SERWIS EDUKACYJNY
DLA PRZYSZŁYCH CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH
Podstawowe informacje o egzaminie dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Egzaminy przeprowadza Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, w siedzibie dawnego Ministerstwa Skarbu Państwa - Warszawa, ul. Krucza 36 / Wspólna 6.

Egzamin składa się z pisemnego testu wielokrotnego wyboru. Na teście jest 150 pytań, a czas na odpowiedzi to 150 minut. Za prawidłową odpowiedź otrzymujemy 1 punkt, za błędną odpowiedź bądź jej brak 0 punków. W ciągu 1-2 godzin po skończeniu testu ogłaszane są wyniki. Test zalicza osoba, która uzyskała co najmniej 100 punktów.
Osoba która zaliczyła część testową uprawniona jest do przystąpienia do części ustnej, na której jest sprawdzana wiedza i predyspozycja. Część ustna składa się zazwyczaj z 3-4 pytań przed 3 osobową komisją i odbywa się w ten sam dzień co część testowa.
W sytuacji niezdania egzaminu w którejś z dwóch części, można przystąpić do ponownego egzaminu w innym terminie. Wówczas wymagane jest zdanie obu części egzaminu i ponowne wniesienie opłaty egzaminacyjnej.
Osoby, które zdadzą egzamin, uzyskują dyplom poświadczający zdobytą wiedzę i umiejętności.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu powinno zawierać:
1) wniosek o wpisanie na listę uczestników egzaminu wraz ze wskazaniem terminu egzaminu spośród terminów określonych przez Prezesa Rady Ministrów,
2) kwestionariusz osobowy osoby składającej zgłoszenie,
3) kopię dowodu wniesienia opłaty egzaminacyjnej.

Wniosek o wpisanie na listę uczestników

Formularz kwestionariusza osobowego

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu składa się do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Departament Skarbu Państwa
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Tel. 22 695 85 11, 22 695 89 67.

Osobę zgłaszającą przystąpienie do egzaminu zawiadamia się pisemnie o wpisaniu na listę uczestników egzaminu w danym terminie, najpóźniej na 7 dni przed terminem egzaminu. Termin egzaminu nie podlega zmianie.

Rezygnacja z przystąpienia do egzaminu jest możliwa przed terminem zamknięcia listy uczestników egzaminu przeprowadzanego w danym terminie - decyduje data wpływu do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Rezygnacja z przystąpienia do egzaminu

 

Opłata egzaminacyjna wynosi 850 zł.

Wpłat należy dokonywać na rachunek Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w NBP O/O Warszawa
nr konta: 34 1010 1010 0016 0322 3100 0000
tytuł wpłaty: opłata za egzamin - .......... (nazwisko i imię osoby, której wpłata dotyczy)

Najbliższe terminy egzaminu publikowane są na stronie KPRM.
 
Nie ma wymogu dotyczącego wykształcenia. Każdy może podejśc do egzaminu i uzyskać państwowe potwierdzenie swojej wiedzy w formie dyplomu.
 
Członkiem rady nadzorczej z ramienia Skarbu Państwa może zostać wyłącznie osoba, która posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek. Osoba taka musi mieć złożony egzamin lub spełniać przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
a) posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
b) posiadać tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
c) ukończyć studia Master of Business Administration (MBA),
d) posiadać certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
e) posiadać certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
f) posiadać certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
g) posiadać certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF).
 
 
Słowa kluczowe: rada nadzorcza egzamin, rada nadzorcza kurs, kurs do rad nadzorczych, rada nadzorcza, rady nadzorcze, rada nadzorcza szkolenie, członek rady nadzorczej egzamin, kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych, członek rady nadzorczej kurs, doradca inwestycyjny, doradca inwestycyjny kurs, doradca inwestycyjny egzamin,
Aktualności
17.09.19Informacje z egzaminu - 15 września 2019
W niedzielnym (15.09.2019) egzaminie dla kandydatów na członków rad nadzorczych wzięły udział 23 osoby. Test i ustny zdało 6 osób. W tym co najmniej 3 naszych klientów. Tym razem relacje od tych osób dostępne tylko dla osób, które skorzystały z naszej oferty w ciągu ostatnich 6 miesięcy (proszę o informacje na marcin@reszka.edu.pl).
zobacz więcej
09.08.19Relacja z egzaminu do rady nadzorczej - 27 lipca 2019
Kliknij "zobacz więcej" i przeczytaj relacje z egzaminu, który odbył się 27 lipca 2019 roku.
zobacz więcej
13.07.19Relacje naszych klientów z egzaminu, który odbył się 13 lipca 2019.
13 lipca 2019 do egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych podeszło 29 osób. Test zdało 7 i każda z tych osób zdała ustny.  Kliknij "zobacz więcej" i przeczytaj relacje, które otrzymaliśmy od naszych klientów.
zobacz więcej