SERWIS EDUKACYJNY
DLA PRZYSZŁYCH CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

Poniżej linki do aktualnych, ujednoliconych aktów prawnych rekomendowanych w przygotowaniu do egzaminu na członka rady nadzorczej:

(korzystając z naszej oferty nie ma potrzeby czytania rozporządzeń i wnikliwej analizy ustaw)

 

 

Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Prawo przedsiębiorców - obowiązuje od 30.04.2018

Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy - obowiązuje od 30.04.2018

Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - obowiązuje od 30.04.2018

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 9 września 2016 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego


Kodeks spółek handlowych

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

 Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami - obowiązuje od 09.2016

Kodeks cywilny

Ustawa o rachunkowości

Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi

Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania...

Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ustawa o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników

Prawo upadłościowe

Prawo restrukturyzacyjne

Ustawa o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa

Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

Kodeks pracy

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej w procesach prywatyzacji

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaz składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży przedsiębiorstwa

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu finansowania zbywania akcji oraz formy i warunków zapłaty za akcje nabywania od Skarbu Państwa

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu przeprowadzania konkursu w celu wyłonienia osoby, której będzie zlecone sprawowanie zarządu w spółce

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie analiz spółki przeprowadzanych przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie analizy przedsiębiorstwa państwowego dokonywanej przed wydaniem zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

 

 

Powyższe materiały pochodzą z Internetowego Systemu Aktów Prawnych.

 

Aktualności
16.10.18Informacje z egzaminu 13.10.2018
13 października 2018 do egzaminu podeszło 7 osób. 5 osób zdało test i ustny. Kliknij "zobacz więcej" i przeczytaj relacje, którą otrzymaliśmy od naszego klienta.
zobacz więcej
31.07.18Egzamin do rad nadzorczych - 28.07.2018
Do egzaminu podeszło 26 osób. 5 osób zdało zarówno testy i ustny. Wśród tych osób, były 2 osoby, które korzystały z naszego pakietu szkoleniowego. Otrzymały na teście 101 i 119 (wynik dnia) punktów. Gratulujemy! Szczegółowe relacje dostępne dla naszych klientów.
zobacz więcej
16.07.18Egzamin 14.07.2018
Do egzaminu podeszło 10 osób. Test i ustny zdały 3 osoby i wszystkie te osoby uczyły się z naszego pakietu szkoleniowego. Gratulujemy!
zobacz więcej