SERWIS EDUKACYJNY
DLA PRZYSZŁYCH CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

Poniżej linki do aktualnych, ujednoliconych aktów prawnych rekomendowanych w przygotowaniu do egzaminu na członka rady nadzorczej:

(korzystając z naszej oferty nie ma potrzeby czytania rozporządzeń i wnikliwej analizy ustaw)

 

Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym - obowiązuje od 01.2017


Kodeks spółek handlowych

 Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami - obowiązuje od 09.2016

Kodeks cywilny

Ustawa o rachunkowości

Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi

Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania...

Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników

Prawo upadłościowe

Prawo restrukturyzacyjne

Ustawa o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa

Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

Kodeks pracy

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej w procesach prywatyzacji

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaz składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży przedsiębiorstwa

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu finansowania zbywania akcji oraz formy i warunków zapłaty za akcje nabywania od Skarbu Państwa

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu przeprowadzania konkursu w celu wyłonienia osoby, której będzie zlecone sprawowanie zarządu w spółce

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie analiz spółki przeprowadzanych przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie analizy przedsiębiorstwa państwowego dokonywanej przed wydaniem zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa w sprawie wzoru karty prywatyzacji

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Powyższe materiały pochodzą z Internetowego Systemu Aktów Prawnych.

 

Aktualności
10.02.18Informacje z egzaminu - 10 luty 2018
10 lutego 2018 do egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych podeszło 28 osób. Test zdało 11 osób, a ustny 8 osób. Dostaliśmy informacje od dwóch naszych klientów, którzy zdawali w tym tym dniu - otrzymali na teście 113 i 130 punktów (najlepszy wynik dnia), a ustny zdali z wynikiem bardzo dobry. Gratulujemy!  Kliknij "zobacz więcej" i przeczytaj relacje, którą otrzymaliśmy od tych osób.
zobacz więcej
18.12.17Informacje z egzaminów 2,3,16 i 17 grudnia 2017
Kliknij "zobacz więcej" i przeczytaj informacje, które otrzymaliśmy od osób, które zdawały egzamin 2, 3, 16 i 17 grudnia 2017 roku.
zobacz więcej
19.11.17Relacja z egzaminu 18.11.2017
Kliknij "zobacz więcej" i przeczytaj informację, które otrzymaliśmy od naszej klientki, która zdała egzamin 18 listopada 2017 roku.

zobacz więcej