RESTRUKTURYZACJA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

KLUCZE DO ODPOWIEDZI DOSTĘPNE SĄ W PAKIECIE SZKOLENIOWYM1.    Podstawowy i najbardziej ogólny podział restrukturyzacji wyróżnia między innymi:
a) restrukturyzację zatrudnienia,
b) restrukturyzację naprawczą,
c) restrukturyzację rozwojową,
d) restrukturyzację majątku.


2.    Z punktu widzenia materii restrukturyzacyjnej, czy też obszarów funkcjonalnych objętych restrukturyzacją, wyróżnia się między innymi:
a) restrukturyzację operacyjną,
b) restrukturyzację naprawczą,
c) restrukturyzację finansową,
d) restrukturyzację własnościową.


3.    Restrukturyzacja operacyjna obejmuje między innymi:
a) restrukturyzację zatrudnienia,
b) reorientację rynkową,
c) restrukturyzację długu,
d) zmiany w strukturze kapitałowej.


4.    Restrukturyzacja finansowa obejmuje między innymi:
a) restrukturyzację zatrudnienia,
b) reorientację rynkową,
c) restrukturyzację długu,
d) zmiany w strukturze kapitałowej.


5.    Umorzenie długu z perspektywy dłużnika:
a) nie ma wpływu na wynik finansowy,
b) wpływa na poprawę płynności finansowej,
c) może spowodować zmianę struktury własności,
d) przyczynia się do spadku wartości zobowiązań.


6.    Konwersja długu z perspektywy dłużnika:
a) przyczynia się do spadku wartości zobowiązań,
b) nie wpływa na płynność finansową,
c) może spowodować zmianę struktury własności,
d) powoduje te same skutki finansowe, co umorzenie.

7.    Restrukturyzacja organizacyjna:    
a) jest elementem restrukturyzacji zatrudnienia,
b) często jest pochodną restrukturyzacji finansowej,
c) może przejawiać się decentralizacją i dezintegracją,
d) może polegać na tworzeniu strategicznych jednostek biznesu.


8.    Restrukturyzacja zatrudnienia obejmuje między innymi:
a) dostosowanie struktury organizacyjnej do aktualnych uwarunkowań,
b) przegrupowania bądź przeszeregowania zawodowe,
c) rekonwersję zawodową,
d) przekwalifikowanie.

9.    Do zintegrowanych narzędzi restrukturyzacji można zaliczyć między innymi:
a) reengineering,
b) outsourcing,
c) benchmarking,
d) costs replanning.

10.    Reengineering:
a) jest strategią małych kroków,
b) opiera się na dotychczasowych rozwiązaniach stosowanych w firmie i próbuje je dopasować do nowych uwarunkowań,
c) koncentruje się na stanowiskach pracy, funkcjach i zadaniach,
d) jest zorientowany na procesy realizowane w firmie.


11.    Reengineering:
a) polega na przeprojektowywaniu procesów zachodzących w przedsiębiorstwie,
b) obejmuje wszystkie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,
c) ma na celu osiągnięcie znaczących usprawnień w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa,
d) jest zorientowany na potrzeby i oczekiwania klientów.


12.    Narzędzie restrukturyzacji zwane spin-off:
a) jest stosowane w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo jest zbyt rozbudowane,
b) polega na zintegrowaniu wielu rozproszonych działań w ramach jednej komórki organizacyjnej,
c) polega na wydzieleniu jednostki biznesu,
d) przejawia się powstawaniem struktur dywizjonalnych i holdingowych.


13.    Narzędzie restrukturyzacji zwane lean management:
a) polega na wyprowadzeniu części procesów poza firmę i skoncentrowaniu się na realizowaniu jedynie procesów
kluczowych,
b) jest działaniem ukierunkowanym na dywersyfikację poprzez poszerzenie oferty rynkowej,
c) jest wykorzystywane w sytuacji, gdy firma charakteryzuje się przerostem zatrudnienia,
d) jest wykorzystywane w sytuacji, gdy firma przeinwestowała.


14.    Do sposobów restrukturyzacji aktywów zalicza się między innymi:
a) Split-off,
b) BSC,
c) Equity carve-out,
d) MIRR.

15.    Restrukturyzacja finansowa prowadząca do zmiany struktury kapitałowej może polegać między innymi na:
a) wykupie lewarowanym zwanym w skrócie LBO,
b) wykupie menedżerskim zwanym w skrócie MBO,
c) metodzie zwanej BSC,
d) metodzie zwanej MIRR.


16.    Do form restrukturyzacji finansowej zalicza się między innymi:
a) zmiany w ramach marketing-mix,
b) rekapitalizację wspieraną długiem,
c) wykup akcji przedsiębiorstwa z rynku wspierany długiem,
d) akcjonariat pracowniczy zwany w skrócie ESOP.

17.    Do ekspansywnych form restrukturyzacji finansowej zalicza się między innymi:
a) going-private transactions,
b) dywestycje,
c) joint ventures,
d) fuzje i wrogie przejęcia.


18.    Do form restrukturyzacji finansowej odnoszących się do wydzielenia i sprzedaży przedsiębiorstwa zalicza się między innymi:
a) going-private transactions,
b) dywestycje,
c) joint ventures,
d) equity carve-outs.


19.    Transakcje typu LBO:
a) nazywane są również wykupem prostym lub bezpośrednim,
b) dają potencjalnie wysoki zwrot z zaangażowanego kapitału,
c) polegają na sprzedaży akcji przedsiębiorstwa w zamian za akcje innej spółki,
d) są obarczone wysokim ryzykiem.


20.    Do redukcyjnych strategii restrukturyzacji przedsiębiorstw zalicza się między innymi:
a) dywestycje,
b) fuzje i akwizycje,
c) outsourcing,
d) downsizing.


21.    Restrukturyzacja dostosowawcza:
a) nazywana jest również restrukturyzacją naprawczą bądź regresywną,
b) ukierunkowana jest przede wszystkim na zapobieżenie likwidacji przedsiębiorstwa i przywrócenie mu płynności finansowej,
c) ukierunkowana jest na racjonalizację działań i procesów realizowanych w przedsiębiorstwie,
d) charakteryzuje się podejmowaniem przez przedsiębiorstwo licznych inwestycji finansowych, taki jak fuzje i przejęcia.

22.    Restrukturyzacja rozwojowa:
a) nazywana jest również restrukturyzacją progresywną,
b) charakteryzuje się podejmowaniem działań ukierunkowanych na sprzedaż zbędnych składników majątku i oddłużenie
przedsiębiorstwa,
c) często korzysta z outsourcingu i downsizingu,
d) ukierunkowana jest przede wszystkim na zapewnienie długofalowego rozwoju przedsiębiorstwa.

23.    Restrukturyzacja naprawcza:    
a) nazywana jest również restrukturyzacją dostosowawczą,
b) ukierunkowana jest na przywrócenie przedsiębiorstwu płynności finansowej,
c) charakteryzuje się podejmowaniem przez przedsiębiorstwo nowych sfer działalności i wdrażaniem innowacji
produktowych,
d) często korzysta z outsourcingu i downsizingu.


24.    Lease-back:
a) jest narzędziem restrukturyzacji zatrudnienia,
b) jest narzędziem restrukturyzacji finansowej,
c) poprawia płynność finansową przedsiębiorstwa,
d) wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowego kosztu.25.    Sposobem na zwiększenie kapitału własnego restrukturyzowanego przedsiębiorstwa może być skorzystanie z oferty:
a) venture capital,
b) joint ventures,
c) private equity,
d) due diligence.


26.    Outsourcing wewnętrzny:
a) nazywany jest również lean management,
b) polega na przeniesieniu określonych funkcji i procesów z centrali do jednostek niższego szczebla,
c) jest charakterystyczny dla grup kapitałowych,
d) dotyczy wyłącznie procesów produkcyjnych.


27.    Strategia restrukturyzacji scrap and build:
a) jest relatywnie zachowawcza,
b) polega na systematycznym wprowadzaniu nowych elementów do istniejącego systemu, aż do uzyskania stanu pożądanego,
c) jest czasochłonna, ale minimalizuje ryzyko niepowodzenia,
d) polega na budowaniu od podstaw.


28.    Restrukturyzujące się innowacyjne firmy mogą korzystać między innymi z takich środków wspierających rozwój, jak:
a) parki technologiczne,
b) venture capital,
c) seed capital,
d) MIRR.


29.    Formami restrukturyzacji poprzez konsolidację są między innymi:
a) fuzje horyzontalne,
b) fuzje wertykalne,
c) fuzje zdywersyfikowane,
d) fuzje konglomeratowe.


30.    Restrukturyzacja poprzez konsolidację konglomeratową:
a) jest formą fuzji wertykalnej,
b) jest formą fuzji zdywersyfikowanej,
c) jest formą fuzji horyzontalnej,
d) obejmuje podmioty z różnych branż i rynków.