PRAWO HANDLOWE, W TYM DZIAŁALNOŚĆ RAD NADZORCZYCH – CZĘŚĆ I

                                      KLUCZE DO ODPOWIEDZI DOSTĘPNE SĄ W PAKIECIE SZKOLENIOWYM

1.    Spółkami handlowymi kapitałowymi są:
a) spółka partnerska
b) spółka komandytowo-akcyjna,
c) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
d) jednoosobowa spółka akcyjna Skarbu Państwa powstała w wyniku komercjalizacji.

2.    Do spółki akcyjnej stosuje się przepisy:
a) kodeksu spółek handlowych,
b) kodeksu cywilnego w zakresie nieuregulowanym w kodeksie spółek handlowych,
c) kodeksu cywilnego, jeżeli wymaga tego właściwość (natura) stosunku prawnego spółki,
d) kodeksu cywilnego dotyczące spółki cywilnej, w zakresie odpowiedzialności akcjonariuszy.

3.    Wspólnik albo akcjonariusz spółki kapitałowej w organizacji, za jej zobowiązania:
a) odpowiada solidarnie ze spółką i osobami, które działały w jej imieniu do wartości niewniesionego wkładu,
b) odpowiada solidarnie ze spółką i osobami, które działały w jej imieniu bez ograniczenia,
c) w ogóle nie odpowiada,
d) odpowiada solidarnie.

4.    Sprzedaż udziałów albo akcji dokonana przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej jest:
a) nieważna,
b) nieważna bez zgody zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia,
c) ważna, o ile zgromadzenie wspólników/walne zgromadzenie wyraziło zgodę na sprzedaż w terminie dwóch   
    miesięcy od dnia sprzedaży,
d) ważna, o ile wartość rynkowa przedmiotu sprzedaży nie przekraczała równowartości w złotych kwoty 50.000  
    euro.

5.    Kodeks spółek handlowych reguluje:
a) tworzenie spółek handlowych,
b) organizację i funkcjonowanie spółek handlowych,
c) rozwiązywanie spółek handlowych,
d) upadłość spółek handlowych.


6.    Bezwzględną większość głosów, w rozumieniu kodeksu spółek handlowych, stanowi:
a) więcej niż połowa głosów oddanych, w obecności co najmniej połowy kapitału zakładowego,
b) więcej niż połowa głosów oddanych,
c) więcej niż połowę głosów oddanych, bez uwzględniania głosów „wstrzymujących się”,
d) więcej głosów „za” niż „przeciw”.


7.    W rozumieniu kodeksu spółek handlowych spółka handlową jest spółką dominującą, gdy:
a) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym
     zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej spółki kapitałowej (spółki   
     zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami,
b) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu innej spółki kapitałowej  
     (spółki zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami,
c) członkowie jej zarządu stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki  
    zależnej),
d) członkowie jej rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki  
    zależnej).


8.    Spółka osobowa może:
a) nabywać nieruchomości we własnym imieniu,
b) zaciągać zobowiązania,
c) zbywać mienie wniesione jako wkład w imieniu wspólników,
d) pozywać i być pozywana.


9.    W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej na inną osobę, za zobowiązania występującego wspólnika związane z uczestnictwem w tej spółce odpowiada:
a) wspólnik przystępujący do spółki oraz subsydiarnie wspólnik występujący ze spółki,
b) wspólnik występujący ze spółki,
c) wspólnik przystępujący do spółki,
d) solidarnie występujący wspólnik oraz wspólnik przystępujący do spółki.


10.    Zbycie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej na inną osobę może nastąpić:
a) tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi,
b) bez ograniczenia,
c) po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej,
d) po uzyskaniu pisemnej zgody określonych wspólników, jeżeli umowa spółki tak stanowi.

11.    Przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej:
a) może być nieruchomość mająca określoną wartość rynkową,
b) nie może być prawo niezbywalne,
c) może być świadczenie pracy bądź usług,
d) może być wierzytelność wspólnika albo akcjonariusza z tytułu pożyczki udzielonej spółce kapitałowej w  
    przypadku ogłoszenia jej upadłości w terminie dwóch lat od dnia zawarcia umowy pożyczki.


12.    Jeżeli umowa spółki osobowej nie stanowi inaczej, zmiana postanowień umowy spółki w zakresie jej reprezentacji, wymaga zgody:
a) wspólników, którzy reprezentują spółkę,
b) bezwzględnej większości wspólników,
c) wszystkich wspólników,
d) wspólników założycieli spółki.


13.    Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, wydzierżawienie przez sp. z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa:
a) jest nieważne bez zgody zgromadzenia wspólników,
b) jest ważne, o ile zgromadzenie wspólników wyraziło uprzednią zgodę,
c) jest ważne, jednakże nie wyklucza to odpowiedzialności członków zarządu wobec spółki z tytułu naruszenia umowy spółki albo statutu,
d) jest nieważne bez zgody rady nadzorczej.


14.    Czynność prawna dokonana przez spółkę kapitałową bez wymaganej wyłącznie statutem/umową spółki zgody rady nadzorczej, jest:
a) nieważna;
b) ważna, o ile walne zgromadzenie/zgromadzenie wspólników zatwierdzi tę czynność,
c) ważna, o ile walne zgromadzenie/zgromadzenie wspólników zatwierdzi tę czynność, nie później jednak niż w  
    terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez spółkę,
d) ważna.
15.    Zawarcie umowy zbycia nieruchomości przez spółkę akcyjną, której statut dla takiej czynności wymaga wyłącznie uchwały zarządu, bez jej podjęcia jest:
a) ważne,
b) nieważne,
c) ważne, jeżeli walne zgromadzenie zatwierdzi tę czynność,
d) ważne, jeżeli walne zgromadzenie zatwierdzi tę czynność, przed upływem dwóch miesięcy od dnia zawarcia umowy.


16.    Zgodnie z kodeksem spółek handlowych sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu wpisanej do rejestru spółki kapitałowej w przypadku, gdy:
a) określony w umowie/statucie przedmiot działalności spółki jest sprzeczny z prawem,
b) umowa/statut spółki nie zawiera postanowień dotyczących firmy spółki,
c) umowa/statut spółki nie zawiera postanowień dotyczących zasad reprezentacji spółki,
d) nie zawarto umowy spółki.


17.    Zgodnie z kodeksem spółek handlowych zawarcie przez spółkę kapitałową umowy pożyczki na rzecz członka zarządu tej spółki:
a) jest niedopuszczalne,
b) wymaga zgody zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej,
c) jest zawsze dopuszczalne za zgodą rady nadzorczej albo komisji rewizyjnej,
d) jest dopuszczalne.


18.    Zgodnie z kodeksem spółek handlowych członkiem rady nadzorczej spółki kapitałowej nie może być osoba:
a) nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych,
b) fizyczna,
c) będąca członkiem zarządu spółki zależnej,
d) skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego, po upływie piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, jednakże nie wcześniej niż z upływem trzech lat od dnia zakończenia okresu odbywania kary.


19.    Zgodnie z kodeksem spółek handlowych wierzytelności udziałowca/akcjonariusza względem spółki kapitałowej:
a) z tytułu pożyczki udzielonej spółce uważa się za jego wkład do spółki, jeżeli zwrot pożyczki przez spółkę zagrażałby jej dalszemu istnieniu,
b) z tytułu pożyczki udzielonej spółce kapitałowej uważa się za jego wkład do spółki w przypadku ogłoszenia jej upadłości w terminie dwóch lat od dnia zawarcia umowy pożyczki,
c) nie mogą powstać, gdyż spółka kapitałowa nie może zaciągać zobowiązań u swoich udziałowców/akcjonariuszy,
d) mogą ulec potrąceniu umownemu z wierzytelnością spółki względem wspólnika z tytułu należnej wpłaty na poczet udziałów/akcji.

20.    Zgodnie z kodeksem spółek handlowych orzeczenie sądu rejestrowego o rozwiązaniu wpisanej do rejestru spółki kapitałowej:
a) nie wpływa na ważność czynności prawnych zarejestrowanej spółki,
b) nie może zapaść, jeżeli od wpisu spółki do rejestru upłynęło pięć lat,
c) jest obligatoryjne, jeżeli braki o których mowa w kodeksie spółek handlowych nie zostaną usunięte w terminie w terminie wyznaczonym przez sąd rejestrowy,
d) jest obligatoryjne, jeżeli braki o których mowa w kodeksie spółek handlowych nie mogą zostać usunięte.


21.    Zgodnie z kodeksem spółek handlowych złożenie podpisów przez wszystkich członków zarządu pod dokumentem wystawionym przez spółkę kapitałowa, jest:
a) wymagane w przypadku, gdy tak stanowi umowa/statut spółki,
b) wymagane pod wnioskiem o wpis spółki z ograniczona odpowiedzialnością do rejestru,
c) wymagane pod listą wspólników dołączaną do zgłoszenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do sądu
     rejestrowego,
d) wymagane tylko w przypadku, gdy ustawa tak stanowi.
22.    W spółce jawnej:
a) tylko jeden ze wspólników odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem   
    solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką,
b) każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z  
     pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką,
c) żaden ze wspólników nie odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem  
    solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką,
d) odpowiedzialność za zobowiązania ponosi wyłącznie spółka.

23.    W obrocie firma spółki jawnej używa dodatkowego oznaczenia:
a) „spółka jawna”,
b) wyłącznie „spółka jawna”,
c) „sp. jaw.”,
d) „sp. j.”.


24.    Umowa spółki jawnej powinna być zawarta:
a) w formie aktu notarialnego,
b) w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi,
c) w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
d) w formie pisemnej dla celów dowodowych.

25.    Z wykorzystaniem wzorca umowy może być zawarta umowa spółki:
a) jawnej, partnerskiej, komandytowej,
b) jawnej, partnerskiej, z ograniczoną odpowiedzialnością,
c) jawnej, z wyjątkiem spółki jawnej powstałej w drodze przekształcenia spółki cywilnej,
d) z ograniczoną odpowiedzialnością.


26.    Firma spółki jawnej powinna zawierać:
a) wyłącznie nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników,
b) nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników oraz dodatkowe oznaczenie „spółka jawna”,
c) nazwisko albo firmą (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie „spółka jawna”,
d) nazwisko albo firmą (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie „sp. j.”.


27.    Spółka jawna powstaje z chwilą:
a) podpisania umowy spółki przez wszystkich wspólników,
b) upływu 14 dni od dnia wpisu do rejestru,
c) podpisania umowy spółki przez co najmniej dwóch wspólników,
d) wpisu do rejestru.


28.    Do zgłoszenia spółki jawnej do rejestru uprawniony (uprawnieni) jest (są):
a) wyłącznie wszyscy wspólnicy działający wspólnie,
b) wyłącznie wszyscy wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki,
c) każdy ze wspólników,
d) wyłącznie osoby, które działają w imieniu spółki po jej zawiązaniu.29.    Umowa spółki jawnej powinna zawierać:
a) firmę i siedzibę spółki,
b) przedmiot działalności spółki,
c) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
d) określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość.30.    Na majątek spółki jawnej składa się:
a) wyłącznie mienie nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia,
b) mienie wniesione jako wkład przez poszczególnych wspólników,
c) mienie nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia,
d) wyłącznie mienie nabyte przez spółkę do czasu jej zarejestrowania.


31.    Osoba przystępująca do spółki jawnej:

a) odpowiada za wszystkie zobowiązania spółki bez względu na dzień ich powstania,
b) odpowiada za wszystkie zobowiązania spółki, z wyjątkiem tych które powstały przed dniem jej przystąpienia,
c) nie odpowiada za zobowiązania powstałe przed dniem jej przystąpienia,
d) odpowiada również za zobowiązania powstałe przed dniem jej przystąpienia.


32.    Subsydiarna odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej, o której mowa w art. 31 ksh:
a) może zostać wyłączona ze skutkiem wobec osób trzecich postanowieniami umownymi,
b) nie może zostać wyłączona ze skutkiem wobec osób trzecich postanowieniami umownymi,
c) może zostać wyłączona ze skutkiem wobec osób trzecich postanowieniami umownymi, gdy zostało to  
   zgłoszone do rejestru,
d) może zostać wyłączona ze skutkiem wobec osób trzecich postanowieniami umownymi jedynie w stosunku  
   do wspólników reprezentujących spółkę.

33.    Prawo do reprezentowania spółki jawnej:
a) ma każdy wspólnik, a umowa spółki nie może ograniczyć tego prawa,
b) ma każdy wspólnik, ale umowa spółki może ograniczyć to prawo,
c) ma każdy wspólnik, ale umowa spółki może ograniczyć to prawo ze skutkiem wobec osób trzecich,
d) dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych.

34.    W spółce jawnej sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki:
a) może prowadzić każdy wspólnik za uprzednią zgodą wyrażoną w uchwale wspólników,
b) może prowadzić każdy wspólnik bez uprzedniej uchwały wspólników,
c) wymagają uchwały wspólników, gdy przed ich załatwieniem choćby jeden z pozostałych wspólników  
   sprzeciwi się jej przeprowadzeniu,
d) wymagają uchwały wspólników, gdy przed ich załatwieniem większość z pozostałych wspólników sprzeciwią  
    się jej przeprowadzeniu.


35.    W spółce jawnej:
a) nie można powierzyć prowadzenia spraw spółki osobom trzecim z wyłączeniem wspólników, chyba że    
    umowa spółki stanowi inaczej,
b) można powierzyć prowadzenie spraw spółki osobom trzecim z wyłączeniem wspólników, chyba że umowa   
    spółki stanowi inaczej,
c) nie można powierzyć prowadzenia spraw spółki osobom trzecim z wyłączeniem wspólników, a umowa spółki
    nie może wprowadzać ograniczeń w tym zakresie,
d) umowa spółki nie może ograniczyć lub wyłączyć prawa wspólnika do osobistego zasięgania informacji o  
    stanie majątku i interesów spółki.

36.    Prowadzenie spraw spółki jawnej:
a) jest prawem i obowiązkiem każdego wspólnika, chyba że umowa spółki stanowi inaczej,
b) przysługuje jedynie wspólnikom, którym umową spółki lub późniejszą uchwałą powierzono prowadzenie  
    spraw spółki,
c) jest prawem i obowiązkiem każdego wspólnika, a umowa spółki nie może wprowadzać ograniczeń w tym  
    zakresie,
d) przysługuje jedynie wspólnikom, którzy są uprawnieni do reprezentowania spółki.37.    Partnerami w spółce partnerskiej, zgodnie z postanowieniami kodeksu spółek handlowych, mogą być osoby uprawnione do wykonywania zawodu:
a) księgowego, rzecznika patentowego, ogrodnika, notariusza,
b) biegłego rewidenta, doradcy inwestycyjnego, lekarza, architekta,
c) adwokata, radcy prawnego, hydraulika, inżyniera budownictwa,
d) położnej, lekarza, tłumacza przysięgłego, doradcy podatkowego.

38.    Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta:
a) w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi,
b) w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności,
c) na piśmie pod rygorem nieważności,
d) na piśmie dla celów dowodowych.

39.    W spółce partnerskiej:
a) każdy partner ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie, a umowa spółki nie może zawierać odmiennych postanowień w tym zakresie,
b) pozbawienie partnera prawa reprezentowania spółki na podstawie uchwały staje się skuteczne z chwilą wpisu do rejestru,
c) każdy partner ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie, chyba że umowa spółki stanowi inaczej,
d) pozbawienie partnera prawa reprezentowania spółki na podstawie uchwały staje się skuteczne z chwilą podjęcia uchwały.


40.    Umowa spółki komandytowej:
a) powinna być zawarta w zwykłej formie pisemnej,
b) powinna być zawarta w formie aktu notarialnego,
c) powinna być zawarta w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi,
d) może być zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy.


41.    Spółką komandytową jest spółka osobowa:
a) utworzona przez wspólników w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo
     pod własną firmą,
b) mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania  
    spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia, a odpowiedzialność co najmniej jednego  
    wspólnika jest ograniczona,
c) mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania
   spółki wszyscy wspólnicy odpowiadają bez ograniczenia,
d) mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania  
    spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia, a co najmniej jeden wspólnik jest  
    akcjonariuszem.

42.    Firma spółki komandytowej powinna zawierać m.in.:
a) nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy,
b) nazwisko jednego komplementariusza i jednego komandytariusza,
c) nazwisko jednego lub kilku komandytariuszy,
d) nazwiska wszystkich komandytariuszy.

43.    W spółce komandytowej komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli:
a) całym swoim majątkiem bez ograniczeń,
b) tylko do wysokości sumy komandytowej,
c) subsydiarnie ze spółką,
d) solidarnie z innymi komplementariuszami.

44.    Zobowiązanie do wykonania pracy lub świadczenia usług na rzecz spółki:
a) nie może stanowić wkładu komandytariusza do spółki,
b) może w każdym przypadku stanowić wkład komandytariusza do spółki,
c) nie może stanowić wkładu komandytariusza do spółki, chyba że wartość innych jego wkładów do spółki nie jest niższa od wysokości sumy komandytowej,
d) może stanowić wkład komandytariusza do spółki, jeżeli umowa spółki tak stanowi.


45.    Wkładem komandytariusza do spółki:
a) może być wyłącznie świadczenie pieniężne,
b) może być świadczenie niepieniężne,
c) może być częściowo świadczenie pieniężne i częściowo świadczenie niepieniężne,
d) może być wynagrodzenie za usługi świadczone przy powstaniu spółki, jeżeli wartość innych jego wkładów do spółki nie jest niższa od wysokości sumy komandytowej.


46.    Wkład komandytariusza do spółki może być wniesiony:
a) w wartości równej sumie komandytowej,
b) w wartości wyższej niż suma komandytowa,
c) w wartości niższej niż suma komandytowa, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej,
d) w wartości określonej w umowie spółki.

47.    Komandytariusz, który wniósł do spółki wkład o wartości równej sumie komandytowej:
a) ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli, jeżeli spółka nie posiada własnych  
    środków na ich zaspokojenie,
b) ponosi odpowiedzialność 61`’7Aa zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli jeżeli nazwisko tego   
     komandytariusza zostało zamieszczone w firmie spółki,
c) ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli bez ograniczeń,
d) ponosi odpowiedzialność wobec wierzycieli spółki za skutki czynności, których dokonał w imieniu spółki z
    przekroczeniem udzielonego mu pełnomocnictwa.

48.    Rozwiązanie spółki komandytowej powoduje:
a) prawomocne orzeczenie sądu,
b) ogłoszenie upadłości spółki,
c) przyczyny przewidziane w umowie spółki,
d) śmierć komandytariusza.

49.    Spółkę komandytową reprezentują:
a) komandytariusz,
b) komplementariusze, których z mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania spółki,
c) zarząd,
d) główny księgowy.

50.    Spółka komandytowa powstaje z chwilą:
a) zawarcia umowy przez wspólników,
b) wpisu do rejestru,
c) zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego,
d) wniesienia wkładu przez komandytariusza.

51.    Kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej powinien wynosić co najmniej:
a) 5 000 złotych,
b) 50 000 złotych,
c) 100 000 złotych,
d) 500 000 złotych.

52.    W spółce komandytowo-akcyjnej:
a) co najmniej jeden wspólnik jest komplementariuszem,
b) co najmniej jeden wspólnik jest komandytariuszem,
c) co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem,
d) co najmniej jeden wspólnik odpowiada wobec wierzycieli za zobowiązania spółki bez ograniczenia.


53.    Akcjonariusz spółki komandytowo–akcyjnej:
a) odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń,
b) odpowiada za zobowiązania spółki do wysokości sumy komandytowej,
c) nie odpowiada za zobowiązania spółki,
d) odpowiada za zobowiązania spółki solidarnie z komplementariuszem.


54.    W spółce komandytowo-akcyjnej:
a) można ustanowić radę nadzorczą,
b) nie ma możliwości ustanowienia rady nadzorczej,
c) ustanowienie rady nadzorczej jest obowiązkowe, jeżeli liczba akcjonariuszy przekracza dwadzieścia osób,
d) ustanowienie rady nadzorczej jest obowiązkowe, jeżeli liczba akcjonariuszy przekracza dwadzieścia pięć  
    osób.


55.    W spółce komandytowo-akcyjnej uchwały walnego zgromadzenia wymaga:
a) rozwiązanie spółki,
b) wybór biegłego rewidenta, jeżeli statut nie stanowi inaczej,
c) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy,
d) udzielenie członkom zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.


56.    W spółce komandytowo-akcyjnej zgody wszystkich komplementariuszy wymagają, pod rygorem nieważności, uchwały walnego zgromadzenia w sprawach:
a) zbycia nieruchomości spółki,
b) zmiany statutu,
c) rozwiązania spółki,
d) emisji obligacji.


57.    Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki komandytowo-akcyjnej mają:
a) akcjonariusz,
b) komplementariusz, który jest akcjonariuszem,
c) komplementariusz, który nie jest akcjonariuszem,
d) zarówno akcjonariusz jak i komplementariusz.


58.    Akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej:
a) nie odpowiada za zobowiązania spółki,
b) może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik,
c) ma prawo wypowiedzenia umowy spółki,
d) jest obowiązany jedynie do świadczeń określonych w statucie.


59.    Wniesienie przez komplementariusza spółki komandytowo – akcyjnej wkładu na kapitał zakładowy:
a) wyłącza jego nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki,
b) nie wyłącza jego nieograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania spółki,
c) wyłącza jego nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, ale tylko do wysokości wniesionego  
    wkładu,
d) wyłącza jego nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki w zakresie zobowiązań, które
     powstały po dniu wniesienia przez niego wkładu.
60.    Rozwiązanie spółki komandytowo-akcyjnej powodują:
a) ogłoszenie upadłości spółki,
b) ogłoszenie upadłości jedynego komplementariusza, chyba, że statut stanowi inaczej,
c) uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki,
d) ogłoszenie upadłości akcjonariusza.


61.    Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez:
a) co najmniej przez jedną osobę fizyczną lub prawną,
b) co najmniej przez dwie osoby fizyczne lub prawne,
c) przez jedną lub więcej osób,
d) co najmniej jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.


62.    Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być utworzona przez:
a) wyłącznie jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
b) jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i osoby fizyczne,
c) wyłącznie osoby fizyczne,
d) jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i jednoosobową spółkę akcyjną.


63.    Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona:

a) wyłącznie w celu prowadzenia działalności gospodarczej,
b) w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej,
c) wyłącznie w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub charytatywnej, chyba że ustawa stanowi inaczej,
d) w każdym celu prawnie dopuszczalnym, z wyjątkiem działalności charytatywnej.


64.    Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez:
a) wyłącznie jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
b) wieloosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
c) jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i osobę fizyczną,
d) dwie jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.


65.    W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy:
a) nigdy nie odpowiadają za zobowiązania spółki,
b) zawsze odpowiadają za zobowiązania spółki do wysokości kapitału zakładowego,
c) zawsze odpowiadają za zobowiązania spółki o wartości przekraczającej wysokość kapitału zakładowego,
d) zawsze odpowiadają za zobowiązania podatkowe spółki.


66.    W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy:
a) nigdy nie odpowiadają za zobowiązania spółki,
b) są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki,
c) są zobowiązania do realizacji każdych świadczeń na żądanie spółki,
d) są zobowiązani do świadczeń określonych w umowie spółki i innych zgłoszonych przez spółkę.


67.    W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał zakładowy może dzielić się:
a) wyłącznie na udziały o równej wartości nominalnej,
b) wyłącznie na udziały o nierównej wartości nominalnej,
c) na udziały o równej wartości nominalnej,
d) na udziały o nierównej wartości nominalnej, chyba że ustawa stanowi inaczej.
68.    W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) wspólnik może mieć tylko jeden udział, gdy umowa spółki tak stanowi,
b) wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, gdy umowa spółki tak stanowi,
c) gdy wspólnik może mieć tylko jeden udział, wszystkie udziały w kapitale zakładowym powinny być równe i są
    niepodzielne,
d) gdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, wszystkie udziały w kapitale zakładowym powinny być  
    równe i są niepodzielne.

69.    W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) zawsze wszystkie udziały w spółce powinny być równe,
b) gdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, wszystkie udziały w kapitale zakładowym powinny być  
   równe i są niepodzielne,
c) gdy wspólnik może mieć tylko jeden udział, wszystkie udziały w kapitale zakładowym powinny być równe i są
   niepodzielne,
d) zawsze wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.


70.    W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał zakładowy powinien wynosić:
a) co najmniej 500 złotych,
b) co najmniej 50000 złotych,
c) co najmniej 5000 złotych,
d) co najmniej 100000 złotych.


71.    W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wartość nominalna udziału:
a) powinna wynosić co najmniej 500 złotych,    
b) nie może być niższa niż 5 złotych,
c) nie może być niższa niż 100 złotych,
d) nie może być niższa niż 50 złotych.

72.    W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) udziały mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej, gdy umowa spółki tak stanowi,
b) udziały mogą być zawsze obejmowane poniżej ich wartości nominalnej,
c) udziały nigdy nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej,
d) udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

73.    W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością:

a) udziały mogą być zawsze obejmowane powyżej ich wartości nominalnej,
b) udziały mogą być zawsze obejmowane poniżej ich wartości nominalnej,
c) udziały nigdy nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej,
d) gdy udziały są obejmowane powyżej ich wartości nominalnej, nadwyżkę zwraca się wspólnikom  
    proporcjonalnie do wniesionych wkładów.

74.    W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) gdy udziały są obejmowane powyżej ich wartości nominalnej, nadwyżkę zwraca się wspólnikom proporcjonalnie do wniesionych wkładów,
b) udziały mogą być zawsze obejmowane poniżej ich wartości nominalnej,
c) udziały nigdy nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej,
d) gdy udziały są obejmowane powyżej ich wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego.


75.    W jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników wykonuje notariusz,
b) wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników wykonuje jedyny wspólnik,
c) wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników zawsze wykonuje pełnomocnik wspólnika,
d) wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników wykonuje sąd rejestrowy.

 76.    Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może nie określać:
a) wysokości kapitału zakładowego,
b) siedziby spółki,
c) określenia czy wspólnik może mieć jeden udział,
d) czasu trwania spółki, jeżeli jest nieoznaczony.


77.    Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi określać:
a) czas trwania spółki, jeżeli jest nieoznaczony,
b) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
c) firmę spółki,
d) wysokość kapitału zapasowego.

78.    Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być zawarta:
a) w formie aktu notarialnego,
b) w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi,
c) w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
d) w formie pisemnej dla celów dowodowych.

79.    Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) nie może być zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy,
b) może być zawarta w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi,
c) może być zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, który określa w drodze rozporządzenia Minister Sprawiedliwości,
d) może być zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, który określa w drodze zarządzenia Minister Sprawiedliwości.


80.    Wkładem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w celu pokrycia udziału:
a) może być wyłącznie wkład pieniężny, gdy umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy,
b) zawsze może być wkład pieniężny lub niepieniężny,
c) zawsze może być wkład pieniężny,
d) może być wyłącznie wkład niepieniężny, gdy umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy.


81.    Przedmiot wkładu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zawartej przy wykorzystaniu wzorca umowy:
a) powinien być wniesiony nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej wpisu do rejestru,
b) powinien być wniesiony nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej wpisu do rejestru,
c) powinien być wniesiony nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej wpisu do rejestru,
d) pozostaje do wyłącznej dyspozycji zarządu spółki.


82.    Wynagrodzenia za usługi świadczone przy powstaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) nie można wypłacać ze środków wpłaconych na pokrycie kapitału zakładowego,
b) można wypłacać ze środków wpłaconych na pokrycie kapitału zakładowego,
c) nie można zaliczać na poczet wkładu wspólnika,
d) można zaliczać na poczet wkładu wspólnika.

83.    Szczególne korzyści przyznane wspólnikowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) muszą być dokładnie określone w umowie spółki pod rygorem nieważności,
b) muszą być dokładnie określone w umowie spółki pod rygorem bezskuteczności wobec spółki,
c) nie muszą być dokładnie określone w umowie spółki,
d) mogą być określone poza umową spółki wyłącznie w obecności notariusza.

84.    Firma spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) powinna zawierać wyłącznie nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników,
b) powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników oraz dodatkowe oznaczenie „spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością”,
c) może być obrana dowolnie, powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenie „spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”,
d) zawsze może być obrana dowolnie.

85.    W obrocie firma spółki z ograniczoną odpowiedzialnością używa dodatkowego oznaczenia:
a) „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”,
b) wyłącznie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”,
c) „sp. z o. o.”,
d) „spółka z o.o.”


86.    Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji powstaje:
a) z chwilą wniesienia wszystkich wkładów na pokrycie kapitału zakładowego,
b) z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
c) z chwilą wpisania do rejestru,
d) z chwilą ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym


87.    Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji może być reprezentowana przez:
a) większość wspólników,
b) zarząd spółki,
c) pełnomocnika powołanego uchwałą wspólników podejmowana bezwzględną większością głosów, chyba że umowa
spółki stanowi inaczej,
d) pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą wspólników.

88.    Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji nie może być reprezentowana przez:
a) jedynego wspólnika we wszystkich przypadkach,
b) zarząd spółki, o ile jego członkiem nie jest jedyny wspólnik,
c) jedynego wspólnika, za wyjątkiem zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego,
d) pełnomocnika.

89.    Do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się:
a) zawarcia umowy spółki,
b) powołania zarządu,
c) wpisu do rejestru,
d) wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego.

90.    Wniosek o wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do rejestru podpisują:
a) co najmniej jeden członek zarządu w przypadku zarządu wieloosobowego,
b) wszyscy członkowie zarządu,
c) członkowie zarządu, którym powierzono takie zadanie w akcie powołania,
d) wszyscy wspólnicy.

91.    Sąd rejestrowy rozpatrując wniosek o wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do rejestru:
a) nie może odmówić wpisu z powodu drobnych uchybień, które nie naruszają interesu spółki oraz interesu publicznego, a nie mogą być usunięte bez poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów,
b) może odmówić wpisu z powodu każdych uchybień,
c) powinien wyznaczyć odpowiedni termin do usunięcia stwierdzonego braku,
d) w razie stwierdzenia braku odmawia wpisu do rejestru.

92.    Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zgłoszeniu spółki do sądu rejestrowego powinna określić:
a) czas trwania spółki, jeżeli jest nieoznaczony,
b) adres jedynego wspólnika,
c) nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę jedynego wspólnika,
d) wzmiankę o jedynym wspólniku spółki.

93.    Zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do sądu rejestrowego należy zgłosić w terminie:
a) 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki, z wyjątkiem umowy spółki zawartej przy wykorzystaniu wzorca
    umowy,
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki, z wyjątkiem umowy spółki zawartej przy wykorzystaniu wzorca  
    umowy,
c) 14 dni od dnia zawarcia umowy spółki zawartej przy wykorzystaniu wzorca umowy,
d) 7 dni od dnia zawarcia umowy spółki zawartej przy wykorzystaniu wzorca umowy.


94.    Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji jest konieczna:
a) zawsze, gdy spółki nie zgłoszono do sądu rejestrowego we właściwym terminie,
b) gdy spółki nie zgłoszono do sądu rejestrowego we właściwym terminie, a nie jest ona w stanie dokonać   
     niezwłocznie zwrotu wszystkich wniesionych wkładów,
c) gdy postanowienie sądu odmawiające rejestracji spółki stało się prawomocne, a nie jest ona w stanie  
    dokonać niezwłocznie zwrotu wszystkich wniesionych wkładów,
d) gdy spółki nie zgłoszono do sądu rejestrowego we właściwym terminie, pomimo że jest ona w stanie
    dokonać niezwłocznie zwrotu wszystkich wniesionych wkładów.


95.    W przypadku likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji likwidatorzy:
a) ogłoszą jednokrotnie o otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie  
    trzech miesięcy od dnia ogłoszenia,
b) ogłoszą dwukrotnie o otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie  
    miesiąca od dnia ogłoszenia,
c) ogłoszą jednokrotnie o otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie  
    dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia,
d) ogłoszą jednokrotnie o otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie  
    miesiąca od dnia ogłoszenia.


96.    W jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oświadczenie woli jedynego wspólnika składane spółce wymaga:
a) formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że ustawa stanowi inaczej,
b) zawsze formy pisemnej pod rygorem nieważności,
c) formy notarialnej pod rygorem nieważności, chyba że ustawa stanowi inaczej,
d) formy pisemnej ad probationem, chyba że ustawa stanowi inaczej.

97.    W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością:
a) wspólnicy zawsze mają równe prawa i obowiązki w spółce,
b) wspólnicy zawsze mają równe prawa w spółce, a obowiązki tylko wtedy gdy umowa spółki tak stanowi,
c) wspólnicy mają równe prawa i obowiązki, chyba że ustawa stanowi inaczej,
d) wspólnicy mają równe prawa i obowiązki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

98.    W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością uprzywilejowanie może dotyczyć:
a) prawa głosu, zarówno w przypadku udziałów o równej i nierównej wartości nominalnej,
b) prawa głosu, jedynie w przypadku udziałów o równej wartości nominalnej,
c) prawa do dywidendy,
d) sposobu uczestniczenia w podziale majątku w przypadku likwidacji spółki.

99.    W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością uprzywilejowanie dotyczące prawa głosu nie może przyznawać  uprawnionemu więcej niż:
a) dwa głosy na jeden udział,
b) trzy głosy na jeden udział,
c) cztery głosy na jeden udział,
d) pięć głosów na jeden udział.

100.    W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością szczególne uprawnienia przyznane w umowie spółki:
a) nie mogą być od niczego uzależniane ani w jakikolwiek sposób ograniczane,
b) umowa spółki może uzależnić od upływu terminu,
c) umowa spółki może uzależnić od ziszczenia się warunku,
d) wspólnicy, poza umową spółki, mogą uzależnić od spełnienia dodatkowych świadczeń na rzecz spółki.