SERWIS EDUKACYJNY
DLA PRZYSZŁYCH CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH
Dla kogo polecane jest uzyskanie państwowych uprawnień do zasiadania w radzie nadzorczej?
Egzamin jest głównie przeznaczony dla:
  • kandydatów na członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego,
  • kadry zarządzającej przedsiębiorstwami i urzędami administracji publicznej,
  • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz związków zawodowych,
  •  a także wszystkich osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje i uzyskać państwowe potwierdzenie swojej wiedzy z zakresu prawa cywilnego, upadłościowego, działalności spółek prawa handlowego, rachunkowości i marketingu i tym samym zwiększyć kompetencje na rynku pracy.
 
Jakie są obowiązki członka rady nadzorczej ?
Głównym zadaniem rady nadzorczej jest prowadzenie stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
Nadzór obejmuje całą działalność spółki, czyli nie tylko tę, która realizowana jest przez zarząd. Z kolei stałość nadzoru wyraża się w tym, że jest on wykonywany przez cały rok obrotowy spółki.
 

Jak wygląda egzamin ?

Egzamin odbywa się w Warszawie i składa się z dwóch części. Części testowej i części ustnej. Na części testowej dostajemy test wielokrotnego wyboru składający się z 150 pytań. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 150 minut.  Kandydaci, którzy otrzymają co najmniej 100 punktów dopuszczani są do części ustnej, która odbywa się w ten sam dzień.  Odpowiedzi są wielokrotnego wyboru i co najmniej jedna propozycja odpowiedzi jest prawidłowa. Punkt otrzymujemy za wskazanie wszystkich prawidłowych odpowiedzi w danym pytaniu. Za udzielenie błędnej odpowiedzi - zero punktów.

Na części ustnej kandydat odpowiada na 3-4 pytania przed trzy osobową Komisją.  Podchodzący do egzaminu zazwyczaj obawiają się części ustnej. Mimo to, zdawalność tego etapu egzaminu jest bardzo wysoka i wynosi około 95 %.

Jaki są zarobki w radzie nadzorczej ?
Mediana wynagrodzeń osób zasiadających w radach nadzorczych w 2018 roku wyniosła 47 tys. zł rocznie. 
Zdecydowanie najwięcej zarabiają przewodniczący rad.  Zarobki przewodniczących były o 39 proc. wyższe od wynagrodzeń wiceprzewodniczących i o 54 proc. większe niż płace członków rady nadzorczej.
 
Czy egzamin jest trudny i ile czasu potrzeba na naukę ?
Egzamin nie jest trudny i każdy może się do niego przygotować.  Do egzaminu przygotowywaliśmy wielokrotnie osoby wybrane do rady nadzorczej przez załogę. Osoby te nierzadko całe życie pracowały fizycznie i wcześniej nie miały kontaktu z tematyką występująca na egzaminie. Mimo to potrafiły się przygotować i zdać egzamin z bardzo dobrym wynikiem.
Dla tych którzy nad tym nie przysiądą i nie nauczą się  - egzamin będzie trudny.
Czas potrzeby na przygotowanie do egzaminu jest sprawą indywidualną, zależy m.in. od posiadanej wiedzy i  motywacji do nauki. Średni czas przygotowań oceniam na 6 tygodni dla osoby pracującej i uczącej się po pracy. Zaznaczamy, że jest to średni czas przygotowania. Z naszej oferty korzystały osoby, które zdały egzamin po 3 tygodniach przygotowań, a także osoby, które na przygotowanie do egzaminu potrzebowały 3 miesięcy.
Podczas nauki polecamy technikę zarządzania czasem zwaną Pomodoro. Więcej informacji na stronie: http://reszka.edu.pl/darmowe-materialy/zarzadzanie-czasem-pomodoro.html
 
Polecamy zapoznać się z artykułem "Jak zdać egzamin na członka rady nadzorczej?"
 
Czy są wymogi dotyczące wykształcenia dla osób dopuszczonych do egzaminu lub odbycia kursu stacjonarnego ?
Obecnie nie ma wymogu dotyczącego wykształcenia. Każdy może podejść do egzaminu i uzyskać państwowe potwierdzenie swojej wiedzy w formie dyplomu.
Nie ma także wymogu odbywania jakiegokolwiek kursu.
 
Wymagania dla osób, które są powoływane do rady nadzorczej wymieniamy poniżej.
 
Członkiem rady nadzorczej z ramienia Skarbu Państwa może zostać wyłącznie osoba, która posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek.
Osoba taka musi złożyć egzamin lub spełniać przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
a) posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
b) posiadać tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
c) ukończyć studia Master of Business Administration (MBA),
d) posiadać certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
e) posiadać certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
f) posiadać certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
g) posiadać certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF).
 
Osoby zwolnione z egzaminu (b-g) nie są wpisywanie do bazy osób, które zdały egzamin, nie otrzymują dyplomu ani potwierdzenia. W chwili powołania do rady nadzorczej przedstawiają dokumenty uprawniające do zwolnienia z egzaminu.
 
Jak długo są ważne zdobyte uprawnienia do zasiadania w radzie nadzorczej ?
Uprawnienia są ważne bezterminowo.

Jak często są organizowane egzaminy i jaki jest termin oczekiwania na egzamin ?
Egzaminy są organizowane przeciętnie co 2 tygodnie. Na stronie Ministerstwa Aktywów Państwowych publikowane są terminy najbliższych egzaminów. Znajdziemy tam także kwestionariusz i wniosek
Średni czas oczekiwana na egzamin to 3-4 tygodnie. Najlepiej po wstępnym przygotowaniu , gdy mamy orientacje ile czasu może zająć nam nauka,  zadzwonić, zapytać o wolne terminy i poprosić o rezerwację. Następnie wysłać kwestionariusz wraz z wnioskiem, potwierdzeniem opłaty egzaminacyjnej i kopią dokumentu potwierdzającego wykształcenie.
 
Wyznaczony termin egzaminu i dokonanie wpłaty daje dużą motywację do nauki i dlatego polecamy zapisać się na egzaminu w krótkim okresie od rozpoczecia nauki.
 
Numer telefonu do osoby z Ministerstwa Aktywów Państwowych u której można zapisać się na egzamin: 22 695 85 11, 22 695 89 67.
 
Gdzie odbywają się egzaminy ?
Egzaminy odbywają się w Warszawie,  ul. Krucza 36 / Wspólna 6.
 
Czy pakiet do samodzielnej nauki wraz z możliwością konsultacji, który Państwo oferują na pewno wystarczy, aby skutecznie przygotować się do egzaminu ?
 
Kursy stacjonarne nie są tak dobre jak się reklamują.  
Wśród naszych klientów jest wiele osób, które odbyły kurs stacjonarny, po którym nie czuły się w żadnym stopniu przygotowane do egzaminu i postanowiły skorzystać z naszej oferty.
Odzywają się do nas także takie osoby, które po kursie tradycyjnym podchodzili kilkukrotnie do egzaminu, aż doszły do tego,  że problem leży w prawidłowości odpowiedzi do pytań testowych otrzymanych na szkoleniu. Każdy ośrodek samodzielnie przygotowuje odpowiedzi i mało który przykłada się do tego.
Dzięki ponad 10-letniemu doświadczeniu udało nam się przygotować innowacyjny i efektywny sposób nauki. Skuteczność naszej metody jest  kilkukrotnie wyższa niż tradycyjnych, stacjonarnych kursów, a  zdawalność naszych klientów za pierwszym podejściem wynosi ponad 95 %. Zdawalność za pierwszym podejściem po tradycyjnym kursie stacjonarnym to tylko 20%.
Oferowany przez nas pakiet w zupełności wystarczy w skutecznym przygotowaniu się do egzaminu. Nie ma potrzeby korzystania z innych kursów, bądź literatury.
Jesteśmy pewni, że dzięki naszej ofercie skorzystają Państwo dużo więcej niż z organizowanych kursów stacjonarnych i to za dużo mniejsze pieniądze. Do każdego klienta podchodzimy indywidulanie.


 
Co składa się na Państwa pakiet szkoleniowy przygotowujący do egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych?
 
W naszym pakiecie szkoleniowym znajdziesz wszystko to, co jest potrzebne do skutecznego przygotowania na egzamin.
Ofertę szczegółowo opisaliśmy tutaj.
 
 Jaka jest liczba pytań na części testowej z poszczególnych dziedzin wiedzy?
 
Stosunek pytań na egzaminie testowym:
Kodeks cywilny – 13 pytań
Prawo upadłościowe - naprawcze – 3 pytania
Kodeks spółek handlowych – 35 pytań
Rachunkowość finansowa – 30 pytań
Rachunkowość zarządcza - 5 pytań
Analiza Finansowa – 5 pytań
Restrukturyzacja finansowa – 5 pytań
Wycena wartości firmy – 5 pytań
Konstytucja biznesu – 5 pytań
Prawo antymonopolowe – 2 pytania
Pomoc publiczna – 4 pytania
Komercjalizacja i prywatyzacja – 10 pytań
Prawo Socjalne – 4 pytania
Rynek Kapitałowy – 10 pytania
Ład korporacyjny – 4 pytania
Marketing i zarządzanie / Biznes plan – 10 pytań

 
Ile kosztuje egzamin ?

Opłata egzaminacyjna wynosi 850 zł. W cenie wliczony jest obiad, który serwowany jest po części testowej, podczas oczekiwania na wyniki.
W sytuacji niezdania egzaminu w którejś z dwóch części, można przystąpić do ponownego egzaminu w innym terminie. Wówczas wymagane jest zdanie obu części egzaminu i ponowne wniesienie opłaty egzaminacyjnej.
 
 
Czy można podejść do egzaminu bez odbycia tradycyjnego szkolenia ?

Do egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych mogą przystąpić również osoby, które nie odbyły tradycyjnego szkolenia dla kandydatów na członków rad nadzorczych.
Obecnie około 40 % podchodzących to osoby, które zgłosiły się indywidualnie na egzamin. Wszyscy kandydaci są równo traktowani przez Komisję.
Od kilku lat osoby zasiadające w Komisji Egzaminacyjnej maja zakaz wykładania na kursach stacjonarnych przygotowujących do egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych.
Nie zdarzyło się, aby ktoś odezwał się do nas po egzaminie z przypuszczeniem, iż był potraktowany inaczej niż inne osoby.

W jaki sposób można nabyć pakiet szkoleniowy i jaka jest cena?

Obecna cena za kompleksowy pakiet szkoleniowy wraz z możliwością konsultacji z naszym  trenerem wynosi 899 zł. Koszty wysyłki wliczone. Możliwość zapłaty przelewem bądź przy odbiorze (cena taka sama). Wysyłka w ciągu 24 godzin od zamówienia.

Zamówienia można dokonać poprzez formularz , bądź telefonicznie pod numerem 692 597 337.

Czy można po wniesieniu opłaty egzaminacyjnej przełożyć termin egzaminu lub z niego zrezygnować ?

Wniesiona opłata egzaminacyjna podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z przystąpienia do egzaminu przed terminem zamknięcia listy uczestników egzaminu przeprowadzanego w danym terminie, na wniosek osoby składającej zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu. Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Ministerstwa Aktywów Państwowych. Lista uczestników jest zamykana zazwyczaj na 9 dni przed egzaminem.

Nasze referencje?

Jeśli publikujemy informacje otrzymane od klientów po ich egzaminie, to podpisujemy je tylko z imienia. W przeszłości duża część osób nie chciała aby znajomi/współpracownicy wiedzieli, że mają zdany egzamin.

Zajmuję  się  tym  od  roku 2007 i nie znajdziecie Państwo żadnej negatywnej opinii w  internecie na mój temat.
Mam profil na linkedin http://www.linkedin.com/in/marcin-reszka-3271b782
Mam profil na goldenline: http://www.goldenline.pl/marcin-reszka3
Moja firma na facebooku: http://www.facebook.com/Reszkaedupl

Przygotowuję   także do  egzaminu   na   doradcę inwestycyjnego.  Jest  to najtrudniejszy egzamin  w Polsce.
Moje referencje można przeczytać na stronie: http://reszka.edu.pl/referencje.html
Marcin Reszka - trener i właściel firmy

Kto może być powołany do rady nadzorczej spółki z większościowym udziałem Skarbu Państwa, bez zdawania egzaminu ?
Osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
c) ukończyła studia Master of Business Administration (MBA),
d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
e) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF).

Osoby takie nie są wpisywanie do bazy osób, które zdały egzamin, nie otrzymują dyplomu ani potwierdzenia . W chwili powołania przedstawiają dokumenty uprawniające do zwolnienia z egzaminu.
 
Słowa kluczowe: rada nadzorcza egzamin, rada nadzorcza kurs, kurs do rad nadzorczych, rada nadzorcza, rady nadzorcze, rada nadzorcza szkolenie, członek rady nadzorczej egzamin, kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych, członek rady nadzorczej kurs, doradca inwestycyjny, doradca inwestycyjny kurs, doradca inwestycyjny egzamin, szkoelnie do rad nadzorczych, szkoelnie na doradcę inwestycyjnego, Warszawa, Gdańsk, Toruń, Rzeszów, Wrocław, Kraków, Katowice, Łódź, Szczecin, Poznań, Ministerstwo Aktywów Państwowych
Aktualności
11.09.23Informacja z egzaminu 8 września 2023
Do egzaminu dla kandydatów na członków rady nadzorczej w dniu 8.09.2023 podeszło 12 osób. Do ustnego zakwalifikowały się 3 osoby - w tym co najmniej jedna nasza kursantka, która już do nas napisała po zdanym egzaminie. Gratulujemy! Informacja o pytaniach z ustnego dla naszych kursantów - mail marcin@reszka.edu.pl
Kolejny egzamin już 18 listopada. Teraz jest odpowiedni czas, aby zabrać się za intensywne przygotowania do tego egzaminu.
zobacz więcej
13.07.23Nowe terminy egzaminów
Na stronie Ministerstwa Aktywów Państwowych podano terminy kolejnych egzaminów dla kandydatów na członków rady nadzorczej: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/termin-i-miejsce-przeprowadzenia-egzaminu
zobacz więcej
21.05.23Egzamin 20 maja 2023
20 maja odbył się egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Do egzaminu podeszło 17 osób. Egzamin zdały 3 osoby. Wszystkie osoby, które zdały były naszymi kursantami. Gratulujemy!
zobacz więcej