RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO – CZĘŚĆ III

KLUCZE DO ODPOWIEDZI DOSTĘPNE SĄ W PAKIECIE SZKOLENIOWYM209.    Zasada istotności:
a) powinna być stosowana przy zachowaniu zasady ostrożności,
b) postuluje wybranie w polityce rachunkowości rozwiązań pozwalających wyodrębnić wszystkie zdarzenia istotne dla oceny sytuacji finansowej jednostki,
c) pozwala na łączenie kwot nieistotnych z kwotami o podobnym charakterze i funkcji oraz na ich łączne prezentowanie,
d) uznaje informację za nieistotną, jeśli jej nieujawnienie nie wpłynęłoby na gospodarcze decyzje użytkowników
podejmowane na podstawie sprawozdania finansowego.
 

210.    Ustalając zdolność jednostki do kontynuacji działania kierownik:
a) uwzględnia wyłącznie istotne informacje dostępne na dzień sporządzania sprawozdania finansowego,
b) uwzględnia informacje dotyczące przyszłości obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego,
c) uwzględnia wszystkie informacje dostępne na dzień bilansowy,
d) nie uwzględnia istotnych informacji dostępnych na dzień sporządzania sprawozdania finansowego, jeśli dotyczą kolejnego roku obrotowego.


211.    Rok obrotowy zgodnie z ustawą o rachunkowości:
a) jest tożsamy z rokiem kalendarzowym,
b) może trwać 15 miesięcy, w określonych w ustawie o rachunkowości okolicznościach,
c) może trwać 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych,
d) określa umowa lub statut jednostki.

212.    Bezstronność biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe jednostki nie jest zachowana:
a) w każdym przypadku jeśli małżonek członka organu nadzorującego jednostkę jest pracownikiem tego biegłego,
b) jeżeli był w ostatnich trzech latach członkiem organu nadzorującego jednostki badanej,
c) jeżeli posiada udziały lub akcje w jednostce powiązanej z jednostką badaną,
d) osiągnął chociażby w jednym roku w ostatnich 5 lat co najmniej 40% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz jednostki badanej.

213.    Roczne sprawozdanie finansowe:
a) powinno być sporządzone i zatwierdzone w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, za wyjątkiem oddziału
przedsiębiorcy zagranicznego,
b) powinno być złożone we właściwym rejestrze sadowym w ciągu 30 dni od daty zatwierdzenia,
c) powinno być złożone we właściwym rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po okresie 6 miesięcy od dnia bilansowego
niezależnie od tego czy zostało zatwierdzone, czy też nie,
d) jeśli zostało zatwierdzone po terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego i w międzyczasie zostało złożone we właściwym rejestrze sądowym, nie musi być ponownie składane wraz z postanowieniem o jego zatwierdzeniu.


214.    Równa wartość wskaźników płynności oznacza, że:
a) jednostka nie posiada zapasów,
b) jednostka nie posiada należności,
c) jednostka nie posiada środków pieniężnych,
d) jednostka nie posiada aktywów obrotowych.

215.    Wskaźnik szybki płynności przekraczający wartość 1 oznacza, że:
a) wszystkie należności spływają w terminie,
b) jednostka nie musi analizować struktury czasowej należności,
c) jednostka jest zawsze w stanie szybko uregulować swoje bieżące zobowiązania,
d) prawidłowo windykując należności jednostka nie musi wyprzedawać zapasów, aby uregulować swoje bieżące
zobowiązania.

216.    Wskaźnik cyklu zapasów:
a) informuje o tym ilu dniom wartości sprzedaży odpowiada wartość zapasów,
b) informuje o tym jaką wartość przychodów ze sprzedaży uzyskano z każdej złotówki zapasów,
c) im jest wyższy, tym bardziej kapitały jednostki są zaangażowane w finansowanie zapasów,
d) informuje o optymalnym poziomie zapasów niedopuszczającym ryzyka związanego z okresowym brakiem surowców lub wyrobów gotowych.


217.    Wskaźnik cyklu kapitału obrotowego informuje:
a) że przy wolniej rosnącym kapitale obrotowym w stosunku do przyrostu obrotów płynność finansowa może ulec pogorszeniu,
b) ilu dniom sprzedaży odpowiada wartość kapitału obrotowego,
c) że wzrost wartości sprzedaży przy skracającym się cyklu nie powoduje żadnych zagrożeń dla jednostki,
d) jaka wartość kapitału przedsiębiorstwa zaangażowana w finansowanie jego aktywów obrotowych pozwala na terminowe regulowanie zobowiązań.


218.    Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego:
a) może być wyznaczony w analizie pionowej bilansu,
b) pokazuje możliwość pokrycia zobowiązań kapitałami własnymi,
c) jest analizowany przez bank przy udzielaniu finansowania jednostce,
d) informuje, jaką część majątku finansuje kapitał obcy.


219.    Zakładając niezmienność pozostałych wartości, podniesienie kapitału własnego:
a) jest obojętne dla wskaźnika rentowności aktywów (ROA),
b) wpłynie na polepszenie wskaźnika rentowności kapitału własnego (ROE),
c) poprawi wartość wskaźnika zadłużenia kapitału własnego,
d) może wpłynąć na wskaźniki płynności.


220.    Wskaźnik rotacji aktywów:
a) informuje, jaką wartość przychodów ze sprzedaży uzyskano z każdej złotówki majątku,
b) pozwala ocenić szybkość obiegu majątku przedsiębiorstwa,
c) stanowi relację majątku do sprzedaży,
d) jego poziom zależy od działalności przedsiębiorstwa oraz od specyfiki reprezentowanej przez nie branży.


221.    Wskaźnik P/E:
a) dotyczy przedsiębiorstw emitujących właścicielskie papiery wartościowe,
b) przedsiębiorstwo powinno dążyć do jego maksymalizacji,
c) określa liczbę lat, po których nastąpi zwrot kapitału wykorzystywanego na zakup akcji przy założeniu, ze
przedsiębiorstwo będzie generować zyski takie jak obecnie,
d) stanowi relację ceny rynkowej akcji do jej wartości księgowej.

222.    Rosnący wskaźnik EPS (zysk na jedną akcję):
a) jest korzystny dla akcjonariuszy liczących na relatywnie wysokie dywidendy,
b) informuje, iż po większej ilości lat nastąpi zwrot kapitału wykorzystywanego na zakup akcji przy założeniu, ze
przedsiębiorstwo będzie generować zyski takie jak obecnie,
c) oznacza, że przedsiębiorstwo coraz więcej inwestuje,
d) jest niekorzystny dla akcjonariuszy oczekujących dochodu wskutek spodziewanej zwyżki cen akcji, następującej między innymi pod wpływem rosnącego zysku.


223.    Obowiązkowymi składnikami sprawozdania finansowego dla wszystkich jednostek są:
a) informacja dodatkowa,
b) rachunek przepływów pieniężnych,
c) zestawienie zmian w kapitale własnym,
d) rachunek zysków i strat.

224.    Z rachunku zysków i strat w wariacie porównawczym można bezpośrednio uzyskać informację o:
a) wyniku ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych,
b) koszcie wytworzenia sprzedanych produktów,
c) kosztach administracyjnych,
d) wielkości otrzymanych dotacji.

225.    Działalność operacyjna w rachunku przepływów pieniężnych:
a) jest tożsama z pojęciem działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat,
b) uwzględnia zapłatę przez kontrahenta odsetek od należności handlowych,
c) uwzględnia podstawowy rodzaj działalności przedsiębiorstwa,
d) uwzględnia pozyskanie źródeł finansowania działalności podstawowej przedsiębiorstwa.


226.    Metoda pośrednia rachunku przepływów pieniężnych:
a) polega na prezentacji rzeczywistych wpływów i wydatków dotyczących działalności operacyjnej,
b) polega w części dotyczącej działalności operacyjnej na korekcie wyniku finansowego netto m.in. o wydatki, które nie znajdują odzwierciedlenia w rachunku zysków i strat, natomiast zwiększają wartość aktywów w bilansie,
c) podaje informację o wielkości wypłaconych dywidend,
d) w części dotyczącej działalności operacyjnej może dawać inny wynik na przepływach niż w metodzie bezpośredniej.


227.    Podział wyniku finansowego jednostki zobowiązanej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego:
a) musi być poprzedzony zatwierdzeniem sprawozdania, poprzedzonym wyrażeniem opinii przez biegłego rewidenta o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami,
b) może nastąpić mimo odmowy wydania przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu,
c) dokonany pomimo braku zatwierdzenia lub braku opinii biegłego rewidenta o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z
zastrzeżeniami jest nieważny z mocy prawa;
d) uwzględnia ewentualne odpisy z wyniku finansowego dokonywane w trakcie roku obrotowego, w tym także wpłaty z zysku dokonywane na podstawie odrębnych przepisów.


228.    Kryterium klasyfikacji kosztów wg reagowania kosztów na rozmiary produkcji pozwala wyodrębnić:
a) koszty stałe i zmienne,
b) koszty bezpośrednie i pośrednie,
c) koszty użyteczne i puste,
d) koszty fazy projektowania, fazy wytwarzania i fazy posprzedażnej.


229.    Okres zwrotu jest metodą oceny opłacalności inwestycji:
a) która pozwala z dwóch projektów wybrać ten, dla którego okres zwrotu poniesionych nakładów jest krótszy,
b) która polega na wyznaczaniu liczby lat, po których wpływy wynikające z realizacji projektu zrównają się z nakładami,
c) biorącą pod uwagę całkowite przepływy pieniężne niezależnie od wielkości nakładów,
d) uwzględniającą wartości pieniądza w czasie.

230.    Zdyskontowany okres zwrotu jako metoda oceny opłacalności inwestycji:
a) uwzględnia wartość pieniądza w czasie,
b) stosowana dla grupy wyłączających się projektów sugeruje realizacje tego, który maksymalizuje wartość
przedsiębiorstwa,
c) uwzględnia koszt kapitału,
d) bierze pod uwagę całkowite przepływy pieniężne niezależnie od wielkości nakładów.


231.    Pozytywna decyzja o wybraniu do realizacji jednego z projektów typowych na podstawie kryterium NPV zapada gdy:
a) NPV projektu jest większe od 0 i NPV tego projektu jest wyższe od NPV innych projektów,
b) NPV projektu jest większe od „0”,
c) NPV projektu wybranego jest wyższe od NPV innych projektów niezależnie od tego, czy jest większe czy też nie od „0”,
d) nie ma możliwości porównania projektów w kryterium NPV.

232.    Zmiana sposobu amortyzacji środków trwałych ma wpływ na:
a) kapitały własne jednostki,
b) przepływy z działalności operacyjnej jednostki w wariancie bezpośrednim rachunku przepływów pieniężnych,
c) zysk z działalności operacyjnej,
d) sumę bilansową.

233.    Zapłaconą właścicielowi dywidendę w rachunku przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią:
a) ujmuje się w przepływach z działalności finansowej,
b) ujmuje się w przepływach z działalności inwestycyjnej,
c) ujmuje się w przepływach z działalności operacyjnej,
d) nie wykazuje się.


234.    Pobrane przez właściciela w ciągu roku obrotowego zaliczki na poczet zysku netto:
a) wykazywane są w pasywach bilansu,
b) nie mają wpływu na przepływy pieniężne,
c) mogą spowodować wzrost zadłużenia,
d) nie mogą przekroczyć dodatniego salda środków pieniężnych.


235.    Roczne sprawozdanie finansowe:
a) w spółkach akcyjnych musi być udostępnione akcjonariuszom najpóźniej na 15 dni przed terminem walnego
zgromadzenia akcjonariuszy,
b) może być sporządzone w dowolnej walucie,
c) może być sporządzone w dowolnym języku,
d) musi zawierać pełne, niezaokrąglone dane liczbowe.

236.    Amortyzacja:
a) jest kosztem,
b) jest wydatkiem,
c) koryguje się o nią wynik netto w rachunku przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią,
d) w roku obrotowym odpowiada zmianie wartości aktywów trwałych bilansu.


237.    W rachunku przepływów pieniężnych dodatnie przepływy z działalności inwestycyjnej, a ujemne z działalności operacyjnej i finansowej mogą świadczyć o:
a) wyprzedaży majątku trwałego w celu pokrycia spłaty zobowiązań finansowych,
b) zaciągnięciu zobowiązań finansowych na pokrycie wydatków inwestycyjnych,
c) zbyt niskiej marży na sprzedawanych produktach/usługach,
d) problemach z prawidłową windykacją należności.


238.    Koszty reprezentacji związane z funkcjonowaniem rady nadzorczej:
a) stanowią dla spółki koszt bilansowy,
b) stanowią dla spółki koszt podatkowy,
c) stanowią dla spółki koszt podatkowy z chwilą zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego,
d) nie stanowią dla spółki kosztu podatkowego.


239.    Zysk/strata brutto:
a) jest kategorią bilansową,
b) może być ujemny, a spółka mimo to może płacić podatek dochodowy,
c) w informacji dodatkowej winny być wskazane różnice pomiędzy nim a dochodem,
d) różni się od dochodu wyłącznie ze względu na inny moment uznawania za koszty określonych zdarzeń w prawie bilansowym i podatkowym.


240.    Celem badania sprawozdania finansowego jest potwierdzenie przez biegłego rewidenta, że:
a) sprawozdanie jest zgodne z przyjętymi przez jednostkę zasadami rachunkowości,
b) sprawozdanie rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki,
c) działalność jednostki nie stwarza dla banku ryzyka braku spłaty zaciągniętego kredytu,
d) spółka będzie generowała w dającej się przewidzieć przyszłości dodatnie przepływy finansowe.


241.    Księgi rachunkowe otwiera się:
a) na dzień rozpoczęcia likwidacji,
b) na dzień ogłoszenia upadłości,
c) na dzień połączenia jednostek, gdy w myśl ustawy rozliczenie połączenia następuje metodą łączenia udziałów i nie powoduje powstania nowej jednostki,
d) na początek każdego następnego roku obrotowego.

242.    Metoda ROI oceny efektywności inwestycji:    
a) służy do pomiaru bezwzględnej opłacalności inwestycji dla wszystkich dostawców kapitału,
b) daje jeden wynik dla całego okresu życia przedsięwzięcia inwestycyjnego,
c) uwzględnia nakłady inwestycyjne,
d) wyraża relację korzyści netto z danego przedsięwzięcia do wielkości zaangażowanego w nie kapitału.

243.    Metoda ROE oceny efektywności inwestycji:
a) jest metoda prostych stóp zwrotu,
b) na jej podstawie można zbudować obiektywne kryterium decyzyjne,
c) kryterium decyzyjnym w tej metodzie jest maksymalizacja wartości ROE oraz osiąganie wartości większej niż stopa graniczna,
d) uwzględnia zmienność pieniądza w czasie.

244.    Ocena opłacalności inwestycji na podstawie wskaźnika bieżącej wartości netto (NPVR):
a) pozwala zbudować bezwzględne kryterium decyzyjne,
b) odnosi wartość NPV danego przedsięwzięcia do wartości nakładów inwestycyjnych poniesionych na jego realizację,
c) szacuje opłacalność inwestycji w wartościach bezwzględnych,
d) jeśli wartość wskaźnika jest większa od „0” pozwala uznać przedsięwzięcie za opłacalne.

245.    Cechą charakterystyczną kapitału własnego jest:
a) brak gwarancji zwrotu,
b) możliwość wprowadzenia ograniczenia (celowość przeznaczenia),
c) konieczność spłaty kapitału,
d) wpływ na podejmowane decyzje.

246.    Cechą charakterystyczną kapitału obcego jest:
a) uprzywilejowanie w kwestiach zwrotu,
b) obligatoryjność spłaty odsetek,
c) swoboda korzystania,
d) większy udział świadczy o sile i niezależności finansowej.

247.    Aktywa w bilansie:
a) uszeregowane są wg stopnia ich płynności,
b) uszeregowane są wg stopnia ich związania z firmą,
c) nie mają pozycji wspólnych z rachunkiem przepływów pieniężnych,
d) zawsze stanowią własność przedsiębiorstwa.


248.    WIBOR:
a) jest referencyjną stawką bazową rynku pieniężnego,
b) jest średnią stopą po jakiej banki udzielają sobie pożyczek na polskim rynku międzybankowym,
c) jest średnią stopą po jakiej banki przyjmują depozyty od innych uczestników polskiego rynku międzybankowego,
d) jest wykorzystywany do kwotowania kredytów bazujących na zmiennym oprocentowaniu.


249.    Spółka może zmienić swoją strukturę finansowania przy użyciu metody:
a) rekapitalizacji,
b) sprzedaży aktywów,
c) finansowania nowych inwestycji,
d) zmiany polityki dywidendy.

250.    Polityka rachunkowości jednostki to:
a) zbiór zasad rachunkowości, stanowiący uszczegółowienie ustawy o rachunkowości, określony odrębnymi przepisami w
zależności od rodzaju prowadzonej działalności,
b) zbiór przyjętych przez jednostkę uproszczeń w miejscu, w którym pozwala na to ustawa o rachunkowości,
c) zasady rachunkowości stosowane przez jednostkę w sposób ciągły,
d) zasady rachunkowości pozwalające wyodrębnić wszelki zdarzenia istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.


251.    Przez aktywa netto rozumie się:
a) wartość zasobów majątkowych jednostki pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne,
b) sumę aktywów ogółem jednostki pomniejszone o rozliczenia międzyokresowe czynne,
c) aktywa jednostki pomniejszone o zobowiązania,
d) aktywa jednostki odpowiadające wartościowo kapitałowi własnemu.

252.    Przyjęte przez jednostkę i opisane w formie dokumentu zasady (polityka) rachunkowości zawierają:
a) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
b) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
c) opis systemu przetwarzania danych,
d) opis systemu ochrony danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów.

253.    Księgi rachunkowe otwiera się:
a) na dzień zmiany formy prawnej,
b) na początek każdego kolejnego roku obrotowego,
c) na dzień rozpoczęcia działalności, którym jest dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze
majątkowym lub finansowym,
d) na początek każdego kolejnego kwartału w roku obrotowym.


254.    Na wartość początkową środka trwałego ma wpływ:
a) cena nabycia,
b) aktualizacja wyceny,
c) rozbudowa,
d) odsetki od kredytu zaciągniętego na jego zakup.


255.    W skład sprawozdania finansowego jednostki, która podlega corocznemu badaniu wchodzi m.in.:
a) bilans,
b) rachunek zysków i strat,
c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
d) sprawozdanie z działalności jednostki.

256.    Dodatkowe informacje i objaśnienia:
a) stanowią część sprawozdania finansowego jednostki,
b) obejmują podstawowe informacje dotyczące pracowników i organów jednostki,
c) stanowią część sprawozdania z działalności jednostki,
d) zawierają proponowany podział zysku lub pokrycia straty.

257.    Udzielone darowizny w postaci majątku obrotowego zaliczamy do:
a) kosztów operacyjnych jednostki,
b) kosztów finansowych,
c) pozostałych kosztów operacyjnych,
d) pozostałych obowiązkowych zmniejszeń zysku.

258.    Do wartości niematerialnych i prawnych mogą być zaliczane:
a) licencje i koncesje,
b) krótkoterminowe papiery wartościowe,
c) know-how,
d) prawa do znaków towarowych.

259.    Które z poniższych składników majątku nie należą do środków trwałych:
a) należności długoterminowe,
b) grunty,
c) środki transportu,
d) budynki.

260.    Amortyzacja środków trwałych jest:
a) kosztem wyrażającym zmniejszenie wartości początkowej środka trwałego,
b) narzędziem umożliwiającym gromadzenie środków pieniężnych na odnowienie majątku,
c) tożsama z pojęciem umorzenia,
d) kosztem mającym wpływ na przepływy pieniężne.

261.    Amortyzacja jest wielkością mającą wpływ na:
a) wielkość aktywów prezentowanych w bilansie,
b) zysk netto,
c) wskaźniki płynności,
d) wskaźniki rotacji aktywów.262.    Podatek jest świadczeniem pieniężnym na rzecz podmiotu publicznoprawnego o charakterze:
a) ogólnym,
b) przymusowym,
c) zwrotnym,
d) nieodpłatnym.


263.    Podatki mogą stanowić w systemie rachunkowym jednostki:
a) koszt,
b) należność,
c) obciążenie wyniku finansowego,
d) nie stanowią żadnej pozycji bilansowej.264.    Przychody przyszłych okresów są prezentowane w:
a) pozostałych przychodach operacyjnych w rachunku zysków i strat,
b) ewidencji pozabilansowej,
c) rozliczeniach międzyokresowych po stronie pasywów,
d) przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.


265.    Różnice między wynikiem finansowym a dochodem mogą wynikać z:
a) różnych definicji przychodów i kosztów w prawie podatkowym i bilansowym,
b) różnic przejściowych dotyczących odroczonego podatku dochodowego,
c) sposobu sporządzania rachunku zysków i strat,
d) sposobu rozliczania podatku przez jednostkę.


266.    Dysponując bilansem można obliczyć:
a) zapotrzebowanie na kapitał obrotowy,
b) wskaźniki płynności,
c) wskaźniki zadłużenia,
d) wskaźnik cyklu zobowiązań bieżących.


267.    Płynność finansowa:
a) to zdolność do terminowego regulowania zobowiązań bieżących,
b) jest tożsama z wypłacalnością,
c) jest mierzona wskaźnikami analitycznymi odnoszącymi się do zobowiązań krótkoterminowych,
d) jej analizy dokonuje się wyłącznie w oparciu o dane zawarte w rachunku wyników.


268.    Analiza finansowa przedsiębiorstwa opiera się na:
a) wyłącznie na materiałach wewnętrznych,
b) danych o charakterze ewidencyjnym i pozaewidencyjnym,
c) porównaniu co najmniej dwóch wielkości ekonomicznych,
d) analizie wyłącznie danych nominalnych bez uwzględnienia inflacji.


269.    Pozycjami układu rodzajowego kosztów są:
a) amortyzacja,
b) wynagrodzenia,
c) podatki i opłaty,
d) koszty zarządu.

270.    Środki trwałe są amortyzowane z momentem:
a) nabycia lub wytworzenia,
b) wprowadzenia do ewidencji,
c) przyjęcia do użytkowania,
d) uzyskania zgody osoby odpowiedzialnej za politykę rachunkową.


271.    Wybór sposobu wyceny składników aktywów ma wpływ na:
a) koszty,
b) wynik finansowy,
c) sumę bilansową,
d) wskaźniki płynności.

272.    Zakończenie i rozliczenie procesu inwestycyjnego polegającego na budowie środka trwałego spowoduje:
a) wzrost zobowiązań,
b) wzrost aktywów trwałych,
c) wzrost sumy bilansowej,
d) zmianę poszczególnych pozycji aktywów trwałych bez zmiany ich wartości ogółem.


273.    Do kapitałów własnych spółki należą:
a) kapitał podstawowy,
b) pozostałe kapitały rezerwowe,
c) odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego,
d) rezerwy na zobowiązania.


274.    Zysk netto:
a) jest pozycją bilansową,
b) jest równoznaczny z dochodem osiąganym przez jednostkę,
c) jest kategorią podatkową,
d) jest wyliczany jako wynik finansowy brutto minus podatek dochodowy.


275.    Zysk netto jest pozycją widoczną w:
a) bilansie,
b) rachunku zysków i strat,
c) rachunku przepływów pieniężnych liczonym metodą pośrednią,
d) zestawieniu zmian w kapitale własnym.


276.    Niska wartość aktywów trwałych prezentowana w bilansie może świadczyć o:
a) posiadaniu przez jednostkę środków trwałych w pełni umorzonych,
b) wykorzystaniu leasingu operacyjnego przy zakupach środków trwałych,
c) usługowej działalności jednostki opartej na wysoko wykwalifikowanej kadrze,
d) wysokiej wartości środków trwałych w budowie.


277.    Zwiększenie się stanu zobowiązań w przedsiębiorstwie może oznaczać:
a) wprowadzenie sprzedaży zaliczkowej,
b) wzrost płynności finansowej,
c) spadek płynności finansowej,
d) wzrost stanu środków trwałych.


278.    W bilansie znajdują się następujące pozycje:
a) wartość firmy,
b) środki trwałe w budowie,
c) odsetki,
d) podatki i opłaty.

279.    W rachunku zysków i strat znajdują się następujące pozycje:
a) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych,
b) podatek dochodowy,
c) podatki i opłaty,
d) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń.

280.    Zwiększenie się stanu gotówki może oznaczać:
a) zaciągnięcie kredytu obrotowego,
b) spłatę części należności,
c) spłatę części zobowiązań,
d) zakup środka trwałego.


281.    Wybór optymalnego programu inwestycyjnego może polegać na porównaniu:
a) poziomu wewnętrznej stopy procentowej,
b) okresów zwrotu nakładów,
c) wskaźnikach zyskowności,
d) wszystkich tych wielkości jednocześnie.

282.    Bilans jest sprawozdaniem finansowym prezentującym:
a) stan majątku przedsiębiorstwa,
b) źródła finansowania majątku,
c) poszczególne pozycje aktywów uszeregowane według ich stopnia płynności,
d) przepływy środków pieniężnych.

283.    Rachunek zysków i strat to:
a) jedno z podstawowych sprawozdań finansowych,
b) zestawienie strumieni przychodów i kosztów,
c) odzwierciedlenie wszystkich kosztów poniesionych w danym okresie,
d) obraz rentowności działalności.

284.    Rachunek przepływów pieniężnych stanowi:
a) uzupełnienie informacji zawartych w bilansie i rachunku zysków i strat,
b) obraz rzeczywistego przepływu pieniądza,
c) podstawę kontroli płynności finansowej,
d) wyjaśnienie zmiany stanu środków pieniężnych prezentowanym w bilansie.


285.    Dźwignia finansowa to:
a) efekt polegający na zwiększeniu siły zarobkowej kapitałów własnych,
b) mechanizm korzystający z wprowadzenia lub zwiększenia udziału długu w strukturze finansowania,
c) wskaźnik opierający się na zmianach zysku netto oraz zysku operacyjnego,
d) miernik oceny ryzyka finansowego.


286.    Do przychodów finansowych nie są zaliczane:
a) odsetki od lokat na rachunkach bankowych,
b) naliczone, lecz niezapłacone odsetki od zobowiązań krótkoterminowych,
c) dodatnie różnice kursowe powstałe w momencie ich zapłaty,
d) otrzymane dywidendy.

287.    Do kosztów finansowych zalicza się:
a) odsetki z tytułu kredytu inwestycyjnego w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego,
b) ujemne różnice kursowe powstałe w momencie zapłaty,
c) naliczone, lecz niezapłacone odsetki od zobowiązań krótkoterminowych,
d) opłaty manipulacyjne.

288.    Do pozostałych kosztów operacyjnych zalicza się:
a) stratę ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych,
b) darowizny przekazane,
c) nieumorzoną wartość zlikwidowanego środka trwałego,
d) aktualizację wartości inwestycji.

289.    Do pozostałych przychodów operacyjnych nie zalicza się:
a) odpisów zobowiązań przedawnionych,
b) otrzymanego odszkodowania,
c) nieumorzonej wartości sprzedanego środka trwałego,
d) dotacji.

290.    Rezerwy tworzy się na:
a) świadczenia pracownicze,
b) udzielone gwarancje i poręczenia,
c) skutki toczącego się postępowania sądowego,
d) odroczony podatek dochodowy.

291.    Utworzone rezerwy na przyszłe zobowiązania zalicza się do:
a) kosztów działalności operacyjnej,
b) pozostałych obowiązkowych zmniejszeń zysku,
c) pozostałych kosztów operacyjnych zależnie od okoliczności, z którymi się wiążą przyszłe zobowiązania,
d) kosztów finansowych zależnie od okoliczności, z którymi się wiążą przyszłe zobowiązania.

292.    Zestawienie zmian w kapitale własnym stanowi:
a) uzupełnienie informacji zawartych w bilansie,
b) ujawnienie skutków transakcji bieżącego okresu nie zawartych w rachunku zysków i strat,
c) informacja, z jakich tytułów nastąpiły zmiany w kapitale własnym,
d) zestawienie, w którym wartość poszczególnych pozycji nie zawsze pokrywa się z wielkościami wykazywanymi w bilansie.


293.    Kierownik jednostki odpowiada za:
a) politykę rachunkowości,
b) inwentaryzację,
c) sporządzanie sprawozdań finansowych,
d) działania konkurencji.

294.    Do pasywów jednostki zalicza się:
a) należne wpłaty na kapitał podstawowy,
b) rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne,
c) inne inwestycje krótkoterminowe,
d) fundusze specjalne.

295.    Koszty stałe to:
a) koszty niezależne od wielkości produkcji lub sprzedaży,
b) koszty utrzymujące się na stałym poziomie,
c) pojęcie kosztów niewystępujące w analizie długookresowej,
d) koszty występujące wyłącznie w podmiotach prowadzących działalność usługowa.

296.    Struktura aktywów bilansu winna być oceniana przy uwzględnieniu:
a) rodzaju prowadzonej działalności,
b) skali działalności,
c) zadłużenia,
d) wielkości zatrudnienia.
 

297.    Analiza pionowa bilansu polega na:
a) badaniu poszczególnych pozycji w ujęciu statycznym,
b) badaniu wzajemnej struktury aktywów i pasywów,
c) badaniu struktury wewnętrznej aktywów i pasywów,
d) badaniu zmian aktywów i pasywów w czasie.


298.    Do wskaźników analizy sytuacji finansowej opartych na cash flow należą:
a) wskaźniki rentowności gotówkowej,
b) wskaźniki struktury przepływów,
c) wskaźniki wystarczalności gotówkowej,
d) wskaźniki efektywności majątku.

299.    Układ kalkulacyjny kosztów:
a) uwzględnia podział kosztów na bezpośrednie i pośrednie,
b) umożliwia ocenę poziomu i struktury kosztów poszczególnych produktów,
c) nie wydziela kosztów działalności pomocniczej,
d) w sposób bezpośredni wyodrębnia wartość sprzedanych towarów i materiałów.

300.    Koszty zmienne:
a) są to koszty wyłącznie bezpośrednie produkcyjne,
b) są to koszty zależne od wielkości produkcji,
c) są to koszty wzrastające wprost proporcjonalnie wraz ze wzrostem produkcji,
d) ich ustalenie stanowi podstawę do analizy progu rentowości.

301.    Źródła kapitału przedsiębiorstwa:
a) są równoznaczne ze źródłami finansowania,
b) dzielą się na zewnętrzne i wewnętrzne,
c) znajdują swoje odzwierciedlenie w bilansie,
d) ich struktura wpływa na wartość spółki,

302.    Dodatnie przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej oraz z działalności inwestycyjnej, a ujemne z działalności finansowej mogą świadczyć o:
a) zaciągnięciu przez firmę kredytu na pokrycie straty z działalności operacyjnej,
b) sprzedaży części majątku trwałego w celu jego restrukturyzacji,
c) zbyt wysokich zobowiązaniach finansowych, na pokrycie których nie wystarczają wpływy z działalności operacyjnej,
d) realizowaniu przez firmę nowych procesów inwestycyjnych.

303.    Kapitał podstawowy może ulec zwiększeniu poprzez:
a) emisję nowych akcji lub wniesienie nowych udziałów,
b) konwersję zobowiązań na kapitał własny,
c) wniesienie aportu,
d) utworzenie kapitału podstawowego z innych składników kapitału własnego.

304.    Zgodnie z ustawą o rachunkowości, inwestycje to:
a) poniesione nakłady na środki trwałe w budowie,
b) aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów lub uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend lub innych pożytków,
c) nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są przez nią posiadane w celu osiągnięcia korzyści,
d) uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które prowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoborów w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli.

305.    Przepływy pieniężne to:
a) wszelkiego rodzaju operacje, będące wynikiem działalności firmy, których skutkiem jest napływ pieniądza,
b) kwota netto, będąca wynikiem różnicy pomiędzy wpływami i wydatkami pieniężnymi,
c) podstawa do analizy i poprawy ogólnej sytuacji finansowej spółki,
d) wielkości równe kosztom działalności.

306.    Ekonomiczna wartość dodana EVA:
a) mierzy w ujęciu pieniężnym nadwyżkę wartości generowanej przez inwestycje lub portfel inwestycji,
b) przyjęta jako miara oceny działalności menedżerów może spowodować, że będą oni dążyć do obniżania kapitału zaangażowanego w istniejące aktywa,
c) jest mocno skorelowana ze stopą zwrotu z akcji,
d) jest procentową stopą zwrotu z istniejących aktywów firmy.

307.    Dźwignia operacyjna:
a) definiowana jest jako procentowa zmiana zysku EBIT przypadająca na jeden punkt procentowy zmiany wolumenu sprzedaży,
b) definiowana jest jako procentowa zmiana zysku netto na akcję przypadająca na jeden punkt procentowy zmiany procentowej EBIT,
c) powoduje, ze dzięki istnieniu w spółce stałych kosztów operacyjnych zmiany w poziomie wolumenu sprzedaży powodują więcej niż proporcjonalne zmiany w poziomie zysku brutto ze sprzedaży,
d) wzrost poziomu kosztów stałych zwiększający efekt dźwigni zwiększa ryzyko poniesienia strat w sytuacji, gdy przychody  ze sprzedaży będą niższe.

308.    Cechami analizy wskaźnikowej są:
a) bazowanie na danych z przeszłości,
b) problem wyboru najistotniejszych wskaźników,
c) kompleksowość opisu wszystkich obszarów związanych z działalnością przedsiębiorstwa,
d) łatwość prognozowania przyszłości.