SERWIS EDUKACYJNY
DLA PRZYSZŁYCH CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

Poniżej linki do aktualnych, ujednoliconych aktów prawnych rekomendowanych w przygotowaniu do egzaminu na członka rady nadzorczej:

(korzystając z naszej oferty nie ma potrzeby czytania rozporządzeń i wnikliwej analizy ustaw)

 

 

Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Ustawa o o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Prawo przedsiębiorców

Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 9 września 2016 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego


Kodeks spółek handlowych

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

 Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

Kodeks cywilny

Ustawa o rachunkowości

Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi

Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania...

Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ustawa o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników

Prawo upadłościowe

Prawo restrukturyzacyjne

Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

Kodeks pracy

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Ustawa o podatku od towarów i usług

Prawo bankowe

Ustawa o Narodowym Banku Polskim

Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Ordynacja Podatkowa

 

 

Aktualności
11.09.23Informacja z egzaminu 8 września 2023
Do egzaminu dla kandydatów na członków rady nadzorczej w dniu 8.09.2023 podeszło 12 osób. Do ustnego zakwalifikowały się 3 osoby - w tym co najmniej jedna nasza kursantka, która już do nas napisała po zdanym egzaminie. Gratulujemy! Informacja o pytaniach z ustnego dla naszych kursantów - mail marcin@reszka.edu.pl
Kolejny egzamin już 18 listopada. Teraz jest odpowiedni czas, aby zabrać się za intensywne przygotowania do tego egzaminu.
zobacz więcej
13.07.23Nowe terminy egzaminów
Na stronie Ministerstwa Aktywów Państwowych podano terminy kolejnych egzaminów dla kandydatów na członków rady nadzorczej: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/termin-i-miejsce-przeprowadzenia-egzaminu
zobacz więcej
21.05.23Egzamin 20 maja 2023
20 maja odbył się egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Do egzaminu podeszło 17 osób. Egzamin zdały 3 osoby. Wszystkie osoby, które zdały były naszymi kursantami. Gratulujemy!
zobacz więcej