KOMERCJALIZACJA I PRYWATYZACJA – CZĘŚĆ I

KLUCZE DO ODPOWIEDZI DOSTĘPNE SĄ W PAKIECIE SZKOLENIOWYM

1.    Komercjalizacja, w rozumieniu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, polega na:
a) przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w każdą spółkę prawa handlowego,
b) przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w każdą spółkę prawa handlowego lub spółkę cywilną,
c) przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
d) przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną.

2.    Spółka powstała w drodze komercjalizacji:
a) wstępuje wyłącznie we wszystkie stosunki prawne o charakterze gospodarczym, których podmiotem było
przedsiębiorstwo państwowe, chyba że ustawa stanowi inaczej,
b) zawsze wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem było przedsiębiorstwo państwowe, bez względu na ich charakter,
c) wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem było przedsiębiorstwo państwowe, bez względu na ich charakter, chyba że ustawa stanowi inaczej,
d) nie wstępuje w żadne stosunki prawne, których podmiotem było przedsiębiorstwo państwowe, bez względu na ich charakter.

3.    W wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego powstaje:
a) wyłącznie jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub jednoosobowa spółka akcyjna,
b) jednoosobowa spółka prawa handlowego,
c) wyłącznie jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
d) wyłącznie jednoosobowa spółka akcyjna.

4.    Prywatyzacją, w rozumieniu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, nie jest:
a) obejmowanie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowych spółek Skarbu Państwa powstałych w wyniku komercjalizacji przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub inne niż państwowe osoby prawne w rozumieniu
ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa,
b) obejmowanie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowych spółek Skarbu Państwa powstałych w wyniku komercjalizacji przez inne spółki prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa,
c) obejmowanie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowych spółek Skarbu Państwa powstałych w wyniku komercjalizacji przez państwowe osoby prawne,
d) rozporządzenie wszystkimi składnikami przedsiębiorstwa spółki powstałej w wyniku komercjalizacji przez wniesienie do spółki.

5.    Prywatyzacja, w rozumieniu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, polega na:
a) zbywaniu należących do Skarbu Państwa akcji/udziałów w spółkach powstałych w drodze komercjalizacji,
b) zbywaniu należących do Skarbu Państwa akcji/udziałów w spółkach powstałych na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych,
c) rozporządzaniu wszystkimi składnikami przedsiębiorstwa spółki powstałej w wyniku komercjalizacji przez wniesienie do spółki,
d) rozporządzaniu wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi przedsiębiorstwa państwowego przez wniesienie przedsiębiorstwa do spółki.

6.    Lista przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa ustalana jest:
a) w drodze odrębnej ustawy,
b) w drodze zarządzenia Ministra Skarbu Państwa,
c) w drodze rozporządzenia Rady Ministrów,
d) w drodze rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa.

7.    Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa wymaga zgody:
a) Prezesa Rady Ministrów,
b) Ministra Skarbu Państwa,
c) Ministra Rozwoju,
d) Rady Ministrów.

8.    Oświadczenia woli składane spółce przez Skarb Państwa wymagają:
a) formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności,
b) formy pisemnej pod rygorem nieważności,
c) formy pisemnej dla celów dowodowych,
d) nie wymagają żadnej szczególnej formy.

9.    Rada nadzorcza jednoosobowej spółki Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa:
a) nie może liczyć więcej niż 5 osób,
b) nie może liczyć więcej niż 7 osób,
c) nie może liczyć więcej niż 9 osób,
d) nie może liczyć więcej niż 11 osób.

10.    Rady nadzorcze jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa powoływane są:
a) przez walne zgromadzenie/zgromadzenie wspólników po zasięgnięciu opinii Ministra Skarbu Państwa,
b) przez walne zgromadzenie/zgromadzenie wspólników po zasięgnięciu opinii ministra właściwego ze względu na przedmiot działania spółki,
c) przez walne zgromadzenie/zgromadzenie wspólników po zasięgnięciu opinii Rady Ministrów,
d) przez walne zgromadzenie/zgromadzenie wspólników po zasięgnięciu opinii Ministra Rozwoju.

11.    Członkowie rad nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa powoływane są spośród osób, które:
a) złożyły egzamin, o którym mowa w przepisach ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, chyba że zostały zwolnione z tego obowiązku,
b) złożyły egzamin, o którym mowa w przepisach ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji lub zobowiązały się do jego złożenia w terminie roku od dnia ich powołania,
c) złożyły egzamin, o którym mowa w przepisach ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji lub zobowiązały się do jego złożenia w terminie dwóch lat od dnia ich powołania,
d) złożyły egzamin, o którym mowa w przepisach ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji lub zobowiązały się do jego złożenia w terminie trzech lat od dnia ich powołania.

12.    Zarząd w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa może być powoływany przez:
a) wyłącznie radę nadzorczą,
b) Ministra Rozwoju,
c) Radę Ministrów,
d) walne zgromadzenie.

13.    Uprawnionymi pracownikami, w rozumieniu przepisów ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, są:
a) osoby, które po przepracowaniu pięciu lat w przedsiębiorstwie państwowym podlegającym prywatyzacji oraz jego poprzedniku, zostały przejęte przez inne zakłady pracy w trybie art. 23(1) Kodeksu pracy,
b) osoby, które po przepracowaniu siedmiu lat w przedsiębiorstwie państwowym podlegającym prywatyzacji oraz jego poprzedniku, zostały przejęte przez inne zakłady pracy w trybie art. 23(1) Kodeksu pracy,
c) osoby, które po przepracowaniu dziesięciu lat w przedsiębiorstwie państwowym podlegającym prywatyzacji oraz jego poprzedniku, zostały przejęte przez inne zakłady pracy w trybie art. 23(1) Kodeksu pracy,
d) osoby, które po przepracowaniu co najmniej dwunastu lat w przedsiębiorstwie państwowym podlegającym
prywatyzacji oraz jego poprzedniku, zostały przejęte przez inne zakłady pracy w trybie art. 23(1) Kodeksu pracy.

14.    Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przebieg procesów prywatyzacyjnych, prowadzonych na podstawie przepisów dotyczących prywatyzacji pośredniej i prywatyzacji bezpośredniej:
a) jest jawny,
b) jest jawny, chyba że Minister Skarbu Państwa postanowi inaczej,
c) jest tajny,
d) jest jawny, chyba że Rada Ministrów postanowi inaczej.

15.    Wzór karty prywatyzacji, o której mowa w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji, określa:
a) Rada Ministrów w drodze rozporządzenia,
b) Minister Skarbu Państwa w drodze rozporządzenia,
c) Minister Skarbu Państwa w drodze zarządzenia,
d) odrębna ustawa.

16.    Kartę prywatyzacji, o której mowa w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji:
a) prowadzi się od momentu rozpoczęcia procesu prywatyzacji,
b) zakłada się po zakończonym procesie prywatyzacji,
c) udostępnia się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa,
d) publikuje się dopiero po zakończeniu procesu prywatyzacji.

17.    Negocjacje podjęte na podstawie publicznego zaproszenia, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji:
a) są jawne,
b) mają charakter poufny jedynie do czasu ich zakończenia,
c) mają charakter poufny,
d) są jawne, chyba że Minister Skarbu Państwa postanowi inaczej.

18.    Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji umowy zawarte w trybie oferty ogłoszonej publicznie:
a) nie są jawne,
b) nie podlegają udostępnianiu,
c) są jawne,
d) podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

19.    Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego dokonuje:
a) Minister Rozwoju,
b) Rada Ministrów,
c) wojewoda,
d) minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.

20.    Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, komercjalizacji może podlegać:
a) każde przedsiębiorstwo państwowe bez ograniczeń,
b) przedsiębiorstwo państwowe wykonujące działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego,
c) przedsiębiorstwo państwowe, w stosunku do którego zostało wydane zarządzenie prywatyzacji bezpośredniej,
d) przedsiębiorstwo państwowe, w stosunku do którego toczyło się postępowanie restrukturyzacyjne – po
uprawomocnieniu się układu.

21.    Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji komercjalizacji nie może podlegać przedsiębiorstwo państwowe:
a) postawione w stan likwidacji,
b) w stosunku do którego wydane zostało zarządzenie o prywatyzacji bezpośredniej,
c) postawione w stan upadłości,
d) wykonujące działalność gospodarczą związaną z przemysłem ciężkim.

22.    Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji komercjalizacja przedsiębiorstwa państwowego może zostać dokonana:
a) z inicjatywy Rady Ministrów,
b) na wniosek organu założycielskiego,
c) na wniosek dyrektora przedsiębiorstwa państwowego i rady pracowniczej,
d) z własnej inicjatywy ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

23.    Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji komercjalizacja przedsiębiorstwa państwowego w celu komunalizacji:
a) nie jest możliwa,
b) jest możliwa na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze której znajduje się
siedziba tego przedsiębiorstwa, na podstawie uchwały tego organu,
c) jest możliwa na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze której znajduje się
siedziba tego przedsiębiorstwa, na podstawie uchwały organu stanowiącego tej jednostki,
d) jest możliwa na wniosek organu wykonawczego każdej jednostki samorządu terytorialnego.

24.    Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji nieodpłatne zbycie przez Skarb Państwa części lub wszystkich akcji/udziałów Skarbu Państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego może dotyczyć:
a) wyłącznie spółki powstałej w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego,
b) spółki powstałej w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego,
c) spółki powstałej przez wniesienie przedsiębiorstwa do spółki zgodnie z art. 49 ustawy komercjalizacji i prywatyzacji,
d) spółki powstałej na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych.

25.    Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji nieodpłatne zbycie przez Skarb Państwa części lub wszystkich akcji/udziałów Skarbu Państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego jest możliwe, o ile zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) spółka nie jest wpisana na listę spółek o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa,
b) spółka wykonuje działalność gospodarczą na obszarze składającej wniosek jednostki samorządu terytorialnego lub na obszarze sąsiadującej jednostki samorządu terytorialnego,
c) przedmiot działalności spółki jest związany z realizacją zadań własnych tej jednostki,
d) spółka wykonuje działalność gospodarczą na obszarze składającej wniosek jednostki samorządu terytorialnego.

26.    Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji nieodpłatne zbycie przez Skarb Państwa części lub wszystkich akcji/udziałów Skarbu Państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego:
a) następuje na podstawie decyzji Ministra Skarbu Państwa,
b) jest jawne,
c) następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej,
d) jest zbyciem na podstawie decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

27.    Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji w przypadku nieodpłatnego zbycia akcji/udziałów posiadanych przez jednostkę samorządu terytorialnego na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego, kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w zakresie ich zbywania wykonuje:
a) Rada Ministrów,
b) wojewoda,
c) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego,
d) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.

28.    Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji w przypadku sprzedaży przez jednostkę samorządu terytorialnego akcji/udziałów nabytych nieodpłatnie zgodnie z przepisami tej ustawy:
a) wszystkie uzyskane przychody jednostka samorządu terytorialnego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa,
b) 15% przychodów ze sprzedaży jednostka samorządu terytorialnego przekazuje na Fundusz Reprywatyzacji,
c) 2% przychodów ze sprzedaży jednostka samorządu terytorialnego przekazuje na Fundusz Skarbu Państwa,
d) 2% przychodów ze sprzedaży jednostka samorządu terytorialnego przekazuje na Fundusz Nauki i Technologii Polskiej.

29.    Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji do spółki powstałej w wyniku komercjalizacji:
a) stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych bez ograniczeń,
b) stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych, o ile ustawa nie stanowi inaczej,
c) nie stosuje się przepisów kodeksu spółek handlowych w zakresie dotyczącym umorzenia przymusowego,
d) nie stosuje się wymogu formy pisemnej oświadczeń w spółce jednoosobowej, o której mowa w przepisach kodeksu spółek handlowych.

30.    Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji:
a) pracownicy komercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego stają się, z mocy prawa, pracownikami spółki,
b) umowy o pracę pracowników komercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego wygasają,
c) stosunek pracy dyrektora przedsiębiorstwa państwowego oraz pracowników zatrudnionych na podstawie powołania wygasa,
d) dyrektor przedsiębiorstwa państwowego staje się z mocy prawa prezesem pierwszego zarządu spółki powstałej w wyniku komercjalizacji.

31.    Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji kapitałom własnym spółki powstałej w wyniku komercjalizacji odpowiada:
a) wyłącznie fundusz założycielski,
b) suma funduszu założycielskiego, funduszu przedsiębiorstwa i niepodzielonego wyniku finansowego za okres
działalności przedsiębiorstwa przed komercjalizacją,
c) wyłącznie suma funduszu założycielskiego i niepodzielonego wyniku finansowego za okres działalności przedsiębiorstwa przed komercjalizacją ,
d) kwota stanowiąca, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, minimalną wysokość kapitału zakładowego spółki.

32.    Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji w akcie komercjalizacji ustala się:
a) imiona i nazwiska członków organów pierwszej kadencji,
b) statut spółki,
c) osobę upoważnioną do zgłoszenia wniosku o wpisanie spółki do rejestru przedsiębiorców, jeżeli jest to osoba inna niż zarząd,
d) wysokość kapitału zakładowego.

33.    Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji akt komercjalizacji:
a) sporządza minister właściwy do spraw Skarbu Państwa,
b) zastępuje czynności określone w przepisach kodeksu spółek handlowych, poprzedzające złożenie wniosku o wpisanie spółki do rejestru przedsiębiorców,
c) sporządza dyrektor przedsiębiorstwa państwowego,
d) sporządzany jest zawsze w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

34.    Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji wniosek o wpisanie do rejestru przedsiębiorców spółki powstałej w wyniku komercjalizacji do sądu rejestrowego zgłasza:
a) przewodniczący rady nadzorczej,
b) zarząd,
c) prezes zarządu,
d) osoba upoważniona w akcie komercjalizacji.

35.    Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji dniem komercjalizacji jest:
a) dzień złożenia wniosku o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców,
b) pierwszy dzień miesiąca przypadającego po złożeniu wniosku o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców,
c) pierwszy dzień miesiąca przypadającego po wpisaniu spółki do rejestru przedsiębiorców,
d) dzień określony przez sąd rejestrowy w chwili wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców.

36.    Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji:
a) działa rada nadzorcza, chyba że w odniesieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością postanowiono inaczej,
b) w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością można nie ustanawiać rady nadzorczej,
c) pierwsza rada nadzorcza liczy 7 osób,
d) w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zamiast rady nadzorczej prawo kontroli może wykonywać pełnomocnik wspólnika.

37.    Pierwsza rada nadzorcza w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji liczy:
a) 7 osób,
b) 5 osób,
c) 9 osób,
d) taką liczbę osób, jaką określa statut/umowa spółki.

38.    W pierwszej radzie nadzorczej spółki powstałej w wyniku komercjalizacji pracownicy mają :
a) dwóch przedstawicieli,
b) jednego przedstawiciela,
c) 1/3 ogólnej liczby członków rady nadzorczej,
d) 1/5 ogólnej liczby członków rady nadzorczej.

39.    Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, w przypadku ogłoszenia upadłości spółki powstałej w wyniku komercjalizacji, w której Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem uchwałę o zaprzestaniu działania rady nadzorczej i odwołaniu jej członków może podjąć:
a) minister właściwy do spraw Skarbu Państwa,
b) minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, za zgodą Rady Ministrów,
c) walne zgromadzenie/zgromadzenie wspólników,
d) rada nadzorcza.

40.    Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji w czasie, w którym Skarb Państwa pozostaje jedynym akcjonariuszem spółki powstałej w wyniku komercjalizacji:
a) członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje walne zgromadzenie/zgromadzenie wspólników,
b) członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa,
c) dwie piąte składu rady nadzorczej stanowią osoby wybrane przez pracowników albo osoby wybrane w jednej piątej przez pracowników i w jednej piątej przez rolników i rybaków,
d) niedokonanie wyboru przedstawicieli pracowników do składu pierwszej rady nadzorczej nie stanowi przeszkody do wpisania spółki do rejestru przedsiębiorców.

41.    W czasie gdy Skarb Państwa pozostaje jedynym akcjonariuszem spółki, członkowie rady nadzorczej tej spółki nie mogą:
a) pozostawać u przedsiębiorców tworzonych przez tą spółkę w stosunku pracy, z wyjątkiem osób wybranych przez pracowników,
b) posiadać akcji lub udziałów u przedsiębiorców tworzonych przez spółkę, nawet gdy akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym,
c) posiadać akcji lub udziałów u przedsiębiorców tworzonych przez spółkę, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym,
d) być członkami rad nadzorczych spółek utworzonych przez tą spółkę, nawet gdy nie mają one charakteru
konkurencyjnego.

42.    W spółce powstałej w wyniku komercjalizacji, w której Skarb Państwa przestał być jedynym akcjonariuszem, przedstawiciele pracowników albo pracowników i rybaków w radzie nadzorczej:
a) są wybierani w wyborach bezpośrednich i tajnych,
b) są wybierani w wyborach pośrednich i tajnych,
c) są wybierani w wyborach bezpośrednich i jawnych,
d) są wybierani przy zachowaniu zasady powszechności.

43.    Pracownikowi spółki, będącemu członkiem jej rady nadzorczej, spółka:
a) może w każdym czasie wypowiedzieć stosunek pracy,
b) nie może wypowiedzieć stosunku pracy w czasie trwania kadencji,
c) nie może wypowiedzieć stosunku pracy w okresie roku po zakończeniu kadencji,
d) nie może wypowiedzieć stosunku pracy w okresie dwóch lat po zakończeniu kadencji.

44.    Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji osobami wskazanymi przez Skarb Państwa lub inne państwowe osoby prawne do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki powstałej w drodze komercjalizacji nie mogą być osoby:
a) zatrudnione na podstawie umowy o pracę w Ministerstwie Skarbu Państwa,
b) zatrudnione przez partie polityczne na podstawie umowy o pracę,
c) zatrudnione w biurach poselskich i senatorskich na podstawie umowy zlecenia,
d) zatrudnione na podstawie umowy zlecenia w Ministerstwie Skarbu Państwa.

45.    Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, w spółkach powstałych w wyniku komercjalizacji pracownicy:
a) zawsze mają prawo wyboru jednego członka zarządu,
b) mają prawo wyboru dwóch członków zarządu, jeżeli średnioroczne zatrudnienie w spółce wynosi powyżej 300 pracowników,
c) mają prawo wyboru dwóch członków zarządu, jeżeli średnioroczne zatrudnienie w spółce wynosi powyżej 500 pracowników,
d) mają prawo wyboru jednego członka zarządu, jeżeli średnioroczne zatrudnienie w spółce wynosi powyżej 500 pracowników.

46.    Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji sprawowanie zarządu w spółce powstałej w drodze komercjalizacji:
a) może być sprawowane wyłącznie na podstawie umowy o pracę,
b) może być zlecone osobie fizycznej lub osobom fizycznym w drodze umowy,
c) może być zlecone osobie fizycznej w drodze umowy, a zarząd w takim przypadku jest zawsze jednoosobowy,
d) na podstawie zlecenia następuje w drodze konkursu przeprowadzonego przez radę nadzorczą.

47.    Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, w sześcioosobowej radzie nadzorczej spółki powstałej w wyniku komercjalizacji, w której Skarb Państwa przestał być jedynym akcjonariuszem, pracownicy zachowują prawo wyboru:
a) jednego członka,
b) dwóch członków,
c) trzech członków,
d) czterech członków.

48.    Spółka powstała w wyniku komercjalizacji:
a) nie może być jedynym założycielem spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
b) może zawiązać inną spółkę za zgodą walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników, chyba że statut stanowi inaczej,
c) może być jedynym założycielem spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
d) może zawiązać inną spółkę wyłącznie za zgodą rady nadzorczej.

49.    Sprzedaż składników aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji, w której ponad połowa ogólnej liczby akcji/udziałów należy do Skarbu Państwa odbywa się:
a) zawsze w drodze przetargu,
b) w drodze przetargu, chyba że ustawa stanowi inaczej,
c) bez przeprowadzenia przetargu, jeżeli na uprzednio ogłoszony przetarg nie wpłynęła żadna oferta, a cena jest nie niższa niż 2/3 ceny wywoławczej,
d) bez przeprowadzenia przetargu, jeżeli na uprzednio ogłoszony przetarg nie wpłynęła żadna oferta, a cena jest nie niższa niż 3/4 ceny wywoławczej.

50.    Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji na obniżenie ceny sprzedaży, przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji, w której ponad połowa ogólnej liczby akcji/udziałów należy do Skarbu Państwa, składników aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, których cena wywoławcza przekracza równowartość w złotych kwoty 30.000 euro, wymagana jest zgoda:
a) ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa,
b) walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników,
c) rady nadzorczej,
d) Rady Ministrów.

51.    Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego celem powołania członków zarządu jest obligatoryjne:
a) w każdej spółce z udziałem Skarbu Państwa,
b) w jednoosobowej spółce Skarbu Państwa,
c) w spółce, w której ponad połowa akcji/udziałów należy do Skarbu Państwa,
d) wyłącznie w jednoosobowej spółce Skarbu Państwa.

52.    Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji na zawarcie przez spółkę, w której ponad połowa akcji/udziałów należy do Skarbu Państwa, umowy, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu wymagana jest:
a) zgoda rady nadzorczej pod rygorem nieważności czynności prawnej, chyba że statut stanowi inaczej,
b) zgoda rady nadzorczej bez względu na wartość umowy,
c) zgoda rady nadzorczej pod rygorem nieważności czynności prawnej, chyba że wartość umowy nie przekracza
równowartości w złotych kwoty 5.000 euro,
d) zgoda rady nadzorczej pod rygorem nieważności czynności prawnej, chyba że wartość umowy nie przekracza
równowartości w złotych kwoty 15.000 euro.

53.    Zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji wniesienie przedsiębiorstwa do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa:
a) wymaga wydania właściwego zarządzenia przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa,
b) jest możliwe w stosunku do przedsiębiorstwa państwowego, którego fundusze własne są nie niższe niż minimalna wartość kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w przepisach kodeksu spółek handlowych,
c) wymaga wydania rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa,
d) jest możliwe w stosunku do przedsiębiorstwa państwowego, którego wartość aktywów przedsiębiorstwa, ustalona na podstawie ostatniego bilansu zweryfikowanego przez biegłego rewidenta w drodze wyceny przeprowadzonej metodą skorygowanej wartości aktywów netto z uwzględnieniem wartości aktywów pozabilansowych, jest równa co najmniej wartości kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w przepisach kodeksu spółek
handlowych.

54.    Zarządzenie o wniesieniu przedsiębiorstwa do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa:
a) podlega ujawnieniu w rejestrze przedsiębiorców,
b) z dniem jego doręczenia przedsiębiorstwu państwowemu powoduje rozwiązanie dotychczasowych organów tego przedsiębiorstwa,
c) nie podlega zaskarżeniu w trybie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych,
d) podlega zaskarżeniu w trybie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.

55.    Prywatyzacją bezpośrednią, w rozumieniu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, nie jest:
a) wniesienie przedsiębiorstwa do spółki,
b) sprzedaż przedsiębiorstwa,
c) oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania,
d) wniesienie przedsiębiorstwa do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, dokonane w trybie przepisów dotyczących wniesienia przedsiębiorstwa do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa.