ELEMENTY PRAWA PRACY

KLUCZE DO ODPOWIEDZI DOSTĘPNE SĄ W PAKIECIE SZKOLENIOWYM

1.    Stosunek pracy nawiązuje się na podstawie:
a) umowy o pracę,
b) spółdzielczej umowy o pracę,
c) powołania w przypadkach określonych w odrębnych przepisach,
d) mianowania w przypadkach określonych w odrębnych przepisach.

2.    Umowa o pracę na okres próbny może być zawarta na czas:
a) nie dłuższy niż 3 tygodnie,
b) nie dłuższy niż 6 tygodni,
c) nie dłuższy niż 3 miesiące,
d) nie dłuższy niż 6 miesięcy.

3.    Umowę o pracę rozwiązuje się:
a) na mocy porozumienia stron,
b) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
c) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta,
d) z dniem rozliczenia się pracownika z pobranych zaliczek na potrzeby wykonywania obowiązków.

4.    Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony wynosi:
a) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
b) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 1 rok,
c) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 3 lata,
d) 3 miesiące, jeżeli pracownik zatrudniony był u danego pracodawcy krócej niż 3 lata.

5.    Pracownik może wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy w ciągu:
a) 14 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę,
b) 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę,
c) 7 dni po upływie okresu wypowiedzenia,
d) 1 miesiąca od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę.

6.    Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:
a) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
b) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku,
c) niezdolności do pracy pracownika wskutek choroby, trwającej dłużej niż 3 miesiące,
d) usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

7.    Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:
a) jeżeli jest niezdolny do pracy wskutek choroby, dłużej niż 6 miesięcy,
b) jeżeli jest niezdolny do pracy wskutek choroby, dłużej niż 3 miesiące,
c) gdy pracodawca dopuścił się wobec niego ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków,
d) jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na jego zdrowie, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.

8.    Stosunek pracy wygasa:
a) z dniem śmierci pracownika,
b) z upływem 6 miesięcy nieobecności pracownika z powodu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą,
c) z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania, chyba że pracodawca rozwiązał wcześniej bez wypowiedzenia umowę o pracę z winy pracownika,
d) z upływem 1 miesiąca usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą.

9.    Pracownikowi, który otrzymał świadectwo pracy przysługuje:
a) prawo wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa,
b) prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem sprostowania świadectwa pracy,
c) roszczenie o naprawienie szkody przez pracodawcę wskutek wydania niewłaściwego świadectwa pracy lub nie wydania świadectwa w terminie,
d) usunięcia z treści świadectwa pracy informacji o podstawie prawnej rozwiązania umowy.
 
10.    Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie:
a) umowy o pracę,
b) powołania,
c) mianowania,
d) umowy o dzieło.

11.    Oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony:
a) powinno nastąpić na piśmie,
b) powinno zawierać wskazanie przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie,
c) powinno zawierać pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania się do sądu,
d) powinno określać obowiązki, z których pracownik musi się wywiązać przed upływem okresu wypowiedzenia.

12.    Pracownikom zarządzającym w imieniu pracodawcy zakładem pracy, za pracę w godzinach nadliczbowych:
a) przysługuje dodatek w wysokości 50 % wynagrodzenia,
b) przysługuje wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę, ale nie przysługuje dodatek z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych,
c) przysługuje dodatek w wysokości 50 % wynagrodzenia, jeżeli praca w godzinach nadliczbowych przypadała w niedzielę lub święto,
d) nie przysługuje ani wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę, ani dodatek z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.

13.    Wymiar urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym:
a) jest niezależny od okresu zatrudnienia i zawsze wynosi 26 dni,
b) zależy od okresu zatrudnienia u pracodawcy, który w danym momencie udziela pracownikowi urlopu,
c) zależy od łącznego okresu zatrudnienia u pracodawcy, który w danym momencie udziela pracownikowi urlopu oraz poprzednich okresów zatrudnienia pracownika, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy,
d) zależy od łącznego okresu zatrudnienia u pracodawcy, który w danym momencie udziela pracownikowi urlopu oraz poprzednich okresów zatrudnienia pracownika, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy, chyba, że strony w umowie o prace postanowią, iż wymiar urlopu ustala się wyłącznie przy uwzględnieniu okresu zatrudnienia w ramach łączącego ich stosunku pracy.

14.    Pracownik, któremu nie powierzono mienia z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych wyrządził pracodawcy szkodę:
a) jeżeli pracownik wyrządził szkodę umyślnie – zobowiązany jest do jej naprawienia w pełnej wysokości,
b) jeżeli szkoda powstała w wyniku nieumyślnego działania pracownika – ponosi odpowiedzialność za szkodę tylko w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę,
c) jeżeli szkoda powstała w wyniku nieumyślnego działania pracownika – odszkodowanie nie może przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody,
d) jeżeli szkoda powstała w wyniku nieumyślnego działania pracownika – odszkodowanie nie może przewyższać kwoty dwumiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.

15.    Pracownik, któremu pracodawca powierzył mienie z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się odpowiada za szkodę wyrządzoną w tym mieniu:
a) w pełnej wysokości zarówno wtedy, gdy szkodę wyrządził z winy umyślnej, jak i nieumyślnej,
b) w pełnej wysokości, gdy szkodzę wyrządził z winy umyślnej, a do wysokości poniesionej przez pracodawcę starty, gdy szkodę wyrządził z winy nieumyślnej,
c) do wysokości poniesionej przez pracodawcy straty, zarówno wtedy gdy szkodę wyrządził z winy umyślnej, jak i nieumyślnej,
d) jeżeli szkoda powstała w wyniku nieumyślnego działania pracownika odszkodowanie nie może przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.

16.    Wskaż zdanie/zdania prawdziwe:
a) pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia, ani przenieść tego prawa na inną osobę, ale może zrzec się prawa do urlopu wypoczynkowego,
b) pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia, ale może przenieść to prawo na inną osobę,
c) pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia, ani przenieść tego prawa na inną osobę,
d) pracownik może zrzec się prawa do wynagrodzenia.

17.    W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca:
a) zobowiązany jest wydać pracownikowi świadectwo pracy niezwłocznie,
b) zobowiązany jest wydać pracownikowi świadectwo pracy w terminie 14 dni,
c) nie może uzależnić wydania świadectwa pracy od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą,
d) może uzależnić wydanie świadectwa pracy od zakończenia zadań zleconych w ramach stosunku pracy.

18.    Regulaminu pracy nie wprowadza się:
a) gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 5 pracowników,
b) gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników,
c) gdy organizację i porządek w procesie pracy oraz prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników uregulowane są w układzie zbiorowym pracy,
d) w razie nieuzgodnienia przez zakładową organizację związkową treści regulaminu.

19.    Roszczenia pracownika wobec pracodawcy ze stosunku pracy:
a) ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym stały się wymagalne,
b) ulegają przedawnieniu z upływem 2 lat od dnia, w którym stały się wymagalne,
c) ulegają przedawnieniu z upływem 1 roku od dnia, w którym stały się wymagalne,
d) nie przedawniają się.

20.    Spór zbiorowy pomiędzy pracownikami spółki, reprezentowanymi w tym sporze przez związek zawodowy, a pracodawcą, może dotyczyć:
a) praw i wolności związkowych pracowników,
b) warunków pracy pracowników,
c) świadczeń socjalnych,
d) poparcia indywidualnych żądań pracowniczych, jeżeli ich rozstrzygnięcie jest możliwe w postępowaniu przed organem rozstrzygającym spory o roszczenia pracowników.

21.    Zakładowa organizacja związkowa może:
a) zajmować stanowisko w indywidualnych sprawach pracowniczych,
b) sprawować kontrolę nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
c) zajmować się warunkami życia emerytów i rencistów,
d) zajmować stanowisko wobec pracodawcy i organu samorządu załogi w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw pracowników.

22.    Związek zawodowy:
a) nabywa osobowość prawną z dniem zarejestrowania,
b) nabywa osobowość prawną z dniem podjęcia uchwały o utworzeniu związku zawodowego,
c) podlega obowiązkowi rejestracji w Rejestrze Związków Zawodowych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw pracy,
d) podlega obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

23.    Układ zbiorowy pracy rozwiązuje się:
a) z upływem okresu, na który został zawarty,
b) na podstawie zgodnego oświadczenia stron układu,
c) z chwilą wszczęcia sporu zbiorowego,
d) z dniem wykreślenia z rejestru przedsiębiorstwa państwowego podlegającego prywatyzacji bezpośredniej.

24.    Zakładowy układ zbiorowy pracy:
a) podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
b) podlega wpisowi do rejestru prowadzonego dla układów zakładowych przez ministra właściwego do spraw pracy,
c) podlega wpisowi do rejestru prowadzonego dla układów zakładowych przez właściwego okręgowego inspektora pracy,
d) nie podlega wpisowi do żadnego rejestru.

25.    Strajk zakładowy ogłasza:
a) pracodawca na pisemny wniosek zakładowej organizacji związkowej,
b) pracodawca, jeżeli mediacje lub arbitraż nie zakończyły się zawarciem porozumienia z organizacją związkową,
c) organizacja związkowa po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50 % pracowników zakładu pracy,
d) organizacja związkowa po uprzednim przeprowadzeniu strajku ostrzegawczego i pod warunkiem, że powiadomi okręgowego inspektora pracy o zamiarze rozpoczęcia strajku.

26.    Pracownik, który bierze udział w strajku zorganizowanym zgodnie z przepisami prawa:
a) narusza obowiązki pracownicze,
b) dopuszcza się wykroczenia sankcjonowanego karą grzywny,
c) zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia,
d) zachowuje prawo do wynagrodzenia za okres przerwy w wykonywaniu pracy spowodowanym strajkiem.


27.    Umowa o zakazie konkurencji zobowiązująca pracownika do niepodejmowania działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy zawierana na podstawie Kodeksu pracy:
a) może być zawarta tylko w przypadkach wskazanych w Kodeksie pracy,
b) wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności,
c) nie może wyłączyć prawa pracownika do odszkodowania należnego mu z tytułu stosowania się przez pracownika do zakazu konkurencji,
d) może być zawarta na czas nieokreślony.

28.    zamiarze przeprowadzenia grupowego zwolnienia, o którym mowa w ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca jest obowiązany zawiadomić:
a) Państwową Inspekcję Pracy,
b) zakładową organizację związkową, działającą u tego pracodawcy,
c) właściwy powiatowy urząd pracy,
d) przedstawicieli pracowników wyłonionym w trybie przyjętym u danego pracodawcy, jeżeli u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe.


29.    Prawo tworzenia związków zawodowych przysługuje:
a) pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę,
b) pracownikom zatrudnionym na podstawie mianowania,
c) osobom wykonującym pracę zarobkową na innej podstawie,
d) osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej, jeżeli nie są pracodawcami.

30.    Utworzenie związku zawodowego następuje:
a) z mocy uchwały o jego utworzeniu podjętej przez co najmniej 10 osób uprawnionych do tworzenia związków
zawodowych,
b) z mocy uchwały komitetu założycielskiego podjętej za zgodą pracodawcy przez co najmniej 7 osób uprawnionych do tworzenia związków zawodowych,
c) na podstawie porozumienia co najmniej 50 pracowników spółki uprawnionych do tworzenia związków zawodowych,
d) na podstawie statutu, uchwalonego przez co najmniej 3 osoby uprawnione do tworzenia związków zawodowych, zatwierdzonego przez radę nadzorczą.

31.    Zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji rady pracownicze tworzy się:
a) u pracodawców wykonujących działalność gospodarczą zatrudniających co najmniej 200 pracowników,
b) u pracodawców wykonujących działalność gospodarczą zatrudniających nie mniej niż 50 pracowników,
c) u pracodawców wykonujących działalność gospodarczą zatrudniających do 50 pracowników,
d) w przedsiębiorstwach państwowych, w których tworzony jest samorząd załogi przedsiębiorstwa.

32.    Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na czas kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej:
a) przysługuje dowolnej liczbie pracowników zasiadających w zarządzie, gdy związek liczy ponad 500 członków
zatrudnionych w zakładzie pracy,
b) przysługuje częściowo jednemu pracownikowi w miesięcznym wymiarze godzin równym liczbie członków
zatrudnionych w zakładzie pracy, gdy ich liczba jest mniejsza niż 150,
c) udzielone jest z zachowaniem prawa do wynagrodzenia lub bezpłatnie,
d) przysługuje dwóm pracownikom, gdy związek liczy od 501 do 1000 członków zatrudnionych w zakładzie pracy.