ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO

KLUCZE DO ODPOWIEDZI DOSTĘPNE SĄ W PAKIECIE SZKOLENIOWYM


1.    Według kodeksu cywilnego osobami prawnymi są:
a) spółki cywilne,
b) Skarb Państwa,
c) przedsiębiorstwa państwowe i państwowe szkoły wyższe,
d) jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną.


2.    Oferta jest to:
a) wiążąca propozycja zawarcia umowy, określająca jej istotne postanowienia,
b) ogłoszenie o terminie aukcji,
c) ogłoszenie o terminie przetargu,
d) zaproszenie do rozpoczęcia rokowań.


3.    Ograniczoną zdolność do czynności prawnych:
a) mają małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście,
b) mają osoby ubezwłasnowolnione częściowo,
c) posiada jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, w zakresie czynności prawnych, których stroną jest Skarbu  
   Państwa,
d) osiąga się z chwilą uzyskania pełnoletniości.


4.    Jeżeli dłużnik jest zobowiązany do świadczenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a jakość rzeczy nie jest oznaczona przez właściwe przepisy lub przez czynność prawną ani nie wynika z okoliczności, dłużnik powinien świadczyć:
a) rzeczy jak najwyższej jakości,
b) sam określa jaka powinna być ich jakość,
c) może to być gorsza jakość bo nie została nigdzie określona,
d) rzeczy średniej jakości.


5.    Przez umowę zlecenia:
a) przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności dla dającego zlecenie,
b) przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a dający zlecenie do zapłaty   
    wynagrodzenia,
c) każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do
    przeniesienia własności innej rzeczy,
d) przyjmujący zlecenie zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do  
     kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie, lecz w imieniu własnym.


6.    Ogólna formuła zastrzegająca, że własność nieruchomości nie może być przeniesiona pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu dotyczy:
a) przeniesienia własności w trybie umowy sprzedaży,
b) zamiany,
c) darowizny,
d) najmu.


7.    Prawo własności budynku przechodzi na nabywcę z chwilą:
a) zapłaty ceny,
b) zawarcia umowy w formie określonej przepisami,
c) wpisu nabywcy jako właściciela do księgi wieczystej,
d) objęcia domu w posiadanie.


8.    W wypadku podziału nieruchomości obciążonej służebnością gruntową:
a) służebnością zostaje obciążona nieruchomość, co do której ogranicza się wykonywanie służebności,
b) służebność utrzymuje się w mocy na każdej z nieruchomości utworzonych przez podział,
c) w wyniku podziału następuje zwolnienie powstałych części ze służebności,
d) służebność gruntowa wygasa.


9.    W razie zawarcia umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej zabudowanej, położone na niej budynki:
a) zostają również oddane w użytkowanie wieczyste,
b) stają się własnością użytkownika wieczystego,
c) stanowią nadal własność właściciela gruntu,
d) przechodzą na własność użytkownika wieczystego z mocy prawa po upływie 3 lat od dnia zawarcia umowy.


10.    Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest forma aktu notarialnego, to pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone:
a) w formie pisemnej zwykłej,
b) w formie pisemnej kwalifikowanej w postaci aktu notarialnego,
c) w formie pisemnej z urzędowym poświadczeniem daty,
d) w formie pisemnej z urzędowym poświadczeniem podpisu.


11.    Organ osoby prawnej:
a) to zawsze osoby fizyczne,
b) może być jednoosobowy, jak i wieloosobowy,
c) musi być powołany na podstawie ustawy lub zgodnie ze statutem osoby prawnej,
d) można dowolnie kształtować organy osoby prawnej i ich skład.


12.    Służebność gruntowa to:
a) umowa o dzieło,
b) umowa o usługę,
c) umowa nienazwana,
d) uprawnienie do korzystania z cudzej nieruchomości.


13.    Zdolność prawną ma:
a) każdy człowiek,
b) ubezwłasnowolniony całkowicie,
c) dziecko,
d) ubezwłasnowolniony częściowo.


14.    Osobowość prawną uzyskuje się z chwilą:
a) wpisu do właściwego rejestru,
b) uzyskania pełnoletności,
c) rozpoczęcia działalności gospodarczej,
d) urodzenia.


15.    Umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się na:
a) ustawie,
b) oświadczeniu reprezentowanego,
c) zapisach specjalnego rejestru,
d) ustalonym zwyczaju.


16.    Pełną zdolność do czynności prawnych:
a) nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletniości,
b) mogą mieć osoby, które nie ukończyły lat trzynastu,
c) mogą mieć osoby ubezwłasnowolnione całkowicie,
d) posiada osoba pełnoletnia, która nie została ubezwłasnowolniona, choćby nawet była psychicznie chora.


17.    Zdolność do czynności prawnych:
a) może być pełna lub ograniczona,
b) jest zdolnością do bycia podmiotem praw i obowiązków w sferze prawa cywilnego,
c) jest zdolnością do nabywania praw lub zaciągania zobowiązań we własnym imieniu i na własny rachunek,
d) jest zdolnością do bycia stroną w postępowaniu sądowym.

18.    Dobrami osobistymi są:
a) zdrowie, wolność,
b) nazwisko lub pseudonim,
c) twórczość artystyczna,
d) własność rzeczy.


19.    Osoba prawna może działać przez:
a) właścicieli,
b) swoje organy,
c) kuratora,
d) pełnomocnika.


20.    W skład przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego wchodzą:
a) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
b) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości,
c) pracownicy,
d) patenty i inne prawa własności przemysłowej.


21.    Do ustanowienia użytkowania na przedsiębiorstwie wymagana jest forma:
a) pisemna,
b) akt notarialny,
c) pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi,
d) nie jest wymagana żadna forma szczególna.


22.    Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie – adresatowi, uważa się za złożone:
a) z chwilą jego podpisania,
b) z chwilą doręczenia do adresata w taki sposób, że mógł się z nim zapoznać,
c) z chwilą zapoznania się adresata z tym oświadczeniem,
d) z chwilą pokwitowania przez adresata jego otrzymania.

23.    Do ustanowienia pełnomocnictwa do zbycia własności nieruchomości wymagana jest forma:
a) ustna,
b) pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi,
c) aktu notarialnego,
d) pisemna z datą pewną.

24.    Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, zawarcie umowy w wyniku aukcji następuje:
a) gdy inny uczestnik aukcji złożył ofertę korzystniejszą,
b) jeżeli przetarg zostanie zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert,
c) gdy upłynął wyznaczony termin,
d) z chwilą udzielenia przybicia.


25.    Częścią składową rzeczy jest:
a) wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez  
    uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego,
b) przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku,
c) silnik w samochodzie,
d) rzeczy ruchome w razie ich pomieszania.


26.    Pożytkami cywilnymi rzeczy są:
a) jej płody i inne odłączone od niej części składowe,
b) zboże, owoce, przychówek zwierząt hodowlanych,
c) dochody, które rzecz przynosi na podstawie stosunku prawnego,
d) odłączone od gruntu glina, torf, próchnica, piasek, pospółka.

27.    Nieważne jest oświadczenie woli:
a) złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli.
b) złożone przez osobę chorą psychicznie,
c) złożone przez osobę z niedorozwojem umysłowym,
d) złożone przez osobę pod silnym wpływem alkoholu.


28.    Domniemywa się, że wkłady wspólników w spółce cywilnej:
a) mają różną wartość w zależności od tego, czy są to nieruchomości czy tez ruchomości,
b) mają jednakową wartość,
c) jeśli polegają jedynie na świadczeniu usług, są niżej wyceniane,
d) ich wartość zależy od momentu, w jakim zostały wniesione.


29.    Umowa spółki cywilnej powinna być:
a) stwierdzona pismem,
b) może być zawarta ustnie,
c) powinna być zawarta w formie aktu notarialnego,
d) powinna być zawarta w formie pisemnej z datą pewną.


30.    W czasie trwania spółki cywilnej:
a) wspólnik nie może domagać się podziału wspólnego majątku wspólników,
b) wierzyciel wspólnika nie może żądać zaspokojenia z jego udziału we wspólnym majątku wspólników ani z  
     udziału w poszczególnych składnikach tego majątku,
c) wspólnik nie może żądać podziału i wypłaty zysków, z wyjątkiem przypadku, gdy umowa spółki została  
     zawarta na czas dłuższy,
d) nie można zmienić umowy spółki.


31.    Najem zawarty na czas dłuższy niż lat dziesięć poczytuje się po upływie tego terminu:
a) za zawarty na czas nieoznaczony,
b) że umowa uległa rozwiązaniu,
c) że żadna ze stron nie może go wypowiedzieć,
d) strony mogą wypowiedzieć umowę z zachowaniem półrocznych terminów wypowiedzenia.

32.    Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, przez określenie daty pewnej stwierdza się, że:
a) dany dokument został w tym dniu sporządzony,
b) dany dokument istniał w tym dniu,
c) dany dokument został w tym dniu okazany zainteresowanym osobom,
d) dany dokument nabył mocy prawnej.


33.    Osoba prawna to:
a) jednostka organizacyjna utworzona przez państwo,
b) jednostka organizacyjna, której przepisy ustawy przyznały osobowość prawną,
c) podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą,
d) Skarb Państwa.


34.    W razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności:
a) wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na osobie,
b) uzależniają zawarcie umowy od przyrzeczenia przez konsumenta zawierania w przyszłości dalszych umów
    podobnego rodzaju,
c) przyznają tylko kontrahentowi konsumenta uprawnienie do stwierdzania zgodności świadczenia z umową,
d) przewidują postanowienia, z którymi konsument nie miał możliwości zapoznać się przed zawarciem umowy,

35.    Przedawnienie roszczenia oznacza, że:
a) nie może być złożone w sądzie powództwo o dochodzenie tego roszczenia,
b) sąd oddali złożone w tej sprawie powództwo, o ile pozwany zgłosi zarzut przedawnienia,
c) roszczenie to wygasa,
d) roszczenie to wygaśnie w ciągu roku od złożenia zarzutu przedawnienia.


36.    Wraz z wygaśnięciem użytkowania wieczystego wygasają z mocy prawa ustanowione na nim:
a) użytkowanie,
b) hipoteka,
c) dzierżawa,
d) prawa i roszczenia ujawnione w księdze wieczystej.

37.    Indos jest pisemnym oświadczeniem umieszczonym na papierze wartościowym na zlecenie i zawierającym co najmniej:
a) oznaczenie zbywcy,
b) datę urodzenia zbywcy,
c) adres zbywcy,
d) podpis zbywcy.


38.    Umowa leasingu powinna być zawarta:
a) w formie aktu notarialnego,
b) na piśmie pod rygorem nieważności,
c) na piśmie z datą pewną,
d) ustnie.

39.    Prokura:
a) jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru
przedsiębiorców,
b) jest umocowaniem do reprezentowania wspólnika,
c) obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem  
     przedsiębiorstwa,
d) może być na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego ograniczona ze skutkiem wobec osób trzecich.

40.    Firma osoby prawnej:
a) to jej nazwa,
b) zawiera określenie formy prawnej osoby prawnej,
c) może wskazywać na przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz inne określenia dowolnie obrane,
d) może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy.
41.    Zgodnie z Kodeksem cywilnym, państwowe osoby prawne:
a) nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Skarbu Państwa,
b) ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania Skarbu Państwa,
c) ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania Skarbu Państwa, o ile przepis szczególny tak stanowi,
d) ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania Skarbu Państwa do wysokości środków publicznych uzyskanych  
    od Skarbu Państwa w ostatnim roku obrotowym.


42.    Jeżeli osoba prawna nie może prowadzić swoich spraw z braku powołanych do tego organów, sąd ustanawia dla niej:
a) opiekuna,
b) pełnomocnika,
c) kuratora,
d) syndyka.


43.    Nieważność czynności prawnej pociąga za sobą:
a) warunek niemożliwy,
b) warunek przeciwny ustawie,
c) warunek przeciwny zasadom współżycia społecznego,
d) jakiekolwiek zastrzeżenie warunku.

44.    Jeżeli ustawa lub oparty na niej statut nie stanowi inaczej, siedzibą osoby prawnej jest:
a) miejscowość, w której ma siedzibę jej oddział,
b) miejscowość, w której ma ona główne zakłady produkcyjne lub magazyny,
c) miejsce zamieszkania osób fizycznych, które wchodzą w skład organu osoby prawnej,
d) miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający.

45.    Kto jako organ osoby prawnej zawarł umowę w jej imieniu nie będąc jej organem albo przekraczając zakres umocowania takiego organu, obowiązany jest:
a) do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy,
b) rozwiązać zawartą umowę,
c) do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku  
    umocowania,
d) odpracować na rzecz osoby prawnej ilość godzin odpowiadającą szkodzie przez nią poniesionej.


46.    Do sprzedaży energii oraz do sprzedaży praw stosuje się odpowiednio:
a) przepisy o dzierżawie rzeczy,
b) przepisy o darowiźnie rzeczy,
c) przepisy o najmie rzeczy,
d) przepisy o sprzedaży rzeczy.


47.    Prokura wygasa:
a) wskutek śmierci przedsiębiorcy,
b) wskutek wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru,
c) ze śmiercią prokurenta,
d) wskutek ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy.

48.    Prokurent:
a) nie może przenieść udzielonej mu prokury na inny podmiot,
b) może samodzielnie ustanawiać dalszych prokurentów,
c) nie ma uprawnień do podejmowania czynności dotyczących wewnętrznych, organizacyjnych spraw  
    przedsiębiorcy,
d) może ustanowić pełnomocnika do poszczególnej czynności lub pewnego rodzaju czynności.49.    Bieg przedawnienia przerywa się:
a) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub  
    egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu      
    dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia,
b) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,
c) przez wszczęcie mediacji,
d) przez wniosek o zabezpieczenie powództwa.


50.    Oferta złożona w postaci elektronicznej:
a) nigdy nie wiąże drugiej strony,
b) zawsze wiąże drugą stronę,
c) wiąże drugą stronę, jeżeli ta niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie,
d) wiąże drugą stronę, jeżeli ta nie odmówi niezwłocznie jej przyjęcia.
 

51.    Pełnomocnictwo ogólne może być udzielone w formie:    
a) aktu notarialnego,
b) pisemnej,
c) tylko w formie pisemnej,
d) tylko w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.


52.    Umowa przedwstępna:
a) wymaga zabezpieczenia w postaci zadatku,
b) jest zobowiązaniem stron do zawarcia umowy przyrzeczonej,
c) musi określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej,
d) nie ma żadnych wymagań co do jej treści.


53.    Ograniczonym prawem rzeczowym nie jest:
a) dzierżawa,
b) najem,
c) zastaw,
d) służebność.


54.    Ograniczone prawo rzeczowe wygasa:
a) jeśli trwa dłużej niż 30 lat,
b) jeżeli przejdzie na właściciela rzeczy obciążonej,
c) jeżeli uprawniony zrzeka się ograniczonego prawa rzeczowego,
d) jeżeli ten, komu prawo takie przysługuje, nabędzie własność rzeczy obciążonej.


55.    Użytkownik:
a) może zakładać w pomieszczeniach nowe urządzenia w takich granicach jak najemca,
b) może założyć w użytkowanym lokalu oświetlenie elektryczne i telefon,
c) obowiązany jest zachować substancję rzeczy,
d) może zmieniać przeznaczenie rzeczy.


56.    W umowie leasingu finansujący:
a) powinien wydać korzystającemu rzecz w takim stanie, w jakim znajdowała się ona w chwili wydania finansującemu przez zbywcę,
b) odpowiada wobec korzystającego za przydatność rzeczy do umówionego użytku,
c) obowiązany jest wydać korzystającemu razem z rzeczą odpis umowy ze zbywcą,
d) odpowiada wobec korzystającego za wszystkie wady rzeczy.


57.    Dzierżawca:
a) ma obowiązek dokonywania napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu dzierżawy w stanie  
     niepogorszonym,
b) bez zgody wydzierżawiającego nie może oddawać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego  
    używania,
c) bez zgody wydzierżawiającego nie może poddzierżawiać przedmiotu dzierżawy,
d) może zmieniać przeznaczenie przedmiotu dzierżawy bez zgody wydzierżawiającego.


58.    Kto bez zlecenia prowadzi cudzą sprawę:

a) powinien stosownie do okoliczności albo oczekiwać jej zlecenia, albo prowadzić sprawę dopóty, dopóki  
    osoba ta nie  będzie mogła sama się nią zająć,
b) powinien działać z korzyścią osoby, której sprawę prowadzi, i zgodnie z jej prawdopodobną wolą,
c) przy prowadzeniu sprawy obowiązany jest zachowywać należytą staranność,
d) może zachować dla siebie wszystko, co przy prowadzeniu sprawy uzyskał dla osoby, której sprawę prowadzi.

59.    Kodeks cywilny nadaje osobowość prawną:
a) państwu,
b) przedsiębiorstwom państwowym,
c) wszystkim państwowym osobom prawnym,
d) Skarbowi Państwa.


60.    W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może:
a) korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa,
b) pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy,
c) rozporządzać rzeczą,
d) posiadać rzecz.


61.    Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, pełnomocnictwo ogólne dla swojej ważności musi być zawarte w formie:
a) notarialnej,
b) pisemnej,
c) ustnej,
d) pisemnej z notarialnie poświadczonymi podpisami.


62.    Pełnomocnik reprezentuje obie strony czynności prawnej:
a) jest to niedopuszczalne,
b) jest to dopuszczalne wyłącznie za zgodą sądu,
c) jest to dopuszczalne pod warunkami określonymi w kodeksie spółek handlowych,
d) jest to dopuszczalne pod warunkami określonymi w kodeksie cywilnym.


63.    Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest:

a) adres, pod którym jest zameldowana,
b) miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu,
c) miejscowość, w której aktualnie przebywa bez zamiaru pozostania w niej,
d) miejscowość, w której posiada nieruchomość.


64.    Zastrzeżenie stron o zadatku w umowie przedwstępnej:
a) stanowi klauzulę umowną,
b) jest konieczne,
c) jest niedozwolone,
d) wynika z woli stron.


65.    Posiadaczem samoistnym rzeczy jest ten, kto nią faktycznie włada jak:
a) użytkownik,
b) właściciel,
c) dzierżawca,
d) najemca.


66.    Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy wynika to:
a) z czynności prawnej,
b) z ustawy,
c) zawsze,
d) z orzeczenia sądu.


67.    Nabywca przedsiębiorstwa:
a) ponosi odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania bez względu na to, czy wiedział o nich w chwili nabycia
    przedsiębiorstwa czy też nie,
b) z zasady jest odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązania związane z prowadzeniem   
    przedsiębiorstwa,
c) nie odpowiada za zobowiązania przedsiębiorstwa jeżeli w chwili nabycia nie wiedział o tych zobowiązaniach,  
    mimo zachowania należytej staranności,
d) nie odpowiada za zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa – tę odpowiedzialność ponosi  
    zbywca przedsiębiorstwa.


68.    Jeżeli w toku negocjacji strona udostępniła informacje z zastrzeżeniem poufności a strony nie postanowiły inaczej, to druga strona:
a) jest obowiązana do nieujawniania i nieprzekazywania ich innym osobom,
b) jest obowiązana do niewykorzystywania tych informacji dla własnych celów,
c) może je wykorzystać dla własnych celów,
d) nie może ich wykorzystać ale może je ujawnić.


69.    W braku odmiennej umowy zlecenie wygasa:
a) wskutek śmierci dającego zlecenie,
b) wskutek utraty przez dającego zlecenie zdolności do czynności prawnych,
c) wskutek śmierci przyjmującego zlecenie,
d) wskutek utraty przez przyjmującego zlecenie pełnej zdolności do czynności prawnych.