uchwałą wspólników,
d) pełnomocnik ustanowiony uchwałą rady nadzorczej.

154.    Zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) wymaga uchwały wspólników, umieszczonej w protokole sporządzonym przez notariusza,
b) wymaga uchwały rady nadzorczej, umieszczonej w protokole sporządzonym przez notariusza,
c) wymaga wpisu do rejestru,
d) nie wymaga wpisu do rejestru.

155.    Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może nastąpić:
a) przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących,
b) przez ustanowienie nowych udziałów,
c) zawsze wymaga zmiany umowy spółki,
d) na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki.

156.    Oświadczenie nowego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga:
a) formy pisemnej,
b) formy aktu notarialnego,
c) formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi,
d) formy pisemnej pod rygorem nieważności.


157.    Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością następuje z chwilą:
a) podjęcia uchwały o zmianie umowy spółki,
b) objęcia nowych udziałów przez dotychczasowych wspólników,
c) wpisania do rejestru,
d) zgłoszenia do sądu rejestrowego.


158.    Do zgłoszenia obniżenia kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy dołączyć:
a) uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego, chyba że ustawa stanowi inaczej,
b) dowody należytego wezwania wierzycieli, chyba że pomimo obniżenia kapitału zakładowego nie zwraca się  
    wspólnikom wpłat dokonanych na kapitał zakładowy, a jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego
    następuje jego podwyższenie co najmniej do pierwotnej wysokości,
c) oświadczenie wszystkich członków zarządu stwierdzające, że wierzyciele, którzy zgłosili we właściwym  
    terminie sprzeciw zostali zaspokojeni lub zabezpieczeni, chyba że pomimo obniżenia kapitału zakładowego  
    nie zwraca się wspólnikom wpłat dokonanych na kapitał zakładowy, a jednocześnie z obniżeniem kapitału  
    zakładowego następuje jego podwyższenie co najmniej do pierwotnej wysokości,
d) zawsze uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego.

159.    Sądowe wyłączenie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółki:
a) nigdy nie jest możliwe,
b) możliwe jest jedynie z ważnych przyczyn dotyczących danego wspólnika,
c) wymaga złożenia żądania przez wszystkich pozostałych wspólników, a ich udziały stanowić muszą więcej niż połowę kapitału zakładowego,
d) wymaga złożenia żądania przez wszystkich pozostałych wspólników, a ich udziały stanowią co najmniej połowę kapitału zakładowego, gdy umowa spółki tak stanowi.

160.    Sądowe wyłączenie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółki:
a) wymaga przejęcia udziałów wyłączonego wspólnika wyłącznie przez pozostałych wspólników,
b) wymaga przejęcia udziałów wyłączonego wspólnika wyłącznie przez osoby trzecie,
c) wymaga przejęcia udziałów wyłączonego wspólnika przez pozostałych wspólników lub osoby trzecie,
d) może okazać się bezskuteczne.


161.    Wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawomocnie wyłączonego ze spółki uważa się za wyłączonego ze spółki:
a) od dnia doręczenia pozwu wspólnikowi,
b) od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o wyłączeniu,
c) od dnia doręczenia spółce prawomocnego orzeczenia o wyłączeniu,
d) od dnia złożenia przez pozwanego wspólnika odpowiedzi na pozew.


162.    Rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powoduje (-ą):
a) przyczyny przewidziane w umowie spółki,
b) ogłoszenie upadłości spółki,
c) uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza,
d) uchwała rady nadzorczej o rozwiązaniu spółki, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza.

163.    Sąd może orzec wyrokiem rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na żądanie:
a) wspólnika, jeżeli osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe,
b) wierzyciela spółki, jeżeli osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe,
c) członka rady nadzorczej, jeżeli osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe,
d) członka zarządu, jeżeli osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe.


164.    Sąd może orzec wyrokiem rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na żądanie oznaczonego w odrębnej ustawie organu państwowego:
a) w każdym przypadku,
b) jeżeli osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe,
c) jeżeli zaszły inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki,
d) jeżeli działalność spółki zagraża interesowi publicznemu.

165.    Rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) wymaga przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego,
b) nie wymaga przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego,
c) następuje z chwilą wykreślenia spółki z rejestru,
d) następuje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd.


166.    W okresie likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) dopłaty mogą być uchwalane tylko za zgodą bezwzględnej większości wspólników,
b) zachowuje ona osobowość prawną,
c) nie można, nawet częściowo, wypłacać wspólnikom zysków przed spłaceniem wszystkich zobowiązań,
d) nie można dokonywać podziału majątku spółki przed spłaceniem wszystkich zobowiązań.


167.    W okresie likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) nie może być ustanowiona prokura,
b) może być ustanowiona prokura,
c) firma spółki nie ulega zmianie,
d) dopłaty mogą być uchwalane tylko za zgodą wszystkich wspólników.


168.    Otwarcie likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) powoduje utratę osobowości prawnej,
b) następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd,
c) następuje z dniem powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki,
d) nie musi być zgłaszane do sądu rejestrowego.


169.    Czynności likwidacyjne w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością obejmują:
a) upłynnienie majątku spółki,
b) wypełnienie zobowiązań,
c) zakończenie interesów bieżących spółki,
d) powołanie likwidatora.


170.    Likwidatorzy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) mogą ustanawiać prokurentów,
b) w granicach swoich kompetencji mają prawo prowadzenia spraw spółki,
c) ogłaszają o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie miesiąca od dnia tego ogłoszenia,
d) ogłaszają o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia.


171.    Likwidatorzy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) w stosunkach wewnętrznych muszą stosować się do uchwał wspólników,
b) w granicach swoich kompetencji mają prawo reprezentowania spółki,
c) sporządzają bilans otwarcia likwidacji,
d) mogą być odwołani na mocy uchwały wspólników, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, a nie zostali ustanowieni przez sąd.

172.    W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli:
a) zawsze dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów,
b) dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów, chyba że umowa spółki stanowi inaczej,
c) nie może być podzielony przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i    
   wezwaniu wierzycieli,
d) nie może być podzielony przed upływem roku od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu
   wierzycieli.
173.    Rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku upadłości spółki:
a) następuje z chwilą wykreślenia z rejestru,
b) następuje z chwilą zakończenia postępowania upadłościowego,
c) nie następuje, gdy postępowanie upadłościowe kończy się układem,
d) następuje także wtedy, gdy postępowanie upadłościowe kończy się układem.

174.    Księgi i dokumenty rozwiązanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) powinny zostać zniszczone po roku od wykreślenia spółki z rejestru,
b) mogą zostać zniszczone po roku od wykreślenia spółki z rejestru,
c) powinny być oddane na przechowanie osobie wskazanej w umowie spółki lub w uchwale wspólników,
d) może przeglądać każdy, kto ma w tym interes prawny, na podstawie upoważnienia sądu rejestrowego.

175.    Księgi i dokumenty rozwiązanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przechowuje:
a) zawsze likwidator spółki,
b) osoba wskazana w umowie spółki,
c) likwidator spółki, jeżeli został wskazany do tego w uchwale wspólników,
d) osoba wskazana przez sąd rejestrowy, jeżeli nie wskazano jej w inny dopuszczalny sposób.

176.    Wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem odpowiada:
a) członek rady nadzorczej,
b) osoba wskazana w umowie spółki,
c) likwidator spółki, PYTANIA PRZYKŁADOWE CZĘŚCI PISEMNEJ
d) radca prawny zatrudniony w spółce.

177.    Wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem odpowiada:
a) członek zarządu, chyba że nie ponosi winy,
b) tylko prezes zarządu, chyba że nie ponosi winy,
c) członek rady nadzorczej, chyba że nie ponosi winy,
d) radca prawny zatrudniony w spółce, chyba że nie ponosi winy.


178.    Odpowiedzialność prezesa zarządu i pozostałych członków zarządu wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem zarządu spółki sprzecznym z prawem jest:
a) zawsze subsydiarna,
b) subsydiarna ze spółką,
c) subsydiarna ze wspólnikami spółki,
d) solidarna.


179.    Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością działaniem lub zaniechaniem rady nadzorczej spółki sprzecznym z prawem przedawnia się:
a) z upływem trzech lat od dnia, w którym spółka dowiedziała się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia,
b) z upływem roku od dnia, w którym spółka dowiedziała się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia,
c) z upływem pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę,
d) z upływem dziesięciu lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę.


180.    Powództwo o odszkodowanie przeciwko członkom organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jej likwidatorom wytacza się według:

a) miejsca, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę,
b) miejsca siedziby spółki,
c) miejsca zamieszkania pozwanego,
d) miejsca, w którym spółka dowiedziała się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.


181.    Jeżeli egzekucja przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością okaże się bezskuteczna, za zobowiązania tej spółki odpowiadają:
a) członkowie zarządu solidarnie,
b) członkowie rady nadzorczej solidarnie,
c) członkowie zarządu i członkowie rady nadzorczej solidarnie,
d) wspólnicy spółki.


182.    Zawiązanie spółki akcyjnej następuje z chwilą:
a) ustanowienia zarządu i rady nadzorczej,
b) objęcia wszystkich akcji,
c) wniesienia wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego,
d) wpisu spółki do rejestru.

183.    Spółka akcyjna powstaje z chwilą:
a) podpisania statutu przez założycieli,
b) objęcia wszystkich akcji,
c) wpisu do rejestru,
d) wniesienia wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego.

184.    Spółka akcyjna w organizacji powstaje z chwilą:
a) wpisu do rejestru,
b) zawiązania spółki,
c) ustanowienia zarządu i rady nadzorczej,
d) objęcia wszystkich akcji.

185.    Statut spółki akcyjnej:
a) może być sporządzony w zwykłej formie pisemnej,
b) nie może być sporządzony w zwykłej formie pisemnej,
c) powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego,
d) może być sporządzony w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

186.    Kapitał zakładowy spółki akcyjnej dzieli się na:
a) akcje o równej wartości nominalnej,
b) udziały o równej wartości nominalnej,
c) akcje o różnej wartości nominalnej,
d) akcje i udziały o równej wartości nominalnej.

187.    Akcjonariusz spółki akcyjnej:
a) nie odpowiada za zobowiązania spółki,
b) odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń,
c) odpowiada za zobowiązania spółki, ale tylko do momentu pełnego pokrycia akcji,
d) odpowiada za zobowiązania spółki solidarnie z pozostałymi akcjonariuszami.

188.    W przypadku, gdy wszystkie akcje spółki akcyjnej przysługują jedynemu akcjonariuszowi albo jedynemu  akcjonariuszowi i spółce, oświadczenie woli takiego akcjonariusza, składane spółce wymaga:
a) formy aktu notarialnego,
b) formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym,
c) formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że ustawa stanowi inaczej,
d) formy pisemnej pod rygorem nieważności, a w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki
oświadczenie takie wymaga formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

189.    Przedmiotem wkładu do spółki akcyjnej nie może być:
a) świadczenie pracy bądź usług,
b) nieruchomość,
c) prawo niezbywalne,
d) wierzytelność.


190.    Kapitał zakładowy spółki akcyjnej powinien wynosić co najmniej:
a) 5 000 złotych,
b) 50 000 złotych,
c) 100 000 złotych,
d) 500 000 złotych.

191.    W spółce akcyjnej wartość nominalna jednej akcji nie może być niższa niż:
a) 1 złoty,
b) 10 groszy,
c) 10 złotych,
d) 1 grosz.

192.    Akcje spółki akcyjnej:
a) nie mogą być obejmowane poniżej wartości nominalnej,
b) mogą być obejmowane po cenie wyższej od wartości nominalnej,
c) mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne,
d) mogą być obejmowane za wkłady niepieniężne.

193.    Akcje spółki akcyjnej obejmowane za wkłady niepieniężne:
a) powinny być pokryte w całości przed zarejestrowaniem spółki,
b) powinny być pokryte w całości przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie spółki,
c) powinny być pokryte w całości przed upływem roku po zarejestrowaniu spółki,
d) powinny być pokryte co najmniej w jednej trzeciej przed zarejestrowaniem spółki.

194.    Akcjonariusz spółki akcyjnej nabywa roszczenie o wydanie dokumentu akcji:
a) z dniem rejestracji spółki,
b) w terminie miesiąca od dnia rejestracji spółki,
c) w terminie miesiąca od dnia zawiązania spółki,
d) z dniem pełnego pokrycia akcji.

195.    Dokumenty akcji na okaziciela:
a) mogą być wydawane przed pełną wpłatą,
b) mogą być wydawane po dokonaniu wpłaty co najmniej połowy wartości nominalnej akcji,
c) nie mogą być wydawane przed pełną wpłatą,
d) mogą być wydawane przed pełną wpłatą, jeżeli mają zostać pokryte wkładem niepieniężnym.

196.    Na dowód częściowej wpłaty na akcje spółka akcyjna może wydawać:
a) imienne świadectwa udziałowe,
b) certyfikaty udziałowe,
c) imienne świadectwa tymczasowe,
d) imienne świadectwa założycielskie.

197.    Akcje spółki akcyjnej:
a) są podzielne,
b) mogą mieć różną wartość nominalną,
c) są niepodzielne,
d) mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

198.    Terminy wpłat na akcje w spółce akcyjnej może określać:
a) statut,
b) uchwała walnego zgromadzenia,
c) zarząd, jeżeli został upoważniony do określenia terminów wpłat na akcje przez walne zgromadzenie,
d) rada nadzorcza.

199.    Wniosek o wpis spółki akcyjnej do rejestru powinien zostać podpisany przez:
a) członków zarządu uprawnionych do reprezentowania spółki,
b) wszystkich członków zarządu,
c) wszystkich założycieli spółki,
d) prokurenta


200.    Nieważność dokumentu akcji spółki akcyjnej powoduje:
a) brak pieczęci spółki oraz podpisu zarządu,
b) brak oznaczenia firmy, siedziby i adresu spółki,
c) brak oznaczenia sądu rejestrowego i numeru, pod którym spółka jest wpisana do rejestru,
d) brak oznaczenia wartości nominalnej, serii i numeru akcji.