KOMERCJALIZACJA I PRYWATYZACJA – CZĘŚĆ I

KLUCZE DO ODPOWIEDZI DOSTĘPNE SĄ W PAKIECIE SZKOLENIOWYM

56.    Akcje/udziały w imieniu Skarbu Państwa zbywa:
a) Minister Rozwoju,
b) minister właściwy do spraw Skarbu Państwa,
c) rada nadzorcza spółki, której akcje/udziały są zbywane,
d) Rada Ministrów.

57.    Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przed zaoferowaniem do zbycia akcji/udziałów Skarbu Państwa dokonanie analizy mającej na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki:
a) jest obligatoryjne, chyba że zachodzą warunki, określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, w razie spełnienia których można odstąpić od jej dokonania,
b) jest zawsze obligatoryjne,
c) jest obligatoryjne, chyba że zachodzą warunki, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów, w razie spełnienia których można odstąpić od jej dokonania,
d) zależy od decyzji ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

58.    Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie analiz spółki przeprowadzanych przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa, analizę ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa spółki przeprowadza się za okres:
a) co najmniej ostatniego roku obrotowego,
b) co najmniej dwóch ostatnich lat obrotowych,
c) co najmniej trzech ostatnich lat obrotowych,
d) co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych.

59.    Analizy mające na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki, sporządzane przed zaoferowaniem do zbycia akcji/udziałów Skarbu Państwa:
a) są finansowane przez spółkę, zgodnie z umową zawarta ze zlecającym,
b) są finansowane ze środków Funduszu Skarbu Państwa, gdy zlecającym jest minister właściwy do spraw Skarbu Państwa,
c) opracowuje się w formie pisemnej,
d) opracowuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

60.    Od analizy mającej na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki, sporządzanej przed zaoferowaniem do zbycia akcji/udziałów Skarbu Państwa można odstąpić, jeżeli:
a) zbywane są akcje/udziały jednoosobowej spółki Skarbu Państwa,
b) akcje/udziały te są zbywane na rzecz państwowej osoby prawnej,
c) zbywane są akcje/udziały spółki, w które Skarb Państwa posiada nie więcej niż 25% kapitału zakładowego,
d) cena akcji/udziałów przeznaczonych do zbycia lub sposób jej ustalenia zostały określone w umowie sprzedaży akcji/udziałów tej spółki zawartej uprzednio przez Skarb Państwa i Skarb Państwa posiada w tej spółce mniej niż 50% kapitału zakładowego.

61.    Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji akcje/udziały należące do Skarbu Państwa są zbywane w trybie:
a) przetargu publicznego,
b) negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia,
c) aukcji ogłoszonej publicznie, jeżeli Rada Ministrów wyrazi zgodę na ten tryb,
d) z wolnej ręki, jeżeli zbycie dotyczy akcji spółek, w których Skarb Państwa posiada nie więcej niż 25% kapitału
zakładowego.

62.    Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji zbycie akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa z naruszeniem trybów zbywania określonych w art. 33:
a) jest zawsze ważne,
b) jest nieważne,
c) jest nieważne, chyba że minister właściwy do spraw Skarbu Państwa postanowi inaczej,
d) jest ważne, ale podlega kontroli Rady Ministrów.

63.    Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji zapłata za akcje/udziały należące do Skarbu Państwa może być dokonana w ratach:
a) gdy zbycia dokonano w trybie przetargu publicznego,
b) jeżeli zostanie zabezpieczona kwota pozostała do zapłaty po uiszczeniu pierwszej raty,
c) gdy pierwsza rata wynosi co najmniej 20% tej ceny,
d) gdy zbycia dokonano w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

64.    Zapłata za nabywane od Skarbu Państwa akcje/udziały może być dokonana:
a) gotówką,
b) czekiem rozrachunkowym,
c) w formie zwiększenia kapitału zakładowego państwowej osoby prawnej,
d) w formie niepieniężnej.

65.    W przypadku zapłaty ceny za nabywane od Skarbu Państwa akcje/udziały w ratach zabezpieczenie pozostałej do zapłaty kwoty może być dokonane w formie:
a) hipoteki,
b) poręczenia,
c) gwarancji bankowej,
d) zastawu na rzeczach ruchomych nabywcy.

66.    Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, prawo do nieodpłatnego nabycia akcji/udziałów przez uprawnionych pracowników dotyczy:
a) zawsze 5% akcji/udziałów objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania spółki do rejestru, a w przypadku obniżenia kapitału zakładowego spółki przed ich zbyciem po zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego,
b) do 15% akcji/udziałów objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania spółki do rejestru, a w przypadku obniżenia kapitału zakładowego spółki przed ich zbyciem po zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego,
c) zawsze 15% akcji/udziałów objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania spółki do rejestru, a w przypadku obniżenia kapitału zakładowego spółki przed ich zbyciem po zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego,
d) do 5% akcji/udziałów objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania spółki do rejestru, a w przypadku obniżenia kapitału zakładowego spółki przed ich zbyciem po zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego.

67.    Nieodpłatne zbycie udziałów na rzecz uprawnionych pracowników na podstawie przepisów ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji następuje:
a) w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności,
b) w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi pod rygorem nieważności,
c) w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
d) w formie pisemnej ad probationem.

68.    Akcje nabyte nieodpłatnie przez uprawnionych pracowników oraz przez rolników i rybaków nie mogą być przedmiotem obrotu na zasadach ogólnych przed upływem:
a) trzech lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych,
b) dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych,
c) trzech lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych, gdy akcje zostały nabyte przez pracowników pełniących funkcję członków zarządu,
d) pięciu lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych, gdy akcje zostały nabyte przez pracowników pełniących funkcję członków zarządu.

69.    Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji może być wykorzystane przez:
a) uprawnionych pracowników tylko w jednej spółce,
b) uprawnionych rolników i rybaków nie więcej niż w dwóch spółkach,
c) uprawnionych pracowników nie więcej niż w dwóch spółkach,
d) uprawnionych rolników i rybaków tylko w jednej spółce.

70.    Prawo do skorzystania z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji/udziałów nieodpłatnie przez uprawnionych pracowników oraz rolników i rybaków:
a) powstaje o ile w ciągu sześciu miesięcy od dnia wpisania spółki do rejestru złożą pisemne oświadczenie o zamiarze nabycia akcji/udziałów,
b) powstaje po upływie 3 miesięcy od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji/udziałów na zasadach ogólnych,
c) wygasa z upływem 24 miesięcy od dnia powstania tego prawa,
d) wygasa z upływem 12 miesięcy od dnia powstania tego prawa.

71.    Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji/udziałów przez uprawnionych pracowników oraz rolników i rybaków:
a) podlega dziedziczeniu,
b) wygasa w przypadku połączenia spółki powstałej w wyniku komercjalizacji z inną spółką,
c) nie podlega dziedziczeniu,
d) nie wygasa w przypadku połączenia spółki powstałej w wyniku komercjalizacji z inną spółką.

72.    W przypadkach prywatyzacji bezpośredniej kupujący lub przejmujący przedsiębiorstwo:
a) zawsze wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorstwa państwowego,
b) wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki przedsiębiorstwa państwowego, chyba że ustawa stanowi inaczej,
c) wstępuje w prawa i obowiązki przedsiębiorstwa państwowego wyłącznie o charakterze gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej,
d) wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki przedsiębiorstwa państwowego z wyjątkiem zobowiązań pracowniczych, chyba że ustawa stanowi inaczej.

73.    Zarządzenie o prywatyzacji bezpośredniej wydaje:
a) Rada Ministrów,
b) minister właściwy do spraw Skarbu Państwa,
c) organ założycielski,
d) organ założycielski, za zgodą ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

74.    Zarządzenie o prywatyzacji bezpośredniej:
a) podlega ujawnieniu w rejestrze przedsiębiorców,
b) podlega zaskarżeniu w trybie określonym w ustawie o przedsiębiorstwach państwowych,
c) nie podlega zaskarżeniu w trybie określonym w ustawie o przedsiębiorstwach państwowych,
d) wskazuje pełnomocnika do spraw prywatyzacji.

75.    W przypadku prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego:
a) z dniem wydania zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej ustaje działalność dotychczasowych organów,
b) przejęcie zobowiązań przedsiębiorstwa państwowego, powstałych przy prowadzeniu przedsiębiorstwa, nie wymaga zgody wierzycieli,
c) zbycie przedsiębiorstwa wywołuje skutki prawne wobec osób trzecich najpóźniej z chwilą wykreślenia przedsiębiorstwa państwowego z rejestru,
d) wykreślenie przedsiębiorstwa państwowego z rejestru nie wymaga zawiadomienia ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

76.    W przypadku prywatyzacji bezpośredniej sprzedaż przedsiębiorstwa następuje w trybie:
a) oferty publicznej,
b) przetargu publicznego,
c) aukcji publicznej,
d) negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

77.    W przypadku prywatyzacji bezpośredniej wniesienie przedsiębiorstwa do spółki następuje w trybie:
a) oferty publicznej,
b) przetargu publicznego,
c) aukcji publicznej,
d) negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

78.    W przypadku prywatyzacji bezpośredniej przez wniesienie przedsiębiorstwa do spółki, akcjonariusze inni niż Skarb Państwa powinni wnieść do tej spółki wkłady na pokrycie:
a) co najmniej 15% kapitału zakładowego,
b) co najmniej 25% kapitału zakładowego,
c) co najmniej 10% kapitału zakładowego, gdy są oni wszyscy pracownikami przedsiębiorstwa państwowego,
d) co najmniej 49% kapitału zakładowego.

79.    Zbycie przez Skarb Państwa akcji/udziałów spółki, do której wniesiono przedsiębiorstwo, następuje w trybie:
a) wyłącznie przetargu publicznego,
b) przetargu publicznego, o ile nie narusza przyznanego akcjonariuszom prawa pierwszeństwa nabycia,
c) negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, o ile nie narusza przyznanego akcjonariuszom prawa pierwszeństwa nabycia,
d) oferty ogłoszonej publicznie, bez względu na przyznane akcjonariuszom prawa pierwszeństwa nabycia.

80.    Oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania może nastąpić na rzecz spółki, jeżeli:
a) akcjonariuszami spółki są wyłącznie osoby fizyczne, chyba że minister właściwy do spraw Skarbu Państwa zezwoli na uczestnictwo w spółce osobom prawnym,
b) co najmniej 20% akcji zostało objętych przez osoby niezatrudnione w prywatyzowanym przedsiębiorstwie,
c) co najmniej 10% akcji zostało objętych przez osoby niezatrudnione w prywatyzowanym przedsiębiorstwie, za zgodą ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa,
d) co najmniej 15% akcji zostało objętych przez osoby niezatrudnione w prywatyzowanym przedsiębiorstwie, za zgodą ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

81.    Umowa, na podstawie której oddano przedsiębiorstwo do odpłatnego korzystania może być zawarta na okres:
a) pięciu lat,
b) siedmiu lat,
c) nieprzekraczający piętnastu lat,
d) dwudziestu lat.

82.    W umowie, na podstawie której oddano przedsiębiorstwo do odpłatnego korzystania strony mogą postanowić, że:
a) po upływie okresu, na który umowa została zawarta, i spełnieniu warunków określonych w umowie zostanie
przeniesione na przejmującego prawo własności przedsiębiorstwa, pod warunkiem zapłacenia przez przejmującego co najmniej jednej drugiej należności wynikających z umowy,
b) po upływie dwóch lat od dnia zawarcia umowy akcje spółki w podwyższonym kapitale zakładowym mogą objąć osoby prawne,
c) po upływie okresu, na który umowa została zawarta, i spełnieniu warunków określonych w umowie zostanie
przeniesione na przejmującego prawo własności przedsiębiorstwa, pod warunkiem zapłacenia przez przejmującego co najmniej dwóch trzecich należności wynikających z umowy,
d) po upływie okresu, na który umowa została zawarta, i spełnieniu warunków określonych w umowie zostanie
przeniesione na przejmującego prawo własności przedsiębiorstwa, pod warunkiem zapłacenia przez przejmującego co najmniej jednej trzeciej należności wynikających z umowy.

83.    Prawa i obowiązki wynikające z umowy, na podstawie której oddano przedsiębiorstwo do odpłatnego korzystania wykonuje (-ją):
a) organ założycielski, który zawarł umowę,
b) Rada Ministrów,
c) minister właściwy do spraw Skarbu Państwa,
d) Minister Rozwoju.

84.    Umowa, na podstawie której oddano przedsiębiorstwo do odpłatnego korzystania może być rozwiązana przez Skarb Państwa przed upływem okresu, na który została zawarta:
a) w każdym momencie jej obowiązywania,
b) gdy przejmujący wykonuje nienależycie zobowiązania wynikające z umowy,
c) nie może zostać rozwiązana przed upływem okresu, na który została zawarta,
d) gdy przejmujący nie wykonuje zobowiązań wynikających z umowy.

85.    Państwowy(-e) fundusz(-e) celowy(-e), o którym(-ch) mowa w przepisach ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, to:
a) Fundusz Reprywatyzacji,
b) Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców,
c) Fundusz Skarbu Państwa,
d) Fundusz Nauki i Techniki Polskiej.

86.    Na rachunku Funduszu Skarbu Państwa, o którym mowa w przepisach ustawy komercjalizacji i prywatyzacji, gromadzi się:
a) 2% przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym oraz odsetki od tych środków,
b) 5% przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym oraz odsetki od tych środków,
c) opłaty z tytułu egzaminów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz odsetki od tych środków,
d) odszkodowania wynikające z prawomocnych wyroków i ugód sądowych zasądzone na rzecz Skarbu Państwa.

87.    Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa jest dysponentem:
a) Funduszu Skarbu Państwa,
b) Funduszu Nauki i Technologii Polskiej,
c) Funduszu Reprywatyzacji,
d) Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców.

88.    Do zbywania należących do Skarbu Państwa akcji lub udziałów w spółkach powstałych na podstawie przepisów kodeksu handlowego:
a) stosuje się przepisy dotyczące trybów zbywania akcji/udziałów Skarbu Państwa, których mowa w ustawie o
komercjalizacji i prywatyzacji,
b) nie stosuje się przepisów dotyczących trybów zbywania akcji/udziałów Skarbu Państwa, o których mowa w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji,
c) stosuje się zasady zbywania nieodpłatnego na rzecz jednostki samorządu terytorialnego,
d) nie stosuje się zasad zbywania nieodpłatnego na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.

89.    Akcje w spółkach, obejmowane w imieniu Skarbu Państwa w wyniku prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w drodze ich likwidacji podlegają:
a) niezwłocznemu przekazaniu Ministrowi Rozwoju,
b) niezwłocznemu przekazaniu ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa,
c) niezwłocznemu przekazaniu Radzie Ministrów,
d) niezwłocznemu przekazaniu do depozytu sądowego sądu właściwego ze względu na siedzibę spółki.

90.    Kto składa fałszywe oświadczenie w celu wyłudzenia od Skarbu Państwa nieodpłatnie zbywanych akcji spółek należących do Skarbu Państwa podlega:
a) karze grzywny,
b) karze ograniczenia wolności,
c) karze aresztu,
d) karze grzywny i karze aresztu łącznie.

91.    Pomoc publiczna w procesach prywatyzacji może być udzielana w formie:
a) poręczenia ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa,
b) rozłożenia na raty należności Skarbu Państwa z zastosowaniem stawki oprocentowania korzystniejszej od oferowanej na rynku,
c) zmiany postanowień umowy o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania przez odroczenie terminu spłaty rat kapitałowych lub opłat dodatkowych, których termin płatności jeszcze nie upłynął,
d) zmiany postanowień umowy o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania przez rozłożenie na raty spłaty rat kapitałowych lub opłat dodatkowych, których termin płatności już upłynął.

92.    Udzielenie przejmującemu, z którym zawarta została umowa o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania, pomocy na restrukturyzację jest możliwe, o ile przejmujący:
a) nie prowadzi działalności gospodarczej w sektorze górnictwa węgla,
b) spełnia kryteria małego przedsiębiorcy,
c) nie prowadzi działalności gospodarczej w sektorze transportu pasażerskiego,
d) znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

93.    Pomocy na restrukturyzację przejmującemu, z którym zawarta została umowa o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania, udziela:
a) minister właściwy do spraw Skarbu Państwa na wniosek przejmującego,
b) minister właściwy do spraw Skarbu Państwa z urzędu,
c) Minister Rozwoju na wniosek przejmującego,
d) Minister Rozwoju z urzędu.

94.    Pomoc na restrukturyzację dla przedsiębiorcy, z którym zawarta została umowa o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania, może być udzielona:
a) wyłącznie jeden raz i nie może być udzielona po raz kolejny,
b) do trzech razy,
c) wyłącznie jeden raz, chyba że od zakończenia lub zaprzestania realizacji poprzedniego planu restrukturyzacji upłynęło 10 lat,
d) do dwóch razy.

95.    Aukcja ogłoszona publicznie, o której mowa w przepisach ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, może być prowadzona:
a) wyłącznie w formie ustnej,
b) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
c) wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
d) w formie ustnej.

96.    W przypadku zbywania akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa w trybie przetargu publicznego wadium może być wniesione:
a) wyłącznie w pieniądzu,
b) w formie gwarancji bankowej,
c) w formie czeku potwierdzonego przez bank,
d) w pieniądzu.

97.    W aukcji ogłoszonej publicznie, o której mowa w przepisach ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji:
a) przybicie następuje z chwilą ogłoszenia o uczestniku aukcji ustnej, który zaoferował najwyższą cenę,
b) przybicie następuje w chwili podpisania przez zbywcę i uczestnika aukcji, który zaoferował najwyższą cenę, umowy zbycia akcji,
c) przybicie następuje w chwili zamknięcia aukcji ogłoszonej publicznie,
d) przybicie następuje z chwilą podpisania przez wszystkich członków komisji aukcyjnej protokołu przebiegu aukcji ogłoszonej publicznie.

98.    W przypadku upływu kadencji członka zarządu spółki, w której ponad połowa akcji/udziałów należy do Skarbu Państwa rada nadzorcza wszczyna postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w przepisach ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, w terminie:
a) co najmniej 6 miesięcy przed upływem kadencji dotychczasowego członka zarządu,
b) nie później niż miesiąc przed upływem kadencji dotychczasowego członka zarządu,
c) nie później niż 2 miesiące przed upływem kadencji dotychczasowego członka zarządu,
d) co najmniej 3 miesiące przed upływem kadencji dotychczasowego członka zarządu.

99.    Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko członka zarządu w spółce, w której ponad połowa akcji/udziałów należy do Skarbu Państwa może być opublikowane:
a) wyłącznie w dzienniku ogólnopolskim,
b) w dzienniku regionalnym,
c) w dzienniku ogólnopolskim,
d) wyłącznie na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa.

100.    Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w spółce, w której ponad połowa akcji/udziałów należy do Skarbu Państwa następuje na podstawie:
a) uchwały walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników spółki,
b) uchwały rady nadzorczej,
c) zarządzenia ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa,
d) decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

101.    Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, wzór kwestionariusza przedsiębiorstwa państwowego przeznaczonego do komercjalizacji określa:
a) Rada Ministrów w drodze zarządzenia,
b) minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w drodze zarządzenia,
c) Rada Ministrów w drodze rozporządzenia,
d) minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w drodze rozporządzenia.

102.    Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, za doręczenie ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa kwestionariusza przedsiębiorstwa państwowego przeznaczonego do komercjalizacji odpowiada:
a) dyrektor przedsiębiorstwa państwowego,
b) organ założycielski, jeżeli dyrektor przedsiębiorstwa państwowego nie doręczy go we właściwym terminie,
c) rada pracownicza,
d) rada pracownicza, jeżeli dyrektor przedsiębiorstwa państwowego nie doręczy go we właściwym terminie.

103.    Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, od chwili, w której Skarb Państwa przestał być jedynym akcjonariuszem spółki powstałej w wyniku komercjalizacji pracownicy albo pracownicy i rybacy zachowują prawo wyboru:
a) jednego członka rady nadzorczej w radzie liczącej do sześciu członków, z tym że w spółkach powstałych z
przekształcenia przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego to wyłącznie rolnicy lub rybacy zachowują prawo wyboru jednego członka rady nadzorczej,
b) dwóch członków rady nadzorczej w radzie liczącej do sześciu członków, z tym że w spółkach powstałych z
przekształcenia przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego rolnicy lub rybacy zachowują prawo wyboru jednego członka rady nadzorczej,
c) trzech członków rady nadzorczej w radzie liczącej do sześciu członków, z tym że w spółkach powstałych z
przekształcenia przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego rolnicy lub rybacy zachowują prawo wyboru jednego członka rady nadzorczej,
d) czterech członków rady nadzorczej w radzie liczącej jedenastu członków, z tym że w spółkach powstałych z
przekształcenia przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego rolnicy lub rybacy zachowują prawo wyboru dwóch członków rady nadzorczej.

104.    Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, umowa, na podstawie której zlecono sprawowanie zarządu w spółce powstałej w drodze komercjalizacji powinna określać:
a) wynagrodzenie osoby, której zlecono sprawowanie zarządu,
b) czas na jaki umowa została zawarta,
c) obowiązki osoby, której zlecono sprawowanie zarządu,
d) przesłanki przedterminowego rozwiązania umowy.

105.    Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, w spółkach, w których ponad połowa akcji/udziałów należy do Skarbu Państwa, członków zarządu:
a) powołuje rada nadzorcza,
b) powołuje walne zgromadzenie/zgromadzenie wspólników,
c) powołuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa,
d) powołuje się po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, z wyjątkiem przedstawiciela pracowników.

106.    Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, prywatyzacji bezpośredniej przez oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania mogą podlegać przedsiębiorstwa państwowe, które spełniają łącznie następujące przesłanki:
a) wartość sprzedaży towarów i usług w roku poprzedzającym rok wydania zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej nie jest wyższa od równowartości w złotych kwoty 10.000.000 euro, obliczonej według kursu kupna ogłoszonego przez NBP na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok wydania zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej,
b) wartość sprzedaży towarów i usług w roku poprzedzającym rok wydania zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej nie jest wyższa od równowartości w złotych kwoty 6.000.000 euro, obliczonej według kursu kupna ogłoszonego przez NBP na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok wydania zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej,
c) wysokość funduszy własnych w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego rok wydania zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej nie jest wyższa od równowartości w złotych kwoty 2.000.000 euro, obliczonej według kursu kupna ogłoszonego przez NBP na ten dzień,
d) wysokość funduszy własnych w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego rok wydania zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej może być wyższa od równowartości w złotych kwoty 2.000.000 euro, obliczonej według kursu kupna ogłoszonego przez NBP na ten dzień, za zgodą Rady Ministrów.

107.    Dysponentem Funduszu Nauki i Technologii Polskiej jest:
a) Prezes Rady Ministrów,
b) minister właściwy do spraw nauki,
c) minister właściwy do spraw Skarbu Państwa,
d) Rada Ministrów.