SERWIS EDUKACYJNY
DLA PRZYSZŁYCH CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

Od 30 kwietnia 2018 obowiązuje zbiór ustaw nazwany konstytucją biznesu.

Na teście mogą pojawić się pytania z tych ustaw.

Najważniejsza ustawa dla zdających egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych  to Prawo Przedsiębiorców oraz ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy umożliwia udostępnianie w CEIDG informacji z rejestru pełnomocnictw i prokury, a Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy, ma rozszerzyć działanie obecnego serwisu informacyjno-usługowego dla przedsiębiorców www.biznes.gov.pl. Będą tam m.in. publikowane wyjaśnienia dotyczące zagadnień prawnych budzących najwięcej wątpliwości.

Zmiana w kodeksie cywilnym umożliwia także jednoosobowym przedsiębiorcom, ustanawianie prokurentów (na wzór spółek handlowych). Opublikowanie informacji o pełnomocniku lub prokurencie w CEIDG będzie równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa lub udzieleniem prokury na piśmie.

 

Definicja prokury została zmieniona  (art. 109.1 § 1 kc) na następującą:

    Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

 

Z kolei do kodeksu postępowania administracyjnego wprowadzono zasadę, że sprawy mogą być załatwiane ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub innych środków łączności, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie.

 

Konstytucja biznesu wprowadza też takie rozwiązania jak:

- milczące załatwienie sprawy w przypadku występowania o wydanie zezwolenia,

- zakaz formalizmu zakazujący nieuzasadnionego uzależniania rozstrzygnięcia sprawy od dostarczenia oryginału dokumentu lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii lub tłumaczenia,

- nakaz przyjmowania pism i wniosków niekompletnych oraz

- zakaz żądania dokumentów i ujawniania danych, które nie są wymagane przepisami lub takich, do których organ ma dostęp.

 

Konstytucja biznesu wprowadza tzw. działalność nierejestrowaną. Dotyczy ona m.in. drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych, np. dorywczego handlu lub okazjonalnych usług. Jeśli przychody z tej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, działalność ta nie będzie uznawana za działalność gospodarczą i nie będzie trzeba jej rejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dochody z takiej działalności będą opodatkowane na zasadach ogólnych. Będzie możliwa dla osób, które wykonują działalność osobiście (nie w spółce) oraz przez ostatnie 5 lat nie prowadziły firmy. Działalność taka nie może być objęta wymogiem uzyskania koncesji, pozwolenia czy licencji.

Do tej pory nie można było zawiesić działalności jeśli zatrudnia się pracowników. Dzięki zmianom w Konstytucji Biznesu będzie można zawiesić działanie firmy (zarejestrowanej w CEIDG) na dowolny czas określony (do tej pory było jedynie na 24 miesiące) lub na czas nieokreślony. Po upływie terminu zawieszenia, wznowienie działalności gospodarczej nastąpi automatycznie. Jeśli przedsiębiorca zapomni złożyć wniosek o wznowienie, nie zostanie on wykreślony z rejestru.

Dzięki nowym rozwiązaniom przedsiębiorcy w kontaktach z urzędami mają posługiwać się wyłącznie numerem NIP (numer REGON będzie stopniowo wycofywany z obrotu).

Konstytucja Biznesu przewiduje też utworzenie instytucji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Rzecznik ma stać na straży praw mikro-, małych i średnich firm.

 

Prawo przedsiębiorców
Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Aktualności
30.12.18Spóźniona relacja z październikowego egzaminu
Otrzymaliśmy kolejną obszerną relację z egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Dziękujemy i gratulujemy! Kliknij "zobacz więcej" i przeczytaj relacje.
zobacz więcej
21.11.18Relacja z egzaminu - 27.10.2018
Kliknij "zobacz więcej" i przeczytaj relacje z egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych z dnia 27.10.2018.
zobacz więcej
16.10.18Informacje z egzaminu 13.10.2018
13 października 2018 do egzaminu podeszło 7 osób. 5 osób zdało test i ustny. Kliknij "zobacz więcej" i przeczytaj relacje, którą otrzymaliśmy od naszego klienta.
zobacz więcej